Etiketa schválená: 30.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MONCEREN® PRO

Moridlo vo forme stabilnej suspenzie, určené na ochranu zemiakov proti koreňomoru ľuľkovému.

Účinná látka:

 

 

Pencycuron,

250 g/l (23,6 % hm)

t.j.1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-

 

 

phenylurea/fenylmočovina

Prothioconazole,

8 g/l (0,76 % hm)

t.j. (RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-

 

 

chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-

 

 

1,2,4-triazole-3-thione/tión

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pencycuron CAS No.: 66063-05-6, prothioconazole CAS No.: 178928-70-6

Klasifikácia a označenie:

GHS09

Pozor

 

 

 

H411

 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

 

Obsahuje

5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methyl-isothiazol-3-one.

 

 

Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P208

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný pracovný odev.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre včely a iné necieľové článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie a odporúčanej technológie.

1

ICZ/2014/2872/ss

Etiketa schválená: 30.4.2015

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dodržiavajte pri používaní prípravku zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Držiteľ autorizácie:

Konečné balenie a označovanie:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo šarže:

Balenie

Doba použiteľnosti:

BAYER S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, France

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

15-01-1561

uvedené na obale uvedené na obale

5L a 15L HDPE konister

2 roky od dátumu výroby

Monceren(R) je ochranná známka firmy Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MONCEREN PRO je preventívne pôsobiaci fungicíd určený na morenie zemiakových hľúz proti koreňomoru ľuľkovému (Rhizoctonia solani), ktorý spôsobuje vločkovitosť zemiakov prejavujúcu sa na hľuzách po zbere a počas skladovania zemiakov. Prípravok zároveň tlmí napadnutie hľúz striebristosťou šupky.

Prípravok obsahuje účinné látky pencycuron a prothioconazole. Rastlinami je prípravok bez ohľadu na špecifiká jednotlivých odrôd veľmi dobre znášaný. Ošetrenie sadby prípravkom zvyšuje úrodu zemiakových hľúz a zlepšuje kvalitu zemiakov.

Pencycuron je kontaktne pôsobiaca účinná látka zo skupiny derivátov močoviny, ktorá je lipofilnej povahy a viaže sa v kutikule rastlín. Nie je sekundárne rozvádzaná do rastlinných pletív. Pri použití v zemiakoch pôsobí proti vločkovitosti hľúz zemiakov.

Prothioconazole je systémová účinná látka zo skupiny thiazolinthionov, tzv. DMI fungicídov , ktorá má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné k výstavbe bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

vločkovitosť zemiakov

1,5 l/ha

 

2

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2872/ss

 

 

 

 

Etiketa schválená: 30.4.2015

 

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka

Ochr. doba

Poznámka

 

zemiak

vločkovitosť zemiakov

0,6 l/t sadby

 

1

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

vločkovitosť zemiakov

0,6 l/t sadby

 

sadbové, 1

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok má v dávke 0,8 l/t sadby vedľajšiu účinnosť (čiastočná redukcia napadnutia) proti striebristosti šupky zemiakov (Helminthosporium solani).

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×.

Prípravok aplikujte pomocou aplikátora umiestneného na valčekovom dopravníku alebo priamo na sadzači. Postupujte podľa schváleného technologického postupu platného pre konkrétny typ moriaceho zariadenia.

1.Prípravok aplikujte neriedený formou ULV postreku na hľuzy tak, aby bol pokrytý pokiaľ možno celý ich povrch. Ošetrenie vykonávajte skoro na jar pri vyskladňovaní hľúz zo zemiakárne a príprave na sadbu. Vhodné sú valčekové dopravníky, ktoré umožňujú otáčanie hľúz. Na dopravník je pripevnené schválené aplikačné zariadenie, ktoré musí byť zariadené tak, aby postrekovací kužeľ pokryl celú plochu dopravníka. S cieľom zabrániť prípadnému úletu postrekovej suspenzie je postrekový kužeľ odtienený impregnovanou látkou.

2.Ošetrujte priamo pri výsadbe schváleným aplikačným zariadením pripevným na sadzači. V tomto prípade sú ošetrené nielen hľuzy, ale i dno brázdy.

Je potrebné dbať na zodpovedajúcu kvalitu sadiva, predovšetkým jeho klíčivosť a vzchádzavosť hľúz. Ošetrované sadivo musí byť v bezchybnom stave, t. j. bez chorôb a škodcov, bakteriálnej hniloby ako aj mechanických alebo iných poškodení. Tieto môžu pôsobiť negatívne na vzídenie a rastlinný porast, nezávisle od nasledujúceho ošetrenia sadiva.

Ošetrené sadivo nevysádzajte do studenej a vlhkej pôdy.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu. Rastlinami je prípravok bez ohľadu na špecifiká jednotlivých odrôd veľmi dobre znášaný.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka pencycuron patrí do skupiny derivátov močoviny (FRAC CODE: B4). Pri tejto skupine nie je známe riziko vzniku rezistencie.

Účinná látka prothioconazole patrí do skupiny thiazolinthionov, tzv. DMI fungicídov (FRAC CODE: G1). Táto skupina sa vyznačuje stredným rizikom vzniku rezistencie. Na obmedzenie rizika vzniku a vývoja rezistencie škodlivých organizmov je potrebné striedať prípravky s rozdielnymi mechanizmami účinku. Opakované použitie podobne pôsobiacich účinných látok môže podporovať vznik rezistencie voči nim.

VPLYV NA ÚRODU

Ošetrenie sadby prípravkom zvyšuje úrodu zemiakových hľúz a zlepšuje kvalitu zemiakov.

ICZ/2014/2872/ss

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 30.4.2015

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je zaradený ako slabo škodlivý pre populácie druhu Aleochara bilineata (drobčíky).

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Vykonáva sa v súlade so schválenými technologickými postupmi platnými pre daný typ moriaceho zariadenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, gumené rukavice a gumené topánky. Pri riedení moriacej suspenzie používajte zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia ochranného pracovného odevu nejedzte , nepite a nefajčite ! Po ukončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou! Ak sa morenie vykonáva v uzavretých objektoch, je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. Morenie sa nesmie vykonávať v priestoroch, kde sa skladujú konzumné alebo kŕmne zemiaky. Namorené sadivo musí byť správne označené. Nesmie sa konzumovať a skrmovať ani pri zmiešaní s nenamorenými zemiakmi.

Namorenú sadbu je zakázané skrmovať hospodárskym zvieratám a rybám! Vrecia s namorenou sadbou musia byť viditeľne označené nasledujúcim textom:

P o z o r! Sadba je namorená prípravkom MONCEREN PRO, ktorý obsahuje pencycuron a prothioconazole! Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného sadiva nepoužívajte na iné účely. Prípravok nie je horľavinou. S vodou tvorí suspenziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom

ICZ/2014/2872/ss

Etiketa schválená: 30.4.2015

skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného sadiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2872/ss