Etiketa schválená: 21.01.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MIX DOUBLE® EC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

Desmedipham

160 g/l

t.j. 3-(etoxykarbonyl-anilíno)-N-fenylkarbamát

 

 

(16% hm)

 

 

 

Phenmedipham

160 g/l

t.j.

0-(3-metoxykarbonylanilíno)-N-(3

-

 

(16% hm)

metylfenyl)-karbamát

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: phenmedipham CAS No.: 13684-63-4, desmedipham CAS No.: 13684-56-5, fatty acid dimethylamine CAS No.: nezaradené; tributyl phenol polyglycol ether CAS No.: 9046-09-7; phenol ethoxylate phosphate ester CAS No.: 39464-70-5; tridecyl alcohol, ethoxylated, phosphated CAS No.: 9046-01-9

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

V2

Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

 

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

ICZ/2015/3674/vi

1/6

Etiketa schválená: 21.01.2016

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybám - dodržte ochrannú dobu!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266

 

Lyon Cedex 09, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-11-1710

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l Coex (HDPE/PA) kanister

MIX DOUBLE® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MIX DOUBLE EC je postemergentný kontaktný herbicíd so širokým spektrom účinnosti proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám. Pôsobí výlučne cez listy vzídených burín a preto jeho účinnosť nie je závislá na type pôdy a pôdnej vlhkosti. Vyššie teploty a intenzita svetla po aplikácii jeho účinok urýchľujú a zosilňujú. Účinnosť na buriny sa prejavuje za 4-8 dní po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

citlivé buriny (klíčne listy až základ 1. páru pravých listov) pri dávke 1,25 l.ha-1:

láskavce (ohnutý, zelenoklasý), mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), lobody (konáristá, lesklá), reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, pohánkovec ovíjavý, veronika perzská, konopnica napuchnutá, žltnica mnohoúborová, mak vlčí, zemedym lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

repa cukrová,

dvojklíčnolistové buriny,

3 l

AT

 

repa kŕmna

láskavce

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3674/vi

2/6

Etiketa schválená: 21.01.2016

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

dvojklíčnolistové buriny

1,25-3 l + (0,2-2 l)

AT

(TM) STEMAT

 

a jednoročné trávy,

 

 

SUPER

 

láskavce

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

Odporučené množstvo vody: 150-200 l/ha. Počet ošetrení za vegetačné obdobie: max. 3x.

Dvojklíčnolistové buriny sú na prípravok v závislosti na dávke citlivé od štádia klíčnych listov až do 4 pravých listov (BBCH 10-14).

Dávka prípravku sa volí podľa rastovej fázy repy.

Dávka na 1 ha

Rastová fáza repy

Dávka vody na 1 ha

1,25-1,5 l

klíčne listy, základ pravých listov

150 - 200 l

1,5-2 l

2 pravé listy

150 - 200 l

3 l

4 pravé listy

150 - 200 l

Pre zvýšenie herbicídnej účinnosti a rozšírenie spektra ničených burín je vhodné kombinovať MIX DOUBLE EC s prípravkami na báze ethofumesatu (STEMAT SUPER).

Základná dávka herbicídu je 1,25 l.ha-1. Pri súčasnom ničení lipkavca obyčajného a horčiakov je potrebné použiť kombináciu s prípravkami na báze ethofumesatu (STEMAT SUPER). Je však nutné prihliadať na to, aby najmenšie repy v poraste mali vyvinutý aspoň prvý pár pravých listov.

V prípade, že buriny prerástli fázu klíčnych až základ pravých listov je potrebné uvedené dávkovanie úmerne zvýšiť. Pri ničení prerastených burín je možné použiť dávku až 2,5 l MIX DOUBLE EC na ha v samostatnej aplikácii alebo v TM kombinácii s prípravkom STEMAT SUPER, najmenšie rastliny repy v poraste však musia mať plne vyvinuté aspoň 2 páry pravých listov.

Zmesi a postrekové programy na ničenie burín.

Od fázy 2 pravých listov repy možno použiť zmes 1,5 l.ha-1 MIX DOUBLE EC + 0,4-0,6 l.ha-1

STEMAT SUPER. Ak nebolo možné aplikovať včas tak prípravok použite v ďalej uvedených, vyšších dávkach: 1,5 l.ha-1 MIX DOUBLE EC + 0,6-1,5 l.ha-1 STEMAT SUPER. Tieto dávky však nesmú byť aplikované skôr ako repa dosiahne fázu 4 pravých listov.

Dôležité upozornenie:

Postrekovač musí byť pred použitím vyčistený a zbavený zvyškov iných prípravkov; i malé stopy, predovšetkým rastových herbicídov, v postrekovači môžu poškodiť porast repy cukrovej.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Za nepriaznivých meteorologických podmienok (intenzívne slnečné žiarenie, teploty nad +25°C, silné zrážky pred aplikáciou, rosa v poraste) môže po ošetrení repy dôjsť k prejavom fytofoxicity (deformácia listov), ktorých prejavy sú výraznejšie v prípade, keď sa plodina nachádza v rastovom štádiu klíčnych listov.

