Etiketa schválená: 22.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MIRAGE 45 EC

Postrekový fungicídny širokospektrálny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu s lokálne systémovým účinkom na ochranu obilnín proti hubovým chorobám listov a klasov, proti steblolamu a na ochranu okrasných rastlín proti fuzariózam s preventívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka:

 

 

prochloraz

450 g.l-1

t.j.1-/N-propyl-N-2-(2,4,6-trichlorfenoxy)-etyl-

 

(39,65 % w/w)

karbamoyl/-imidazol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: prochloraz CAS No.: 67747-09-5, n-butyl alcohol CAS No.: 71-36-3, gamma butyrolactone CAS No.: 96-48-0.

Označenie prípravku:

GHS09

 

POZOR

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe 3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri neprekročení predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy je jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

ICZ/2015/3193/pu

1/počet strán

Etiketa schválená: 22.5.2015

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže:

Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

15-02-1577

uvedené na obale uvedené na obale

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prochloraz je širokospektrálna fungicídna účinná látka s lokálno - systémovým účinkom, takže preniká do rastlinných pletív, avšak do neošetrených častí rastliny nie je rozvádzaná. Patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Ničí široké spektrum pôvodcov hubových chorôb obilnín, napr. chorôb spôsobujúcich steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriózy (Septoria nodorum, Septoria tritici), fuzariózy (Fusarium spp.), rynchospóriovú škvrnitosť (Rhynchosporium secalis), hnedú škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres) a ďalšie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

steblolam, septoriózy

1 l/ha

42

 

pšenica jarná

pšenice

1 l/ha + (0,3 l/ha)

42

(TM)

 

 

 

 

Agrovital

jačmeň ozimný,

hnedá škvrnitosť

1 l/ha

42

 

jačmeň jarný

jačmeňa,

1 l/ha + (0,3 l/ha)

42

(TM)

 

rynchospóriová

 

 

Agrovital

 

škvrnitosť jačmeňa

 

 

 

raž ozimná,

steblolam

1 l/ha

42

 

triticale, jačmeň

 

1 l/ha + (0,3 l/ha)

42

(TM)

ozimný

 

 

 

Agrovital

okrasné rastliny

fuzariózy

0,4 %

AT

 

(hľuzy, cibule)

 

 

 

 

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200 - 400 l na ha.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny – steblolam

MIRAGE 45 EC ničí R/W typy steblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) vrátane

izolátov

rezistentných

k benzimidazolovým

fungicídom.

Krížová

rezistencia medzi

benzimidazolmi a prochlorazom doteraz nebola zaznamenaná.

Termín ošetrenia: pri

prvých

príznakoch, obvykle vo fáze 30-32 BBCH.

 

 

 

 

Pšenica – septorióza pšeničná, septorióza plevová

 

 

 

Prípravok Mirage 45 EC aplikujte v dobe vývoja

vlajkového

listu až do doby, kedy

je úplne

vyvinutý klas (39-59 BBCH).

 

 

 

 

Jačmeň - listové

škvrnitosti

 

 

 

 

Ošetrenie

sa robí

v dobe

výskytu uvedených chorôb, obyčajne v priebehu steblovania až do

začiatku kvitnutia (29-59 BBCH).

 

 

 

 

ICZ/2015/3236/pu

 

 

2/6

 

 

 

Etiketa schválená: 22.5.2015

Okrasné rastliny

Mirage 45 EC je vhodný na morenie hľúz a cibúľ okrasných rastlín proti hubovým chorobám, zvlášť proti fuzariózam. Morenie sa robí po dobu 15 - 20 min. tesne pred výsadbou.

Miešateľnosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravok

Mirage 45 EC je miešateľný

s väčšinou

bežne používaných

herbicídov (vrátane

fenoxykyselín), insekticídov, fungicídov

a

s kvapalným hnojivom DAM 390.

Základným

predpokladom pre

kombinácie je zhoda

optimálnych

aplikačných termínov pre

Mirage 45

EC a

druhý prípravok. Pri aplikácii zmesí odporúčame

nepoužívať dolnú hranicu

dávkovania vody

a počas aplikácie

udržiavať

miešanie

trvale

v prevádzke. Odporúčame

vopred urobiť skúšku miešateľnosti oboch prípravkov v

príslušnej koncentrácii s použitím

miestnej vody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH

A

NEPRIAMYCH

NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY neboli zistené.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE rezistencia nebola zistená.

Upozornenie: Porasty oslabené suchom, premokrením, mrazom, krupobitím, alebo škodcami neošetrujte kombináciami s inými prípravkami alebo kombináciou s DAM 390.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku Mirage 45 EC za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie nemá negatívny účinok na výšku a kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Pri aplikácii dodržte ochrannú vzdialenosť minimálne 5 m od vodných plôch a zdrojov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Po aplikácii prípravku Mirage 45 EC neboli zaznamenané negatívne účinky na užitočné alebo iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku

vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice

vodou a za stáleho miešania

nádrž doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí sa

nesmú miešať koncentráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene. Pre prípravu postreku nepoužívajte vápenatú, železitú alebo znečistenú vodu. Postrekovač je potrebné pred použitím vypláchnuť. Do postrekovej kvapaliny, a zvlášť v období bohatom na zrážky, pridajte 0,25-0,5 l/ha AGROVITAL-u, ktorý zvýši odolnosť proti zmývaniu, zníži úlet postreku a zaistí dobrú priľnavosť prípravku na povrchu rastlín. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

ICZ/2015/3236/pu

3/6

Etiketa schválená: 22.5.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača). 2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru. 3) Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz. 4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

 

 

 

Pri

práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek,

zásteru z pogumovaného textilu,

Pri

práci

vonku

používajte ochranný

pracovný

oblek,

zásteru z pogumovaného textilu,

ochranný

štít

na

tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrek robte

len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek

nesmie zasiahnuť

susedné kultúry. Pri práci a po nej až do

vyzlečenia ochranného obleku a

dôkladného umytia celého tela teplou

vodou

a

mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani

fajčiť! Po

umytí ošetrite pokožku rúk reparačným

krémom.

 

Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Po nadýchaní sledujte možný výskyt edému pľúc.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia (ale len v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie, ak postihnutý nie je pri vedomý.

Po zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred

ICZ/2015/3236/pu

4/6

Etiketa schválená: 22.5.2015

mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

ICZ/2015/3236/pu

5/6

ICZ/2015/3193/pu

0/počet strán