Etiketa schválená: 13.9.2013

Prípravok na ochranu rastlín

MORSUVIN

Repelentný prípravok vo forme náterovej hmoty pastovej konzistencie na ochranu lesných kultúr proti ohryzu zverou v dobe vegetačného pokoja.

ÚČINNÁ LÁTKA

260 g.kg-1

kremenný piesok

100 g.kg-1

tallový olej

40 g.kg-1

zvyšky z destilácie tuku

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: 8 % etanolu CAS No.: 64-17-5

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný

UPOZORNENIE:

 

 

S2

Uschovávajte mimo dosahu detí

 

 

S13

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

 

 

S20/21

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite

 

 

S24/25

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami

 

 

S35

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom miesteS36/37/39

Noste

vhodný

 

ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár

 

 

S36/37/39

Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár

 

S57

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej

dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME PITNÝCH VÔD.

 

Etiketa schválená pre povolenie na paralelný

 

obchod pre osobnú spotrebu prípravku na

 

ochranu rastlín MORSUVIN pod číslom

 

ICS/2014/2793 dňa 21.10.2014

ICZ/2012/0908/kn

1/2

Etiketa schválená: 13.9.2013

Výrobca:

NeraAgro, spol. s r.o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Držiteľ autorizácie:

NeraAgro, spol. s r.o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-PD-0542-VP

 

 

Dátum výroby:

uvedené na obale

 

 

Číslo šarže:

uvedené na obale

 

 

Balenie:

11,3 L

polypropylénové vedro,

obsah 14

kg prípravku

 

potlačeným vrchnákom

 

 

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky

od dátumu výroby pri

skladovaní

v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania

® ochranná známka NeraAgro,spol. s r.o. Neratovice

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MORSUVIN je prípravok s 3 účinnými látkami. Kremenný piesok je mechanické repelentné činidlo a plnivo. Tallový olej je pachové a chuťové repelentné činidlo aj lepové činidlo. Zvyšky z destilácie tuku sú pachovým a chuťovým repeplentným činidlom.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel

Dávka

Ochr. doba

Poznámky

 

použitia

na 1000 sadeníc

 

 

lesné kultúry

ohryz

4 - 5 kg

nestanovuje

do 2 rokov veku

 

zverou

 

sa

náter riediť vodou 20:1

 

 

5 - 6 kg

nestanovuje

staršie ako 2 roky

 

 

 

sa

náter riediť vodou 20:1

POKYNY PRE APLIKÁCIU

MORSUVIN je určený na ochranu listnatých a ihličnatých drevín proti zimnému ohryzu zverou. Ihličnaté dreviny sa ošetrujú po úplnom zdrevnatení výhonov, listnaté dreviny po zožltnutí alebo opadnutí listov. Ošetrenie sa robí náterom. Na spotrebu má vplyv veľkosť ošetrovaných sadeníc. Prípravok je možné použiť aj na vlhké sadenice a pracovať s ním pri teplote nad +2 oC. Aplikáciu nie je možné vykonávať pri teplotách nižších ako +2 oC a na namrznutom povrchu drevín. Po ošetrení musí prípravok aspoň čiastočne zaschnúť, aby nebol splavený dažďom. Správne aplikovaný prípravok zaisťuje ochranu proti ohryzu zverou 6 - 7 mesiacov.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri správnej aplikácii v súlade s etiketou prípravok nemá negatívne vedľajšie účinky vrátane fytotoxicity.

 

Etiketa schválená pre povolenie na paralelný

 

obchod pre osobnú spotrebu prípravku na

 

ochranu rastlín MORSUVIN pod číslom

 

ICS/2014/2793 dňa 21.10.2014

ICZ/2012/0908/kn

2/2

Etiketa schválená: 13.9.2013

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Opatrenia proti vzniku rezistencie sa neuvádzajú, prípravok obsahuje kombináciu účinných látok s rozdielnym spôsobom účinku. Pokiaľ je dávkovanie prípravku pri aplikácii v súlade s etiketou rezistenciu je možné vylúčiť.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

MORSUVIN je určený pre priamu aplikáciu náterom. Pred aplikáciou prípravok riadne premiešajte. V prípade zhustnutia ho za stáleho miešania zrieďte vodou. Správnu hustotu náterovej hmoty dosiahnete pridaním maximálne 5 % vody (vodu vždy nalievajte za stáleho miešania do prípravku, nikdy naopak). Väčším zriedením sa znižuje repelentná účinnosť a mohlo by dôjsť k porušeniu suspenzie. Narieďte len také množstvo prípravku, ktoré sa dá okamžite spotrebovať. Pripravovať nariedený prípravok do zásoby pre aplikáciu v následných zmenách sa neodporúča. Po zaschnutí je prípravok vo vode nerozpustný a odolný proti poveternostným vplyvom.