ICZ/2015/3674/vi

3/6

Etiketa schválená: 21.01.2016

Eventuálne poškodenie repy (popálenie vrcholov, retardácia rastu), ku ktorému za nepriaznivých podmienok môže niekedy dôjsť, má len krátkodobý charakter. Repa v priebehu niekoľkých dní rýchlo regeneruje a úroda nie je nepriaznivo ovplyvnená.

Porast repy poškodený chorobami, škodcami, mrazom, suchom, dlhšie trvajúcim intenzívnym slnečným žiarením, vetrom či krúpami, porast poškodený či oslabený podmáčaním po dlhodobých zrážkach s nedostatkom vzduchu v pôde, môže byť na prípravok citlivejší. V prípadoch oslabenia porastu niektorým z týchto dôvodov odporúčame ošetrenie o 2-3 dni odložiť, aby sa mohol porast aspoň čiastočne zregenerovať.

Za nepriaznivých klimatických podmienok po použití preemergentných herbicídov môže dôjsť k ich oneskorenému účinku, a tým k vyššej citlivosti repy na postemergentné prípravky pri prvej aplikácii. Táto skutočnosť je obzvlášť výrazná, pokiaľ sa repa nachádza v rastovom štádiu klíčnych listov.

Pri nedodržaní aplikačného termínu, dávkovania alebo pri aplikácii za nevhodných podmienok, môže dôjsť k poškodeniu porastu alebo zníženiu herbicídneho účinku.

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Phenmedipham a desmedipham sú účinné látky zo skupiny karbamátov. Z hľadiska klasifikácie HRAC patria do skupiny C1. Pôsobia ako inhibítor Hillovej reakcie, čím zastavujú rastlinám schopnosť asimilácie.

V rámci zníženia rizika vývoja rezistencie odporúčame dodržiavať základné agrotechnické zásady, ako je striedanie plodín, dodržiavanie dostatočného odstupu v pestovaní repy cukrovej alebo kŕmnej v osevnom postupe, likvidáciu burín kultiváciou pri príprave pozemkov pre výsev repy. Buriny, hlavne menej citlivé na prípravok MIX DOUBLE EC je potrebné ničiť v predplodinách a následných plodinách prípravkami na báze účinných látok s iným spôsobom účinku než má MIX DOUBLE EC.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití prípravku v súlade s dávkovaním a odporúčaniami uvedenými v tejto etikete, prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINYMIX DOUBLE EC je kontaktný herbicíd, v pôde sa rýchlo rozkladá a nemá žiadny reziduálny účinok. Ak bol však použitý v zmesi s akýmkoľvek iným prípravkom, tak potom je potrebné dodržať príslušné opatrenia uvedené na etikete druhého prípravku.

Po zbere repy je možné pestovať ľubovoľnú plodinu. Ak má byť v tom istom roku vysiata ozimná obilnina, je potrebné pozemok zorať do hĺbky 15-20 cm.

Ak je nutné z akýchkoľvek dôvodov ošetrený porast repy predčasne zaorať, je možné ako následné plodiny vysiať repu cukrovú, repu kŕmnu, hrach, bôb, ľan, kukuricu, špenát, lucernu a trávne zmesi. Pred výsevom uvedených plodín (s výnimkou repy) je potrebné pozemok zorať do hĺbky 15- 20 cm.

Zmes herbicídov nesmie byť pri postreku unášaná na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Vzhľadom na nízku akútnu toxicitu prípravku MIX DOUBLE EC nie je pri jeho správnom použití riziko pre včely a užitočné článkonožce (Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus a Coccinella septempunctata).

ICZ/2015/3674/vi

4/6

Etiketa schválená: 21.01.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Na prípravu postrekovej kvapaliny nepoužívajte príliš tvrdú alebo znečistenú vodu, ani vodu s vysokým obsahom železa. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné ihneď spotrebovať. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty! Prípravky vlievajte do nádrže oddelene, postrekovú kvapalinu nepripravujte do zásoby! Doba od prípravy po jej aplikáciu by nemala byť dlhšia ako 2 hodiny.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.postrekovacie zariadenie čistite vyčistite hneď po ukončení postreku aby postreková tekutina v jednotlivých častiach zariadenia nezaschla.

3.vyčistite filtre na sacej a tlakovej časti postrekovača a tryskové filtre. Preplachovú vodu nalejte do nádrže postrekovača.

4.naplňte nádrž postrekovača vodou na 10% objemu nádrže a dôkladne premiešajte.

5.výplachovú kvapalinu vystriekajte na ošetrovanom pozemku.

6.krok 4 a 5 ešte raz zopakujte.

7.skontrolujte a vyčistite filtre od prípadných nečistôt.

V prípade, že boli aplikované prípravky zo skupiny sulfomočovín, na vyčistenie postrekovača pre použitie v repe je potrebný 0,1% roztok chlórového vápna.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

ICZ/2015/3674/vi

5/6

Po nadýchaní: Po požití:

Etiketa schválená: 21.01.2016

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3674/vi

6/6