Etiketa schválená: 28.2.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MIXANIL

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

375g.l-1

Chlorothalonil,

tj. tetrachloroisophthalonitrile

50 g.l-1

Cymoxanil,

tj. 2-cyano-N-[(ethylamino)karbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

 

 

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné

Pozor!

 

 

slovo

 

 

 

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H335

 

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H351

 

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

 

a životné prostredie.

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

 

P261

 

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte vodou.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

 

 

PHO4

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a

 

vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. ochrannom pásme. Prípravky sa nesmú

1

ICZ/2013/2181/kn

Etiketa schválená: 28.2.2014

aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržiavať ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT! LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sipcam S.p.A. , Via Vittorio Veneto 81 – 26857 Salerano Sul Lambro (Lodi), Taliansko

Držiteľ autorizácie:

Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero, Miláno, Taliansko

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

12-02-1290

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex HDPE/EVOH fľaša, skrutkovací uzáver

 

s pečaťou

 

5 l coex HDPE/PA kanister, skrutkovací uzáver s

 

pečaťou

 

10 l coex HDPE/PA/EVOH kanister, skrutkovací uzáver

 

s pečaťou

 

20 l kanister – pocínovaný plech, vnútorná strana umelá

 

živica, skrutkovací uzáver s pečaťou

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Mixanil je listový fungicíd obsahujúci dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom pôsobenia: systémový cymoxanil a preventívny chlorothalonil. Prípravok pôsobí preventívne a kuratívne. Zabraňuje klíčeniu spór a inhibuje rast mycélia. Prípravok je určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

2 l

30

 

2

ICZ/2013/2181/kn

Etiketa schválená: 28.2.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Interval medzi ošetreniami: min. 7-10 dní.

Termín ošetrenia: od rastovej fázy uzatvorenia porastu do rastovej fázy scvrknutého plodenstva s tmavým semenom (BBCH 39 – 89). Množstvo vody: 250 - 450 l/ha.

Proti plesni zemiakovej aplikujte preventívne pri zapojení porastu v riadkoch (BBCH 39), alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby. Ošetrenie opakujte v intervale 7-10 dní, kratšie intervaly použite v prípade silného infekčného tlaku alebo v prípadoch, keď sú zemiaky zavlažované. Prípravok nesmie byť aplikovaný do porastov na produkciu sadiva.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty!

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH

A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Pred ošetrením sa odporúča overiť citlivosť na malej vzorke rastlín v daných podmienkach. Riziko prípadného poškodenia ošetrovaných rastlín nesie pestovateľ.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje riziko pre následné, náhradné a susediace plodiny. Postrekujte za bezvetria.

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

OPATRENIE PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie nepoužívajte tento prípravok, alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny acylmočovín alebo ftalimidov, alebo kombináciu látok z týchto dvoch skupín, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom pôsobenia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím dobre premiešať/pretrepať obsah fliaš.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok MIXANIL, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd. Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok). V prípade čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

3

ICZ/2013/2181/kn

Etiketa schválená: 28.2.2014

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipient povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny : Keď sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností uvedomte lekára a poskytnite informácie z etikety/príbalového letáku alebo karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu: prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú dýchacie problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutiu kože: odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku riadne opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozreniu na alergickú reakciu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutiu očí: najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15min vyplachujte – najmä priestory pod viečkami – čistou tečúcou vodou, najvhodnejšie pokojovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutiu očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Pokiaľ pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) aj po vymývaniu, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú je potrebné vyhľadať vždy, pokiaľ boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požitiu: ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie (Tel. 02/54774 166)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 0°C do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

4

ICZ/2013/2181/kn