Etiketa schválená: 26.08.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MONITOR® 75 WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme dispergovateľného mikrogranulátu na postemergentné ničenie pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niektorých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Sulfosulfuron

750 g/kg

t.j. 1-[2-etylsulfonyl-imidazol (1,2-a) pyridin-3-

 

(75% hm)

yl-sulfonyl-3-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)]

 

 

močovina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: sulfosulfuron CAS No.: 141776-32-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhotrvajúcimi účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení určeného na nakladanie s nebezpečným odpadom,

 

ktoré schválil príslušný orgán.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.

 

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov (vyšších vodných rastlín a rias) dodržať

 

ochrannú zónu vo vzdialenosti 5 metrov od hladín tečúcich a stojatých vôd.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky pre populácie

 

dážďovky: prijateľné.

 

ICZ/2015/3606/ha

1 z 5

 

Etiketa schválená: 26.08.2015

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

MONSANTO Europe S.A./N.V, Haven 627, Scheldelaan

 

460, 2040 Antwerpen, Belgicko

 

Tel.:+323 568 50 11, Fax.:+323 568 50 90

Držiteľ autorizácie:

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0836

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

133 g HDPE fľaša s odmerkou

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MONITOR je selektívny herbicíd, určený na postemergentnú aplikáciu v pšenici ozimnej; prijímaný je listami a účinkuje systémovo. Vyššia teplota a vlhkosť po aplikácii zvyšujú účinok prípravku, naopak chladné a suché počasie účinnosť spomaľuje.

Trávovité buriny ničí od fázy klíčenia až do vytvorenia prvého kolienka, prerastenejšie buriny sú potláčané vo vývoji. Dvojklíčnolistové buriny ničí v čase od klíčenia až do vývinu dvoch párov pravých listov.

Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny:

pýr plazivý, metlička obyčajná, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, peniažtek roľný, kapsička pastierska.

Stredne citlivé buriny:

stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, rumany, horčiaky, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá.

Odolné buriny:

pichliač roľný, prýštce, praslička, nezábudka roľná, mätonoh trváci, pupenec roľný, psiarka roľná, hluchavky, ostrôžka poľná, fialka roľná, mak vlčí, veroniky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

pšenica

 

pýr, metlička, lipkavec,

 

26 g + (0,1%)

 

AT

 

(TM) Trend 90

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3606/ha

 

 

 

 

 

 

2 z 5

 

Etiketa schválená: 26.08.2015

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

ozimná

 

rumančeky a iné

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

metlička

13 g + (0,2%)

AT

(TM) Trend 90 2)

 

 

odolné dvojklíčnolistové

13 g + (0,1 l)

AT

(TM) Kantor 3)

 

 

buriny, lipkavec, metlička

13 g + (0,6 l)

AT

(TM) Mustang,

 

 

 

 

 

Pegas 3)

 

 

 

13 g + (1-1,5 l)

AT

(TM) Starane Super

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

metlička, psiarka, odolné

13 g + (0,3 l)

AT

(TM) Starane 250

 

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

 

EC 3)

 

 

lipkavec

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo postrekovej kvapaliny: 100-400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Neaplikujte bez použitia zmáčadla.

Termín ošetrenia

1)Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach po obnovení rastovej aktivity pýru (optimálne 3-4 listy pýru), do konca odnožovania metličky a ostatných tráv a pšenice do začiatku stĺpkovania.

2)Aplikujte na jar, v mesiaci apríl, v závislosti na klimatických podmienkach do konca odnožovania metličky a pšenice do začiatku stĺpkovania.

3)Aplikujte v období od začiatku odnožovania až do rastovej fázy 2. kolienka pšenice ozimnej, rastovej fázy 1-3 listov metličky, 2-5 praslenov lipkavca a 2-4 listov ostatných dvojklíčnolistových burín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Odrodová citlivosť nebola zistená.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

U metličky obyčajnej bola v zahraničí zistená rezistencia k sulfonylmočovinám.

Účinná látka sulfosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín a v medzinárodnej klasifikácii podľa mechanizmu účinku je zaradená medzi inhibítory enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), B/2. Opakované používanie herbicídnych prípravkov tejto skupiny na rovnakom pozemku zvyšuje riziko vzniku rezistentných biotypov metličky obyčajnej a niektorých ďalších druhov burín, najmä jednoročných tráv.

