Etiketa schválená: 25.6.2013

Prípravok na ochranu rastlín

MILDICUT

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

ÚČINNÁ LÁTKA:

25 g.l-1 cyazofamid, t.j. 4 - chloro-2 - cyano-N,N-dimethyl -5tolylimidazol—1-sulfonamide

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: žiadne

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

1

ICZ/2013/1737/kn

Etiketa schválená: 25.6.2013

NEPOUŽÍVAJTE PRÍPRAVOK V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

Držiteľ autorizácie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – bus 9, B-1831 Diegem, Belgicko

Výrobca:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – bus 9, B-1831 Diegem, Belgicko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Fungicíd MILDICUT je kontaktný prípravok. Pôsobí proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola). Po absorpcii rastlinou pôsobí ako inhibítor respirácie v mitochondriách buniek patogéna. Má preventívny účinok a preto musí byť použitý pred vznikom infekcie na poraste. V závislosti od intenzity napadnutia je možné aplikovať prípravok proti peronospóre viniča v intervaloch 7 – 14 dní.

Chemická skupina: cyanoimidazol

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.

Aplikačná dávka: Aplikačná dávka prípravku MILDICUT je 4,5 l/ha .

Dávka vody: Zaistite dobré pokrytie porastu postrekovou kvapalinou najmä v priebehu rýchleho rastu rastlín. Odporúča sa použiť 500 – 1500 litrov aplikačnej kvapaliny/ha. Množstvo aplikačnej kvapaliny je závislé od stavu porastu, infekčného tlaku a spôsobu aplikácie.

Termín ošetrenia: Prvú aplikáciu proti peronospóre viniča vykonajte podľa signalizácie alebo pri vzniku infekcie.

Aplikačný program: Pri miernom infekčnom tlaku alebo pred výskytom choroby ošetrujte v intervale 7 - 14 dní. V prípade silnejšieho infekčného tlaku alebo pri intenzívnom raste viniča musí byť prípravok MILDICUT aplikovaný v skrátenom intervale minimálne 7 dní.

Prípravok Mildicut sa neodporúča aplikovať na rastliny, ktoré majú byť použité na množenie. Ochranná doba: Posledný postrek aplikujte najneskôr 21 dní pred zberom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Fytotoxicita: MILDICUT nie je pre vinič fytotoxický. Nemá žiadne negatívne pôsobenie pri použití podľa návodu. Nebol zistený žiadny negatívny vplyv na susedné plodiny.

2

ICZ/2013/1737/kn

Etiketa schválená: 25.6.2013

Neočakávané účinky: MILDICUT neovplyvňuje proces fermentácie a organoleptické vlastnosti vína.

Neovplyvňuje ani populácie užitočných dravých roztočov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Prípravok by mal byť použitý preventívne a v odporúčanej dávke. Zníženie aplikačnej dávky by mohlo viesť k rýchlejšiemu vývoju rezistencie. Prípravok by mal byť použitý maximálne 6x za sezónu. Odporúča sa použiť prípravok v postrekovom programe, napr. vo dvoch blokoch s tromi ošetreniami, pri striedaní s blokom prípravkov s iným spôsobom účinku alebo pravidelne striedať s prípravkom s iným spôsobom účinku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Zvyšky postrekovej kvapaliny by mali byť zriedené a aplikované na ošetrenú plodinu. Vypláchnite nádrž postrekovača čistou vodou a vystriekajte na ošetrenú plodinu.

ODPORÚČANIA A MOŽNÉ RIZIKÁ VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny.

Zaistite, aby prípravok alebo postreková kvapalina nespôsobili znečistenie vodných plôch.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Vystríhajte sa akémukoľvek styku s prípravkom, ak nie je nutný. Nesprávne použitie môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.

Pri práci s prípravkom použite iba schválené ochranné pomôcky:

ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

Po skončení práce dôkladne umyte ochranný odev.

Pred jedlom, pitím a fajčením si vždy umyte ruky. Po skončení práce si umyte celé telo teplou vodou a mydlom.

Prípravok skladujte mimo dosahu detí, oddelene od požívatín, nápojov a krmív pre dobytok.

PRVÁ POMOC.

Pri požití: podajte postihnutému vypiť cca 0,5 l pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, zvracanie nevyvolávajte a nič nepodávajte ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev, pokožku umyte teplou vodou a mydlom Pri nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri zasiahnutí očí: premývajte prúdom pitnej vody po dobu 10 – 15 minút. Ak príznaky dráždenia pretrvávajú, zabezpečte očné vyšetrenie.

3

ICZ/2013/1737/kn

Etiketa schválená: 25.6.2013

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel.: 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE.

Obmedzte alebo sa vyhnite expozícii s prípravkom. Udržiavajte obaly tesne uzatvorené. Uchovávajte nepoužitý prípravok v tesne uzatvorených pôvodných obaloch, v chladnom suchom priestore, najlepšie v uzatvorenom sklade.

Skladujte mimo požívatín, nápojov, krmív a akýchkoľvek materiálov ku konzumácii pre človeka alebo zvieratá.

Chráňte pred teplom a uchovávajte mimo dosahu zdrojov požiaru.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie.

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

4

ICZ/2013/1737/kn