Etiketa schválená: 12.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MISHA 20 EW

Fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej : voda, určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča.

Účinná látka:

Myclobutanil 200 g/l (20 % hm) tj. 2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Solventná nafta

CAS: 64742-94-5

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H361d

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodu v tele matky.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami..

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie

 

P280

Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite

volajte

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

 

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P308+P313: Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P330

Vypláchnite ústa.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

ICZ/2014/2876/ss

Strana 1 z 4

Etiketa schválená: 12.3.2015

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany vtákov, suchozemských stavovcov, včiel, ostatných necieľových článkonožcov, pôdnych makroorganizmov a pôdnych mikroorganizmov.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstraat, 142, 1702 Dilbeek, Belgicko

Telefónne číslo: +32(0)2 466.44.44

Číslo autorizácie:

15-02-1535

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Veľkosť obalu:

100 ml, 250 ml, 500 ml; 1 l, 5 l, 10 l, 20 l HDPE/PA fľaša

 

100 ml, 250 ml, 500 ml; 1 l, 5 l, 10 l, 20 l HDPE fľaša

Doba použiteľnosti: min. 2 roky od dátumu výroby.

®registrovaná ochranná známka a logo spoločnosti Sharda Cropchem Limited

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE PRILOŽENÝ NÁVOD NA POUŽITIE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MISHA 20 EW je systémový fungicíd na ochranu viniča proti múčnatke viniča (Uncinula necator). Obsahuje účinnú látku myclobutanil patriacu medzi triazoly, ktoré inhibujú biosyntézu ergosterolu. Ergosterol je rozhodujúcou zložkou bunkových membrán húb. Ak nie sú tieto membrány schopné rásť, rast húb je zablokovaný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

múčnatka viniča

0,23 l

14

na víno,

 

 

 

 

 

 

stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 1000 L/ha

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 4x

Interval medzi aplikáciami: 8 – 14 dní

ICZ/2014/2876/ss

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 12.3.2015

Prípravok aplikujte pozemne postrekom schválenými postrekovačmi, od štádia vyvinutého 2. listu až do začiatku zretia, kedy sa bobule začínajú ľahko sfarbovať (BBCH 12- 81).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je fytotoxický, ak sa používa v súlade so schválenou etiketou.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka myclobutanil patrí podľa organizácie FRAC(skupina G1, kód 3) medzi tzv. DMI fungicídy. Na zabránenie vzniku rezistencie dodržujte aplikačné dávky prípravku, maximálny počet aplikácíí za vegetačné obdobie a striedajte s prípravkami s rozličným mechanizmom a spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok MISHA 20 EW nemá škodlivý vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1.Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

ICZ/2014/2876/ss

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 12.3.2015

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte- najmä priestor pod viečkami- čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

ICZ/2014/2876/ss

Strana 4 z 4