Pre minimalizovanie tohto rizika je odporúčame dodržiavať nasledujúce zásady správnej agronomickej praxe:

-aplikovať len etiketou stanovené dávky prípravku so zmáčadlom v optimálnej vývojovej fáze buriny a za optimálnych aplikačných podmienok, na aplikáciu používať len vhodné a technicky vyhovujúce aplikačné zariadenia,

-prispôsobiť pestovateľské postupy vyskytujúcim sa burinám na pozemku a potrebám ich kontroly,

ICZ/2015/3606/ha

3 z 5

Etiketa schválená: 26.08.2015

-kombinovať rôzne spôsoby kontroly buriny: tank-mix alebo sekvenčné kombinácie herbicídov s rôznym spôsobom účinku, spracovania pôdy, striedanie plodín,

-oznámiť podozrenie na nedostatočnú účinnosť.

Pre získanie ďalších informácií kontaktujte držiteľa autorizácie.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁHRADNÉ, NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade likvidácie ošetrenej plodiny je odporúčanou náhradnou plodinou pšenica.

Po zbere pšenice ozimnej je možné ako následné plodiny vysievať ozimné obilniny, repku ozimnú, zemiaky, mak, kukuricu, strukoviny, lucernu a ďatelinu. V nasledujúcom roku, po ošetrení pšenice ozimnej neodporúčame zaradenie repy cukrovej, repy kŕmnej, slnečnice a ciroku.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom alebo úletom postrekovej hmly. Vyvarujte sa predovšetkým postreku pri nevhodných poveternostných podmienkach.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž ramena a trysky postrekovača čistou vodou najmenej 10 minút!

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte 100 g chlórového vápna na 100 l vody, alebo roztok čpavku (100 ml/100 l vody). Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky postrekovača a ponechajte 15 min. bez miešania. Potom nádrž vypustite!

c)Postup podľa bodu b) znovu opakujte!

d)Preplachovacie vody vypustite do špeciálnej žumpy, alebo na pôdu na vyhradenom mieste tak, aby neprišlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd a recipientov vôd povrchových.

e)Trysky a sitká čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórového vápna nádrž vypláchnite dôkladne čistou vodou a znovu prepláchnite ramená a trysky. Nečistite a nevymývajte postrekovače v blízkosti sadov a na miestach, kde môže prísť prípravok do styku s koreňovým systémom stromov krov a iných plodín. Dôkladne očistite všetky diely postrekovača, najmä filtre a trysky, a to bezprostredne po aplikácii.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev POSTREKOVAČ alebo LESAN, ochranný tvárový štít ŠP-15 alebo D1 s čepcom, + respirátor RU-20 s vložkovým filtrom A1, gumené rukavice a gumené topánky. Pri riedení postreku použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Postrekovať možno iba za bezvetria alebo pri miernom vánku tak, aby postrekom nebola zasiahnutá obsluha.

ICZ/2015/3606/ha

4 z 5

PRVÁ POMOC
Po zasiahnutí pokožky:
Po zasiahnutí očí:
Po nadýchaní:
Po náhodnom požití:

Etiketa schválená: 26.08.2015

Pri práci dodržujte zákaz jedenia, pitia a fajčenia! Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Prípravok nie je horľavina. Prípadný požiar haste hasiacou penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, aj to len v prípade, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z miesta požiaru do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov vôd povrchových a nemôže zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachovej vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov vôd a recipientov povrchových vôd.

Pozor!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení vznikajú toxické splodiny. Chráňte pred mrazom!

Zasiahnutú kožu umyte veľkým množstvom vody. Použite mydlo, ak je k dispozícii. Vyzlečte si znečistený odev, náramkové hodinky, klenoty. Pred opätovným použitím odev vyperte.

Ak prípravok vnikne do očí, majte oči otvorené a vyplachujte vodou po dobu 15-20minút. Ak máte kontaktné šošovky, po 5 minútach ich odstráňte a pokračujte vo vyplachovaní.

Premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch.

Podajte postihnutému 0,5 l vlažnej vody, s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte! Postihnutého dopravte na lekárske ošetrenie.

Vo všetkých prípadoch otravy, či z podozrenia na otravu a po zasiahnutí očí a požití dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou, s akým prípravkom postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v čistých, suchých, vetrateľných a uzamykateľných skladoch, oddelene od potravín, liečiv, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom. Skladujte pri teplotách +5 až +30°C. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

® zapísaná ochranná známka spoločnosti Monsanto

ICZ/2015/3606/ha

5 z 5