Etiketa schválená: 30.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MOMENTUM TRIO®

Kombinovaný fungicíd s lokálne systémovým, systémovým, kontaktným a kuratívnym účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG).

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Fosetyl-Al

500 g/kg

t.j.: Aluminium tris-O-ethylphosphonate or ethyl

 

(50% hm)

hydrogen phosphonate, aluminium salt

Folpet

250 g/kg

t.j.: (N-(trichlorometylsulfanyl)imid kyseliny ftalovej)

 

(25% hm)

 

Cymoxanil

40 g/kg

t.j. 1-[(E/Z)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea

 

(40% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fosetyl- alumínium CAS No.: 39148-24-8, folpet CAS No.: 133-07-3, cymoxanil CAS No.: 57966-95-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H361fd

Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania

 

nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje folpet a cymoxanil. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd / Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov

 

a vozoviek ciest).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

ICZ/2015/3619/ss

1/5

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri

 

dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu od hladín vodných plôch min. 10 m!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte povrchovému odtoku prípravku z ošetrených plôch do povrchových vôd. Dodržujte ochrannú zónu 3 m od okraja ošetrovaného porastu z dôvodu ochrany užitočných článkonožcov.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O. Box 60,

 

84100 Beer Sheva, Izrael

Držiteľ autorizácie:

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1494

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg (PET 12/ALU 8/PE 80) vrece

 

5 kg (PET 12/BONIL 15/PE 75) vrece

 

10 kg (PE/SCL-papier) vrece

 

20 kg (PE/SCL-papier) vrece

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

Prípravok MOMENTUM

TRIO® je trojzložkový kombinovaný fungicíd s lokálne

systémovým, systémovým, kontaktným (protektívnym) a kuratívnym účinkom na báze účinných látok fosetyl-Al, folpet a cymoxanil.

Fosetyl-Al je systémová účinná látka zo skupiny ethylfosfonátov. Preventívne aplikovaný priamo inhibuje klíčenie spór a prenikanie patogéna do rastlinných pletív. Pri zásahu v neskorších vývojových štádiách choroby obmedzuje rozvoj mycélia a sporuláciu. Navyše, je fosetyl-Al schopný indukovať rezistentnú odpoveď rastlín na už prebiehajúce infekcie v rastline. Akropetálny a bazipetálny transport v rastline zaisťuje dokonalú ochranu nezasiahnutých častí vrátane nových prírastkov. Optimálne využitie fosetylu-Al umožňujú preventívne aplikácie v období aktívneho rastu. Účinkuje proti hubám z triedy Oomycetes

Plasmopara spp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythium spp.).

ICZ/2015/3619/ss

2/5

Folpet je kontaktná účinná látka patriaca do skupiny phthalimidov a má mnohostrannú aktivitu s preventívnym účinkom. Jeho mechanizmus účinku spočíva v inhibícii delenia buniek, dýchania buniek a tvorby bunkových stien cieľových patogénov. Je významnou zložkou antirezistentných programov.

Účinná látka cymoxanil patriaca do chemickej skupiny acylmočovín pôsobí predovšetkým lokálne systémovo, z časti kontaktne, čím zaisťuje preventívny a kuratívny účinok krátko po infekcii. Účinná látka do listov rýchlo penetruje a následne je translaminárne rozvádzaná naprieč listom. Cymoxanil preukazuje niekoľko spôsobov účinku medzi ktoré patrí, inhibícia syntézy nukleových kyselín, znižuje permeabilitu bunkových membrán, obmedzuje dýchanie a narušuje syntézu serínu, glycínu a cystidínu. To následne vedie k inhibícii rastu mycélia, redukcii sporulácie a klíčenia spór. Rýchly príjem a transport cymoxanilu na ošetrených rastlinách zaisťuje vysoký účinok i v daždivom období.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

koncentrácia

doba

 

vinič

Peronospóra viniča

3 kg

28 dní

 

 

(Plasmopara viticola)

0,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 100-1000 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 6 x za sezónu, interval medzi ošetreniami: 10 dní

Prípravok MOMENTUM TRIO® aplikujte preventívne na základe signalizácie, najneskôr však pri objavení sa prvých príznakov napadnutia. Prípravok má dlhú dobu preventívneho a systémového pôsobenia. MOMENTUM TRIO® má široké aplikačné okno od BBCH 16 – 85 t.j. od fázy 6 listu do fázy zamäkania bobúľ. Používa sa však hlavne v dobe najsilnejšieho infekčného tlaku a intenzívneho rastu viniča, kde svojím systémovým, lokálne systémovým, preventívnym a kuratívnym pôsobením dokáže ochrániť aj nové prírastky

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku MOMENTUM TRIO® žiadny negatívny vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Riziko vývoja rezistencie peronospóry viniča (Plasmopara viticola) na fosetyl-Al, folpet alebo cymomaxil aplikovaných foliárne v prípravku MOMENTUM TRIO® je nízke a nepravdepodobné.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku MOMENTUM TRIO® žiadny negatívny vplyv na výšku a kvalitu produkcie, proces fermentácie, fyzikálno-chemickú kvalitu ani organoleptické vlastnosti vín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Keďže prípravok MOMENTUM TRIO je fungicíd bez zaznamenaných prejavov fytotoxicity, nemá herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám. Dodržujte ochranné pásmo min. 5 m od susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Dodržujte ochrannú zónu min. 3 m od porastov s výskytom užitočných článkonožcov.

ICZ/2015/3619/ss

3/5

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže postrekovača vypláchnite nádrž, ramena a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača/rosiča), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku, sódy (3% roztokom) alebo 0,2% roztokom Agropuru a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: používajte ochranný pracovný oblek, rukavice odolné voči chemikáliám, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu.

Aplikácia: Ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

Prípravok MOMENTUM TRIO® nie je horľavinou. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, CO2. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev, pretože pri horení môžu vznikať toxické, dráždivé a horľavé rozkladné produkty ako napr. oxidy: uhlíka, dusíka, síry, fosforu a chlóru.

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety.

Po náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte pomoc lekára.

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite (minimálne 15 minút). Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 10 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie.

Pri podozrení na otravu: postihnutého

urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o

prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

 

ICZ/2015/3619/ss

4/5

Informácie pre lekára: Nie je známa špecifická terapia. Poskytnite symptomatickú a podpornú liečbu. V prípade požitia vykonajte výplach žalúdka a aplikujte medicinálne uhlie.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 5477 4166, mobil: +421 911 166 066

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti a tým nepreberá záruku za prípadné škody vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

MOMENTUM TRIO® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

ICZ/2015/3619/ss

5/5