Etiketa schválená: 19.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MIRADOR FORTE®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu so systémovým účinkom proti hubovým chorobám obilnín a repky ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Azoxystrobin

60 g/l

t.j.

Methyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy)

 

(5,7% hm)

pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate

Tebuconazole

100 g/l

t.j.

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-

 

(9,5% hm)

1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje triizobutyl-fosfát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351

 

 

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

SP1

Zabráňte

kontaminácii vody prípravkom

alebo jeho obalom. (Nečistite

 

aplikačné

zariadenie v blízkosti povrchovej

vody/zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.

Spe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok

 

obsahujúci

účinnú látku tebuconazole 2 x za sezónu. V prípade aplikácie 2 x za

 

sezónu je možné prípravok, alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku

 

tebuconazole aplikovať 1 x za 2 roky.

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

ICZ/2015/3189/ha

1/5

 

Etiketa schválená: 19.06.2015

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo

rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

 

 

Dbajte o to, aby sa prípravok

a jeho

obaly v žiadnom prípade

nedostali

do

tečúcich

a stojatých vôd vo voľnej prírode.

 

 

 

 

Uložte mimo dosahu zvierat !

 

 

 

 

 

Zákaz skrmovania ošetrených

rastlín

hospodárskymi zvieratami

a rybami

-

dodržte

ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O. Box 60,

 

84100 Beer Sheva, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28,

 

90028 Ivanka pri Dunaji, Slovensko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1597

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša,

 

5 l HDPE kanister

 

10 l HDHMWPE kanister

 

20 l HDHMWPE kanister

registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MIRADOR FORTE® je širokospektrálny fungicíd, inhibujúci respiráciu, formovanie a klíčenie spór a rozvoj mycélia patogénnych húb. Obsahuje dve navzájom sa dopĺňajúce účinné látky azoxystrobin z chemickej skupiny ß-methoxyakrylátov (strobilurínové deriváty) a tebucozanole z chemickej skupiny triazolov. Tebuconazole je systémový fungicíd, ktorý inhibuje biosyntézu ergosterolov. Poskytuje preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. V repke olejnej preukazuje rastovo regulačný efekt. Je rýchlo absorbovaný vegetatívnymi časťami ošetrených rastlín a transpiračným prúdom systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Doba reziduálneho pôsobenia sa pohybuje v rozmedzí 3 – 4 týždňov. Azoxystrobin je systémový fungicíd s translaminárnym pôsobením, zastavuje elektrónový transport pri dýchaní mitochondrií a narušuje tým syntézu ATP patogénnych húb. Účinok je predovšetkým preventívny a preto musí byť použitý pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin poskytuje dlhé reziduálne pôsobenie, môže zabrániť vzniku novej infekcie po dobu 3 – 8 týždňov. Účinkom azoxystrobinu sú porasty dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšie tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

ICZ/2015/3189/ha

2/5

Etiketa schválená: 19.06.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámky

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

múčnatka trávová, septorióza

2 l

35

 

pšenica jarná

pšenice, hrdze, septorióza

 

 

 

 

plevová, helmintosporióza

 

 

 

 

pšenice

 

 

 

jačmeň ozimný,

hnedá škvrnitosť jačmeňa

2 l

35

 

jačmeň jarný

múčnatka trávová,

 

 

 

tritikale

múčnatka trávová, septorióza

2 l

35

 

 

pšenice, septorióza plevová,

 

 

 

 

hrdze,

 

 

 

repka ozimná

čerň repková, biela hniloba,

2 l

56

 

repka jarná

pleseň sivá, fómové černanie

 

 

 

 

stoniek

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: obilniny 200 - 300 l/ha repka 300 – 400 l/ha

MIRADOR FORTE® v obilninách aplikujte preventívne alebo na začiatku výskytu chorôb od fázy začiatku steblovania do konca kvitnutia (BBCH 30 – 69). Maximálne 2 x za vegetáciu. V prípade silného infekčného tlaku alebo pretrvávania podmienok pre šírenie choroby je možné ošetrenie obilnín po 14 – 35 dňoch opakovať.

V repke ozimnej a jarnej aplikujte prípravok preventívne alebo na začiatku výskytu chorôb na jar vo fáze začiatku kvitnutia až konca kvitnutia (BBCH 60 – 69). Ošetrenie vykonajte maximálne 1 x za vegetáciu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku negatívny dopad na výšku a kvalitu produkcie, spracovateľské procesy ani na časti rastlín určené na rozmnožovanie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tebuconazole je účinná látka inhibujúca syntézu ergosterolov. Organizáciou FRAC je zaradená do G1 skupiny, triedy 3 fungicídov so stredným rizikom rozvoja rezistencie.

Azoxystrobin je „quinone outside inhibitor“ (QoI), ktorý inhibuje mitochondriále dýchanie. Podľa FRAC patrí do skupiny C3, triedy 11 fungicídov, s vysokým rizikom rozvoja rezistencie.

Dodržujte odporúčania v tejto etikete, neznižujte dávku prípravkov. Aplikujte preventívne resp. pri prvých príznakoch napadnutia. K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI (strobiluríny, famoxadone a fenamidone) viac ako 2 x za vegetáciu. K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI a/alebo azolov, po sebe bez prerušenia iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. K zabráneniu rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI a/alebo azolov, inak ako preventívne alebo čo najskôr v životnom cykle huby. Nespoliehajte sa iba na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

ICZ/2015/3189/ha

3/5

Etiketa schválená: 19.06.2015

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Výber následných alebo náhradných plodín je bez obmedzenia. Prípravok nesmie zasiahnuť susedné porasty. Niektoré odrody jabloní sú vysoko citlivé na účinnú látku azoxystrobín. Prípravok nesmie byť použitý, ak hrozí nebezpečenstvo úletu postrekovej kvapaliny na jablone rastúce v blízkosti ošetrovanej plochy.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je toxický pre vodné organizmy. Neboli pozorované žiadne negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

Prípravok nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel, iných necieľových článkonožcov, pôdnych mikroorganizmov, pôdnych makroorganizmov a necieľových rastlín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné rukavice, respirátor, gumové alebo latexové rukavice a gumové topánky.

Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok tvorí s vodou emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, CO2, vodnou hmlou, trieštenou vodou, prípadne pieskom, alebo zeminou. Zabezpečte, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických dráždivých a horľavých rozkladných produktov (oxid uhoľnatý, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu uhľovodíkov, oxidy dusíku, oxidy fosforu, oxidy síry)!

ICZ/2015/3189/ha

4/5

Pri nadýchaní:
Pri styku pokožkou:
Pri zasiahnutí očí:
Po požití:

Etiketa schválená: 19.06.2015

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Zdraviu škodlivý - v prípade nehody ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Pri nadýchaní postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch. Pokiaľ po expozícii pretrvávajú ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc. Pokiaľ postihnutý nedýcha, privolajte lekársku pomoc a zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu!

s Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: použitá účinná látka - tebukonazol - je klasifikované ako látka toxická pre reprodukciu (vývoj), kategória 3 - Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou však môže spôsobiť jej mierne podráždenie. Obsahuje senzibilizujúce látky – triizobutyl-fosfát, avšak kožné testy senzibilizácie nepreukázali senzibilizačné účinky. Vdychovanie aerosólov môže dráždiť dýchacie cesty. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť mierne podráždenie.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Pri výplachu žalúdka podajte aktívne uhlie. Pri rozsiahlejšej expozícii zaistite lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: + 421 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú

však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3189/ha

5/5