Etiketa schválená: 11.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín

MELODY® COMBI WG

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča, plesni sivej a bielej hnilobe.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

90 g. kg-1

iprovalicarb,

t.j. [2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)-ethylaminocarbonyl]-propyl]-

 

 

carbamic acid isopropyl ester

563 g. kg-1

folpet,

t.j. N-(trichlorometylthio)phtalimide

Chemický názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: iprovalicarb CAS No.: 140923-17-7, folpet CAS No.: 133-07-3, 1-dodecyl-2-pyrrolidon CAS No.: 2687-96-9, alkylarylsulfonát CAS No.: 91078-64-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Výstražný piktogram

GHS05

 

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H351

 

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H400

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

EUH 401

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305

+

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P351

+

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

P338

 

vyplachovaní.

 

P308

+

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P313

 

 

 

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Vč 3

 

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2014/2985/sc

 

1/5

 

Etiketa schválená: 11.9.2015

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP 1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe 3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 10 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

UPOZORNENIE:

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKAUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-02-1155

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg Alu alebo PE vrecko

 

5 kg papier/PE/Alu/PE viacvrstvové vrece

 

10 kg papier/PE/Alu/PE viacvrstvové vrece

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

Melody® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Prípravok Melody Combi WG obsahuje kombináciu dvoch účinných látok s odlišným mechanizmom účinnosti. Pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Má antisporulačný účinok, liečebne pôsobí do 3 dní po vzniku infekcie. Systémovo pôsobiaci iprovalicarb a kontaktne pôsobiaci folpet sa svojim účinkom vzájomne dopĺňajú a tým sa dosahuje dobrá účinnosť. .

ICZ/2014/2985/sc

2/5

Etiketa schválená: 11.9.2015

Iprovalicarb je systémová účinná látka zo skupiny amidov kyseliny karboxylovej (CAA), klasifikovanej podľa FRAC do skupiny F5. Na krátke vzdialenosti v rastlinách je translokovaná pasívne cez bunkové steny. Po prechode účinnej látky do xylémových vodivých ciest je masívnejšie rozvádzaná transpiračným prúdom rastlín.

Folpet je kontaktná účinná látka zo skupiny ftalimidov (podľa FRAC skupina M4) s preventívnym účinkom. Inhibuje klíčenie spór hubových patogénov na povrchu rastliných pletív a potláča rast mycélia. Zasahuje do procesu respirácie, priepustnosti bunkových stien a delenia buniek patogénov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Škodlivý organizmus

Aplikačná dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba/dni

 

vinič

peronospóra viniča, pleseň sivá,

1,8 kg (0,18%)

28

len hrozno

 

biela hniloba

 

 

muštové

Prípravok Melody Combi WG má významný vedľajší účinok proti čiernej škvrnitosti a červenej spále viniča.

Opakovaným použitím prípravku v priebehu vegetácie sa tlmí rozvoj infekcie múčnatky viniča.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.

Prípravok používajte od rastovej fázy, keď je 5 listov vyvinutých do rastovej fázy začiatku zretia bobúľ (BBCH 15-81) v závislosti od infekčného tlaku. Prípravok Melody Combi WG je možné aplikovať trikrát za jedno vegetačné obdobie. Pri redukovanom objeme postrekovej kvapaliny dodržte dávku prípravku na hektár. Dávku vody voľte podľa typu aplikačnej techniky a stavu porastu. Optimálne množstvo vody je 600 -1000 l/ha. Prípravok neaplikujte pri teplotách vyšších ako 30ºC, uprednostnite aplikáciu vo večerných alebo skorých ranných hodinách. Prípravok neaplikujte letecky. Pri aplikácii dodržujte ochrannú vzdialenosť 20 m od tečúcich vôd a vodných nádrží. Je potrebné brať ohľad na smer vetra. Musí sa zabrániť kontaminácii vôd prípravkom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pri použití v súlade s autorizovaným

rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej

fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu. Prípravok je selektívny k plodine.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

Aplikáciu je potrebné vykonávať tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej kvapaliny do okolitých porastov. Aplikačnou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY.

Prípravok možno použiť v pestovateľských systémoch využívajúcich introdukciu dravého roztoča Typhlodromus pyri pri zohľadnení a dodržaní konkrétnych pravidiel jednotlivých systémov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Prípravok má odlišný mechanizmus účinku ako majú fungicídy zo skupiny fenylamidov, acylmočovín a Qol. Je vhodný pre ich alternáciu v postrekových sledoch.

ICZ/2014/2985/sc

3/5

Etiketa schválená: 11.9.2015

Na zabránenie vzniku krížovej rezistencie v rámci fungicídnych účinných látok zo skupiny CAA, neaplikujte prípravky na báze iprovalicarbu alebo na báze inej účinnej látky z tejto skupiny viac ako 3 x za sezónu.

Pri blokovom použití neaplikujte prípravky zo skupiny CAA viackrát ako 2 krát za sebou, potom použite minimálne 2 krát prípravky s odlišným mechanizmom pôsobenia.

Uprednostňujte preventívne použitie prípravku. V odôvodnených prípadoch je možné použiť prípravok kuratívne a eradikatívne. Pri liečebnom použití voľte kratšie intervaly medzi aplikáciami do hranice 10-12 dní.

Používajte autorizovanú dávku prípravku. Používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rýchlej selekcii populácií húb s priemernými hladinami tolerancie. Vysoké dávky naopak, predstavujú zbytočne vysoký selekčný tlak.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Po aplikácii vypláchnite nádrž, čerpací a filtračný systém, rozvody a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sódy). Pri použití čistiaceho prostriedku postupujte podľa návodu na jeho použitie. Vykonávajte pravidelné čistenie vonkajších častí aplikačného zariadenia zodpovedajúcimi prostriedkami a spôsobom podľa doporučení výrobcu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami

 

medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je pacient

 

v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte!

Po zasiahnutí očí:

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút. Ak začervenanie očí

ICZ/2014/2985/sc

4/5

Etiketa schválená: 11.9.2015

pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2985/sc

5/5