Etiketa schválená: 5.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MOGETON ®

Prípravok vo forme vodorozpustného dispergovateľného prášku proti machom, pečeňovkám a riasam v trávnikoch, trávnatých ihriskách a plochách, kontajnerovaných okrasných rastlinách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

quinoclamine 250 g/kg t. j. 2-amino-3-chlór-1,4-naftochinón (25 %)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: quinoclamine CAS

č.: 2797-51-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Výstražný piktogram

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné slovo: Pozor

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pečene, sleziny a krvi pri dlhšej alebo

 

opakovanej expozícií, spôsob expozície: orálne.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P403+P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

EUH208

Obsahuje chinoklamín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

ICZ/2015/3695/pu

 

1/5

 

Etiketa schválená: 5.10.2015

 

prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu. Uložte mimo dosahu zvierat.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Cheminova Deutschland GmbH, Stader Elbstrasse 26,

 

D-21683 Stade, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

Cheminova Deutschland GmbH, Stader Elbstrasse 26,

 

D-21683 Stade, Nemecko

 

ASRA spol. s r.o.,

Poverený zástupca:

Nádražná 28

 

Ivanka pri Dunaji

IČO povereného zástupcu:

35 694 009

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

13-11-1370

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie/čisté množstvo prípravku:

10 × 15 g, papier/PE vrecká

 

1,5 kg PE vrecká v kartónovej krabici

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

®je ochranná známka firmy

 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Mogeton je selektívny herbicíd pôsobiaci na machy, pečeňovky, modré a zelené riasy rastúce pod rastlinami, účinná látka quinoclamine zasahuje do ich fotosyntézy, machy rýchlo žltnú a odumierajú. Mogeton na povrchu pôdy znemožňuje klíčenie spór a jeho účinnosť je niekoľko

ICZ/2015/3695/pu

2/5

Etiketa schválená: 5.10.2015

mesiacov. Voľné miesta v trávnikoch sa pri dobrej regeneračnej schopnosti tráv rýchlo zaplnia, pri úletoch či nechcenom zásahu sa na rastlinách objaví svetločervené sfarbenie, ktoré však v priebehu niekoľkých dní zmizne.

Citlivé rastliny: rokyt cyprusovitý (Hypnum cupressiforme), meríky (Mnium affine), ploník chĺpkatý (Polytrichum piliferum), kostrbatec strapatý (Rhytidiadelphus squarrosus) a iné machy, pečeňovky a riasy

Mogeton je možné bezpečne použiť v týchto druhoch:

Abelia, Abies koreana, Aconitum „Sparks“, Actinidia, Amelanchier, Andromeda polifolia compacta, Aristotelia, Arundinaria, Astilbe „Bress Beauty“, Aucuba japonica, Azalea, Ballota,

Berberis (gagnepagnii lancifolia, atropurpurea, buxifolia nana, stenophylla, verrucosa), Buddleia, Buxus (sempervirens suffruticosa, sempervirens arborescens), Callicarpa bodinieri, Callistemon,

Calluna vulgaris („Peter Sparkes“, „Long White“, „Red Favorit“, „Darkness“, „Alba Serlei“, Schurings Sensation“), Calocedrus, Camellia, Caryopteris cladonensis, Catalpa, Cedrus deodara, Ceonotus, Ceratostigma, Chamaecyparis (lawsoniana, obtusa nana gracilis, obtusa „Blouwart“), Choisia, Chrysantha „Snowcap“, Cistus (spec. „Silver Park“), Clematis, Corylopsis (pauciflora, spicata), Cotinus coggygria, Cotoneaster (adpressus, dammeri, horizontalis, microphyllus melanotrichus, praecox), Crataegus, Cryptomeria, Cupressocyparis leylandi „Caetlewellan Gold“, Cytisus (scoparius „Palette“, spec.), Daphne, Desfontainea, Deutzia (gracilis, rosea, scabra), Doronicum cordatum, Elaeagnus, Erica gracilis („White Perfection“, „Challenger“, „Lothres Rubin“, „Myreton Ruby“, „Heathwood“), Escallonia, Euchrypia, Euonymus (alatus, eadicons variegatus „Esmerald Gold“, fortunei, goldengen), Exochorda racemosa, Fagus, Fatshedera, Forsythia intermedia „Lynwood“, Fremontodendron, Fuchsia gracilis, Garrya, Genista lydia,

Gingko biloba, Grevillea, Grisalina, Hebe, Helleborus, Hibiscus syriacus, Hosta undulata medisvariegata, Hypericum patulum „Hidcote“, Ilex (aquifolium, crenata „Convexa), Itea, Iris spec., Jasminum, Juniperus (chinensis, communis „Repanda“, communis compressa, horizontalis glauca, horizontalis depressa aurea, squamata), Kalmia, Koelreuteria, Larix, Laurus, Lavandula, Lavatera, Lavenda, Leucothoe, Lonicera pileata, Mahonia aquifolium, Malus, Myrtus, Nothofagus antarctica, Olearia, Pachysandra terminalis, Pampus, Parrotia, Parthenocissus, Passiflora, Pernettya mucronata, Philadelphus, Phlomis, Photinia, Phygelius, Physocarpus, Picea glauca conica, Pieris japonica („Purity“, „Forest Flame“, „Pink Delight“, „Dorothy Kuckoff“), Pinus spec., Pittosporum, Polygonum aubertii „Dignity“, Prunus (laurocerasus, triloba), Pyracantha coccinea, Pyrocanthus, Pyrus, Rhododendron („Winsome“, „Elisabeth“, „Mayday“, „Scarlet Wonder“, „Baden Baden“, „Director Glocknor“, „Fabias Red“), Rhododendron (gilpense, impeditum, moerheimii, praecox), Ribes sanguineum, Rosmarinus, Ruta, Salix matsudana „Anthony Waterer“, Salvia, Sambucus nigra, Santolia, Santolina, Scabius, Senecio, Skimmia japonica „Little Princes“, Solanum, Sorbus,

