Etiketa schválená: 30.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MERLIN® 750 WG

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodorozpustného mikrogranulátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

isoxaflutole, 750 g.kg-1 ; 75 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

isoxaflutole CAS No.: 141112-29-0, natrium diisopropylnaphtalinsulphonat CAS No.: 1322-93-6

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

POZOR

H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami - dodržte ochrannú dobu! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

ICZ/2016/4204/pu

1/5

Etiketa schválená: 30.3.2016

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106,

 

69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie a osoba

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

zodpovedná za konečné balenie a

 

označovanie:

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

97-11-0331

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

500 g HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Merlin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Isoxaflutole, účinná látka prípravku MERLIN 750 WG, je absorbovaná najmä koreňmi a vzchádzajúcimi rastlinami, na citlivé rastliny pôsobí počas vzchádzania, vzídené rastliny po ošetrení majú nedostatok chlorofylu. Buriny pri priaznivých vlahových podmienkach väčšinou nevzídu vôbec, alebo vzídu vybielené a následne odumierajú. Buriny, v suchých podmienkach, môžu vzchádzať z hĺbky, ale vzhľadom na dobrý reziduálny účinok v pôde je prípravok pri prvých dažďových zrážkach aktivovaný a až potom dochádza k pôsobeniu na buriny. Isoxaflutole je taktiež absorbovaný listami vzídených mladých burín. Pôsobí aj na buriny rezistentné voči triazínovým herbicídom. Isoxaflutol sa vyznačuje malým pohybom v pôde. Prípravok má v pôde reziduálny účinok po dobu niekoľko týždňov a preto v priaznivých poveternostných podmienkach zabraňuje rastu burín až do doby, kedy kukurica zakryje pôdu. Isoxaflutole je pre kukuricu dostatočne selektívny.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny (dávka 100-130 g.ha-1): podslnečník Theofrastov, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, durman obyčajný, prstovka krvavá, ježatka kuria, zemedym, mrlík biely, hluchavka purpurová, rumanček, proso siate, stavikrv vtáčí, portulaka zeleninová, mohár zelený, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny: slnečnica ročná, kochia metlovitá, cirok dvojfarebný, voškovník obyčajný. Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

 

dvojklíčnolistové

0,1-0,13 kg

AT

-

 

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody na 1 ha 200-400 l.

ICZ/2016/4204/pu

2/5

Etiketa schválená: 30.3.2016

Počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

Merlin v kukurici aplikujte preemergentne do 4 dní po výseve. Dávku voľte s ohľadom na miestne pôdne podmienky. Základnú dávku je potrebné pri aplikácii na neutrálnych a zásaditých pôdach upraviť nasledovne:

na pôdach s pH<6,5 možno použiť plnú dávku 130 g.ha-1 prípravku Merlin

na pôdach s pH 6,5-7 použite najviac 120 g.ha-1 prípravku Merlin

na piesčitých pôdach odporúčame použiť najviac 100 g.ha-1 prípravku Merlin

na pôdach s pH>7 a na extrémne ľahkých pôdach a štrkových pôdach neodporúčame použiť Merlin z dôvodu možného rizika fytotoxicity.

UPOZORNENIE

Prípravok Merlin je účinný už v nízkych hektárových dávkach. Vyvarujte sa preto jeho predávkovaniu a prekrytiu postrekových pásov, inak hrozí nebezpečenstvo zníženia selektivity postreku. Dodržujte hĺbku výsevu a zabezpečte zahrnutie riadkov vysiatej kukurice. Aby sa neznížila účinnosť prípravku, kultivujte najskôr od 15 cm výšky kukurice.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu alebo rastlinné produkty.

Tolerancia kukurice je však ovplyvňovaná niekoľkými faktormi, najmä: pH a druhom pôdy, dávkou prípravku a priebehom poveternostných podmienok. Niektoré hybridy môžu mať na zásaditých a v niektorých prípadoch aj neutrálnych pôdach a na piesčitých pôdach s nízkym obsahom organického podielu krátkodobo mierne vybielené listy. Tejto skutočnosti je vhodné prispôsobiť dávkovanie prípravku. Taktiež silné zrážky v období klíčenia a vzchádzania môžu zvýšiť citlivosť kukurice voči prípravku. Vybielenie listov býva krátkodobé a nemá vplyv na vývoj rastlín, ani na úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Isoxaflutole patrí do skupiny F2 podľa klasifikácie HRAC (komisia pre rezistenciu herbicídov). Zatiaľ nebola zistená rezistencia burín k žiadnej z účinných látok patriacich do tejto skupiny. V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

1.dodržiavať zásady striedania plodín

2.dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred výsevom ničiť vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

3.pri opakovanom pestovaní kukurice na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

4.používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok Merlin 750 WG nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Isoxaflutole neovplyvňuje následné plodiny.

Ako náhradnú plodinu je možné po orbe pestovať kukuricu, zemiaky, raž, trávy, mrkvu a hrach. Neodporúčame pestovať sóju, slnečnicu, horčicu a špenát.

Pri ošetrení zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín.

ICZ/2016/4204/pu

3/5

Etiketa schválená: 30.3.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri správnom použití prípravku Merlin 750 WG nehrozí nebezpečenstvo pre užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Aby bolo zabezpečené dokonalé rozpustenie, odporúčame zmes pred postrekom intenzívne premiešavať po dobu niekoľkých minút. Počas transportu aplikačného roztoku, postreku aj počas pracovných prestávok odporúčame udržiavať miešacie zariadenie neustále v činnosti. Pripravený aplikačný roztok spotrebujte do 2 hodín.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač vyčistite nasledujúcim postupom ihneď po aplikácii, inak hrozí riziko, že zvyšky postrekovej tekutiny v postrekovači alebo jeho častiach zaschnú a budú sa ťažko odstraňovať.

1.Vystriekajte všetky zvyšky postrekovej tekutiny na ošetrovanom pozemku.

2.Demontujte sacie, výtlačné a tryskové filtre a dôkladne ich vyčistite vo vode.

3.Naplňte postrekovač vodou v množstve zodpovedajúcom 10 % objemu nádrže a postrekovač dôkladne prepláchnite (použite rotačnú čistiacu trysku, pokiaľ je nainštalovaná).

4.Vystriekajte výplachovú tekutinu na práve ošetrenom pozemku.

5.Vypláchnite postrekovač ešte raz opakovaním kroku 3 a 4.

6.Znovu skontrolujte filtre a odstráňte z nich všetky prípadné zvyšky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a

 

zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

vypláchnuť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadať lekárske

 

ošetrenie.

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie

ICZ/2016/4204/pu

4/5

Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 30.3.2016

očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4204/pu

5/5