Etiketa schválená: 28.01.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MOSPILAN 20 SP®

Insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený na ochranu zemiakov, repky, chmeľu, jabloní, rajčiakov, papriky, sliviek, čerešní.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

t.j. (E) -N1 - [(-6-chloro-3-pyridyl)methyl] - N2

Acetamiprid

200 g/kg

 

(20% hm)

kyano - N1 –methylacetamidin

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku : acetamiprid CAS No.: 135410-20-7

Označenie prípravku:

GHS07 GHS09

Pozor

H302

Škodlivý po požití.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P330

Vypláchnite ústa.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2015/3769/sy

1/5

ICZ/2014/2491/ki

 

Etiketa schválená: 28.01.2016

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou podobu aspoň 12 hodín.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Nisso Chemical Europe GmbH

 

 

 

Berliner Allee 42,

 

 

 

 

40212 Düsseldorf,

 

 

 

 

Nemecko, (tel.: +49-211-1306686-0)

 

 

Poverený zástupca:

Sumi Agro Czech s.r.o.,

 

 

 

 

Na Strži 65,

 

 

 

 

 

140 00 Praha 4,

 

 

 

 

Česká republika, (+420 261 090 281-6)

 

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

96-05-0296

 

 

 

 

Dátum výroby:

uvedené na obale

 

 

 

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

 

 

 

Balenie:

500 g vrecko z Al/BOPP fólie

v papierovej škatuli

 

10x100

g

vodorozpustná

fólia

WSB

a potlačené

 

PET/ALU/PE vrecko

 

 

 

 

5x200

g

vodorozpustná

fólia

WSB

a potlačené

 

PET/ALU/PE vrecko

 

 

 

 

4x300

g

vodorozpustná

fólia

WSB

a potlačené

 

PET/ALU/PE vrecko

 

 

 

®je registrovaná ochranná známka Nippon Soda Chemical Co., Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Acetamiprid, úč.látka prípravku Mospilan 20 SP, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pásavka zemiaková

 

0,06 kg

14

 

 

max. 2×

 

 

 

 

krytonos repkový

 

0,12 kg

 

AT

 

max. 1×

 

 

 

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blyskáčik repkový

 

0,1 kg

 

AT

 

max. 1×

 

repka jarná

 

 

 

 

 

 

byľomor kelový, krytonos šešuľový

 

0,15 kg

 

AT

 

max. 1×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voška skorocelová

 

0,125 kg

14

 

 

max. 2×

 

jabloň

 

voška jabloňová

 

0,1 kg

14

 

 

max. 2×

 

 

 

 

obaľovač jablčný

 

0,25 kg

14

 

 

max. 1×

 

slivka

 

obaľovač slivkový

 

0,25 kg

14

 

 

max. 1×

ICZ/2015/3769/sy

2/5

ICZ/2014/2491/ki

 

Etiketa schválená: 28.01.2016

čerešňa

vrtivka čerešňová

0,15-0,2 kg

14

max. 1×

rajčiak

molica skleníková

0,25 kg

10

max. 2×

paprika

voška broskyňová

0,1 kg

7

max .2×

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Zemiaky: ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev. Repka: ošetrujte na začiatku náletu škodcov.

Jabloň: vošky - na začiatku výskytu, podľa potreby zopakujte obaľovač - týždeň po vrchole náletu do feromonových lapačov

Slivka: týždeň po vrchole náletu do feromonových lapačov Čerešňa: ošetrujte na 7 deň po začiatku výletu škodcu Rajčiak: pri zistení škodcu.

Paprika: pri zistení 1.výskytu neokrídlených vošiek na listoch rastlín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny neonikotinoidov bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a na procesy spracovania.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli zaznamenané negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vypláchnite čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vypláchnite opakovane čistou vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

ICZ/2015/3769/sy

3/5

ICZ/2014/2491/ki

 

Etiketa schválená: 28.01.2016

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, rukavice odolné voči chemikáliám a gumové topánky. Pri príprave postreku navyše použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Dôležité upozornenie

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môžu vznikať toxické splodiny.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností uvedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto etikety

Po nadýchaní: Ihneď vyveďte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a chráňte ho pred chladom. Ak postihnutý dostatočne nedýcha poskytnite mu umelé dýchanie do príchodu lekára.

Po

zasiahnutí

pokožky: Odstrániť kontaminovanú

odev a zasiahnuté miesta

omyť

mydlom

a dostatočným množstvom teplej vody, v prípade trvania podráždenia vyhľadať lekára

 

Po

zasiahnutí

očí: tieto vyplachujte dostatočným

množstvom pitnej vody /10

– 15

minút/.

V prípade pretrvávania začervenania vyhľadajte odborného lekára.

Po požití: Vypláchnuť ústa a podať 10 tabliet aktívneho uhlia a min. 0,5 l vody a dráždením hrdla vyvolať zvracanie. Ak je pacient v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte. Privolať okamžite lekársku pomoc

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom:

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

Tel: 02/54774 166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický

ICZ/2015/3769/sy

4/5

ICZ/2014/2491/ki

 

Etiketa schválená: 28.01.2016

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3769/sy

5/5

ICZ/2014/2491/ki