Etiketa schválená:19.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MODDUS®

MODDUS je regulátor rastu a vývoja rastlín vo formulácii emulzného koncentrátu určený k zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu a skrátenie stebla pšenice ozimnej, pšenice jarnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, raže ozimnej, tritikale, ovsa, repky ozimnej.

Účinná látka:

 

 

Trinexapac-ethyl

250 g.l-1

t.j. 4-(cyclopropyl-hydroxymethylene)-3,5-

 

(25 % w/w)

dioxocyclohexanecarboxylic acid ethyl

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: trinexapac- ethyl CAS 95266-40-3, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isotridecyl-omega-hydroxy- CAS 9043-30-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

Nebezpečenstvo

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie

 

pokožky.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné

ICZ/2015/3444/pu

1

 

Etiketa schválená:19.5.2015

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-14-0887

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l fluorovaný HDPE kanister 4x5 l HDPE kartón - škatuľa

MODDUS je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Trinexapac-ethyl, účinná látka prípravku MODDUS, patrí do skupiny cyclohexandionov. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy giberelínov. K efektívnemu zastaveniu tvorby giberelínov dochádza na konci reťazca ich syntézy a tým dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín.

MODDUS je v prevažnej miere prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo translokovaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania stonkových internódií. Zabrzdenie rastu rastlin vedie k zníženiu ich výšky - zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná

skrátenie stebla,

0,4 l

AT

1

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

pšenica jarná

skrátenie stebla,

0,4 l

AT

2

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

jačmeň jarný

skrátenie stebla,

0,3 - 0,4 l

AT

3

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

jačmeň ozimný

skrátenie stebla,

0,6 – 0,8 l

AT

4

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

raž ozimná

skrátenie stebla,

0,4 - 0,6

AT

5

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

tritikale

skrátenie stebla,

0,4 - 0,6

AT

6

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

ovos

skrátenie stebla,

0,6 l

AT

7

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

repka ozimná

skrátenie stebla,

1,0 l

AT

8

 

obmedzenie poliehania

 

 

 

repka ozimná

skrátenie stebla,

0,5 + (0,75) l

AT

TM (Amistar Xtra)

 

obmedzenie poliehania,

 

 

8

 

biela hniloba

 

 

 

ICZ/2015/3444/pu

 

 

 

2

Etiketa schválená:19.5.2015

Odporúčané množstvo vody je 200–400 litrov na ha. Počas vegetácie vykonajte maximálne 1 ošetrenie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Poznámky:

1.Prípravok je určený pre použitie v odrodách pšenice ozimnej náchylných na poliehanie. Ošetrenie pšenice ozimnej vykonajte na jar od rastovej fázy 1. kolienka viditeľného tesne nad povrchom pôdy vzdialeného od odnožovacieho uzla min. 1 cm (BBCH 31) do 5. kolienka minimálne 2 cm nad 4. kolienkom (BBCH 35). Prípravok aplikujte len na porasty vyrovnané, s dobrou minerálnou výživou a v dobrom kondičnom stave

2.Ošetrenie pšenice jarnej vykonajte na jar od rastovej fázy 1. kolienka viditeľného tesne nad povrchom pôdy vzdialeného od odnožovacieho uzla min. 1 cm do fázy, keď je 5. kolienko minimálne 2 cm nad 4. kolienkom ( BBCH 31-35).

3.Ošetrenie jačmeňa jarného vykonajte na jar od rastovej fázy začiatku predlžovania do fázy, keď je 5. kolienko minimálne 2 cm nad 4. kolienkom BBCH 30-35.

4.Ošetrenie jačmeňa ozimného vykonajte na jar od rastovej fázy 1. kolienka viditeľného tesne nad povrchom pôdy vzdialeného od odnožovacieho uzla min. 1 cm do fázy, keď je 5. kolienko minimálne 2 cm nad 4. kolienkom (BBCH 31-35).

5.Ošetrenie raže ozimnej vykonávajte na jar od rastovej fázy 1. kolienka viditeľného tesne nad povrchom pôdy vzdialeného od odnožovacieho uzla min. 1 cm do fázy, keď je vlajkový list celkom vyvinutý (BBCH 31-39)

6.Ošetrenie tritikale vykonávajte na jar od rastovej fázy 1. kolienka viditeľného tesne nad povrchom pôdy vzdialeného od odnožovacieho uzla min. 1 cm do fázy, keď je vlajkový list celkom vyvinutý (BBCH 31-39).

7.Ošetrenie ovsa vykonávajte na jar od rastovej fázy 1. kolienka viditeľného tesne nad povrchom pôdy vzdialeného od odnožovacieho uzla min. 1 cm do fázy, keď je vlajkový list už viditeľný ale ešte stočený (BBCH 31-37).

8.Ošetrenie repky ozimnej vykonávajte na jar od rastovej fázy viditeľného predĺženia 9. internódia do fázy viditeľných samostatných kvetných pupeňov, ktoré sú stále ešte uzavreté

(BBCH 39-55).

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok neaplikujte na porast, ktorý je stresovaný prírodnými faktormi ako sucho, mráz, extrémne poškodenie škodlivými organizmami. U niektorých odrôd sa môžu po aplikácii objaviť farebné zmeny (silnejšia vosková vrstvička na listoch a steblách) alebo môže nastať posun vo vývoji odnoží. Uvedené prejavy však nemajú vplyv na úrodu. V prípade nutnej vyorávky ošetrených porastov môžu byť ako náhradné plodiny vysiate obilniny a repka ozimná.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

MODDUS nemá negatívny vplyv na susedné plodiny za predpokladu dodržania zásad správnej poľnohospodárskej praxe. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte

ICZ/2015/3444/pu

3

Etiketa schválená:19.5.2015

vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere po vetre od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite !

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Eventuálny požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Postihnutého dopravte na čistý vzduch, rozopnite mu odev na hrudníku, zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: Podajte asi 0,5 l vlažnej pitnej vody a 10 tabliet medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie a postihnutého ihneď dopravte k lekárovi spolu s etiketou prípravku. Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislave, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: 0905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +35°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však

ICZ/2015/3444/pu

4

Etiketa schválená:19.5.2015

zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3444/pu

5