Zriedený MORSUVIN nesmie kvapkať zo štetca. Pri natieraní mokrých sadeníc pripravte MORSUVIN o niečo hustejší. MORSUVIN musí na sadeniciach aspoň čiastočne zaschnúť, pretože mráz a dážď čerstvý náter porušujú.

Listnaté dreviny natierajte hrubšou vrstvou celoplošným náterom nielen kmienok ale aj hrubšie vetvičky. Ani hrubšia vrstva náteru nebráni pučaniu pupeňov.

Ihličnanté dreviny natierajte menším množstvom redšieho prípravku, aby nedošlo ku zlepovaniu ihličia. U odrastenejších sadeníc je možné chrániť len posledný praslen s terminálnym výhonom. Náter sa robí najlepšie dvojicou kief na dlhých rukovätiach alebo širokými plochými štetcami a doštičkami k pridržovaniu sadeníc.

Použitie prípravku pri dodržaní uvedeného návodu znižuje nebezpečenstvo ohryzu zverou po dobu 6 - 7 mesiacov.

Upozornenie

Pred aplikáciou nesmie byť prípravok vystavený vyššej teplote ako je maximálna teplota skladovania (zákaz priameho rýchleho ohrevu zdrojmi tepla o vyššej teplote). Výrobca berie záruku za kvalitu výrobku v zmysle platnej PN. Pretože však ohryz zverou je ovplyvňovaný množstvom vonkajších vplyvov, ako dostupnosťou potravy, snehovou pokrývkou, zazverením, zdravotným stavom zveri apod., výrobca neručí za eventuálne poškodenie ošetrených kultúr zverou. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri aplikácii prípravku náterom používajte ochranný pracovný odev z textilného materiálu + pokrývku hlavy z textilného materiálu, prípadne ochrannú zásteru z tkaniny, ochranný štít na tvár ŠP-15, ochranné rukavice z plastu alebo gumy, gumové čižmy.

Pri práci dodržujte pravidlá pracovnej hygieny, nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce a po jej prerušení umyte kožu teplou vodou a mydlom. Odmastenú kožu ošetrite reparačným krémom. Znečistené pracovné odevy je možné vyčistiť teplou vodou a 3% roztokom sódy vo vode alebo bežným saponátom. V prípade, že prípravok je už zaschnutý, použite aj mechanický spôsob čistenia, napríklad tvrdú kefu. Používajte ochranné rukavice.

Prípravok nie je horľavou kvapalinou. Obsahuje ako rozpúšťadlo vodu s prídavkom etanolu. S vodou sa mieša len do zaschnutia pasty. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, treba zabezpečiť, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru použitá, nemohla uniknúť z

 

Etiketa schválená pre povolenie na paralelný

 

obchod pre osobnú spotrebu prípravku na

 

ochranu rastlín MORSUVIN pod číslom

 

ICS/2014/2793 dňa 21.10.2014

ICZ/2012/0908/kn

3/2

Etiketa schválená: 13.9.2013

priestoru požiariska do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po zasiahnutí očí: vyplachujte oči prúdom čistej vody po dobu asi 10 minút, ak začervenanie očí pretrváva vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí pokožky : zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou a ošetriť regeneračným krémom.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 07/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

MORSUVIN skladujte v originálnych neporušených obaloch, v suchých, hygienicky čistých vetrateľných a uzamykateľných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, horľavín, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 oC do +30 oC. Chráňte pred mrazom, vlhkom a priamym slnečným svetlom. Rovnaké podmienky dodržiavajte pri preprave a použití.

V prípade zmrznutia prípravku pri skladovaní v pôvodnom obale je možné prípravok použiť bežným spôsobom po jeho úplnom a pomalom rozmrznutí pri skladovacej teplote a následnom dôkladnom rozmiešaní.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužiteté zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), prázdne obaly od prípravku a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz likvidácie nespotrebovaných zvyškov priamo do pôdy.

 

Etiketa schválená pre povolenie na paralelný

 

obchod pre osobnú spotrebu prípravku na

 

ochranu rastlín MORSUVIN pod číslom

 

ICS/2014/2793 dňa 21.10.2014

ICZ/2012/0908/kn

4/2