Stephanandra, Symphocarpus, Syringa, Strelitzia, Taxus baccata, Teucrium, Thuja (occidentalis, plicata atrovirens), Thujopsis dolabrata, Viburnum spec., Vinca minor, Weigela florida, Wisteria.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

trávniky,

machy, riasy

15 kg

AT

-

trávnaté

 

 

 

 

ihriská

 

 

 

 

a plochy

 

 

 

 

kontajnerova

pečeňovky, riasy

15 kg

AT

-

né okrasné

 

 

 

 

rastliny

 

 

 

 

ICZ/2015/3695/pu

 

 

3/5

 

Etiketa schválená: 5.10.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Rozhodujúcim faktorom pre dobrý účinok je dokonalé zmáčanie povrchu machov, minimálne množstvo vody pre postrekovú kvapalinu je 1000 l.ha-1 t.j. 0,1 l.m2 (postrek) či 1 l.m2 (polievanie).

Trávniky, trávnaté ihriská a plochy - Ošetrujte pri teplom a vlhkom počasí (sucho a chlad účinok znižujú) dávkou 15 kg.ha-1 pri použití vody 1000 l.ha-1 s ochranným krytom trysiek a povrch dôkladne pokryte postrekovou tekutinou max. 1× ročne. Pri suchom počasí plochu pred postrekom zavlažte 1-2 l vody na m2 a Mogeton striekajte na ešte mokrý povrch. Nepoužívajte na trávniky v prvom roku po výseve, Mogeton nie je možné použiť na vodné plochy (záhradné jazierka, rybníky atď.) a ani v ich blízkosti (minimálne ochranné pásmo je 5 m).

proti machom a riasam:

1,5 g.m-2

množstvo vody: polievaním

1,0 l.m-2

postrekom

0,1 l.m-2

Kontajnerované rastliny - ošetrujte vo vegetačnom období t.j. máj-august postrekom s ochranným krytom trysiek max. 1× ročne. Neošetrujte rastliny v skorých vývojových fázach (klíčiace rastliny 1-ročné semenáčiky) alebo rastliny stresované či inak poškodené. Istotu účinku na pečeňovky dosiahnete (predovšetkým pri husto olistených druhoch) zavlažením rastlín pred postrekom dávkou vody 0,5-2 l.m-2. Mogeton aplikujte ešte na mokré rastliny (v podraste) dávkou 15 kg.ha-1 pri

použití vody 1000 l.ha-1.

 

proti pečeňovkám a riasam:

1,5 g.m-2

množstvo vody postrekom:

0,1 l.m-2

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka je podľa organizácie HRAC neklasifikovaná.

Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte prípravok podľa pokynov na etikete a v predpísanej dávke.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy), alebo 0,1 - 0,2 %-ným roztokom AGROPUR-u a umyte 2x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné rukavice, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace rastliny. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

ICZ/2015/3695/pu

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní - Po požití -
Po zasiahnutí očí -

Etiketa schválená: 5.10.2015

Prípravok tvorí s vodou emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste

najlepšie

hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej

hmly, a to len v takých

prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda

neprenikne

do

verejnej kanalizácie a

nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

 

Dôležité upozornenie!

 

 

 

Pri požiarnom zásahu

použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení

môže dôjsť

k

vzniku toxických splodín!

dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo. podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Postihnutého dopravte k lekárovi!

vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak pretrváva začervenanie, zabezpečte očné vyšetrenie !

Pri zasiahnutí pokožky-odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade

náhodného

požitia

a

vo

všetkých

prípadoch

otravy

alebo

podozrenia na otravu

okamžite

dopravte postihnutého

k lekárovi!

Informujte

ho o

podanej prvej

pomoci a o

prípravku,

s ktorým postihnutý pracoval.

 

 

 

 

 

 

V prípade potreby môže liečbu

lekár

konzultovať Národné toxikologické informačné centrum

(NTIC), tel.: 00421 (0) 2 54 774 166.

 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVANIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých

obaloch,

v

čistých, suchých,

vetrateľných a

uzamknutých

skladoch,

oddelene

od potravín, krmív,

hnojív,

liekov,

dezinfekčných

prostriedkov a

obalov

od

týchto

látok pri teplote od + 5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred

mrazom a priamym slnečným žiarením.

 

 

 

 

 

 

 

Pri dodržaní skladovacích

podmienok

poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku

(v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3695/pu

5/5