Etiketa schválená: 21.11.2013

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MEDAX TOP

Rastový regulátor vo forme suspenzného koncentrátu na obmedzenie poliehania pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného a raže.

Typ prípravku na ochranu rastlín: regulátor rastu rastlín

ÚČINNÁ LÁTKA:

50 g.l-1 prohexadione calcium, tj. Calcium 3-oxido-5-oxo-4-propionyl-3- cyclohexenecarboxylate 300 g.l-1 mepiquat chloride tj. 1,1-dimethylpiperidinium chloride

Názov látok prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: mepiquat-chloride CAS No.: 24307-26-4, prohexadione- calcium CAS No.: 127277-53-6

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA :

GHS07

Výstražné slovo: Pozor

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA H302 Škodlivý po požití.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P330 Vypláchnite ústa.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

ICZ/2011/0075/st

Strana 1 z 5

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1.OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-14-1394

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 L HDPE kanister

Medax® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Medax Top je postrekový systémovo pôsobiaci regulátor rastu určený na obmedzenie poliehania obilnín. Účinné látky prípravku, prohexadione-calcium a mepiquat-chloride sú prijímané prostredníctvom listov a stoniek rastlín a ďalej sú v rastline rozvádzané. Medax Top skracuje steblo, zväčšuje jeho priemer, zvyšuje silu stebla a podporuje rast koreňov rastlín. Tým dochádza k zlepšeniu odolnosti proti poliehaniu. Rozsah redukcie rastu závisí na plodine, dávke a termíne aplikácie.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že obe účinné látky, prohexadione-calcium a mepiquat- chloride,blokujú biosyntézu giberelínov - rastlinných hormónov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek, predlžovacom raste, a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

 

 

 

 

 

proti poliehaniu

0,6 – 1 l + (0,3 – 0,5 kg)

AT

(TM) síran amónny,

jačmeň ozimný

 

 

 

max 1x

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raž

 

 

 

 

ICZ/2011/0075/st

Strana 2 z 5

POKYNY APLIKÁCIU

Ošetrujte od začiatku steblovania, v BBCH 30 (1. internódium sa začína predlžovať, vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) do BBCH 39 (zástavnicový list je plne vyvinutý, jazýček je už viditeľný), Prípravok Medax Top aplikujte v dávke 0,6 – 1,0 l na ha spolu so síranom amónnym (0,3 – 0,5 kg). Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 400 l na ha. Ošetrite max. 1x za sezónu v danej plodine.

Medax Top používajte vždy tam, kde na základe skúseností, miestnych podmienok, zaradenia do osevného postupu, odrodovej náchylnosti, intenzity hnojenia predovšetkým dusíkom, hrozí poľahnutie porastu. Medax Top používajte predovšetkým v silných, dobre odnožených porastoch. Platí zásada, že čím sú podmienky pre bujný rast priaznivejšie, tým je Medax Top účinnejší. Medax Top zásadne nepoužívajte v porastoch riedkych, oslabených, nedostatočne vyživovaných, ktoré sú neskoro vzídené a slabo odnožené. Nepoužívajte v porastoch nedostatočne zásobených vodou. Prípravkom Medax Top sa nedajú korigovať hrubé chyby pri pestovaní, taktiež sa nedá zabrániť poľahnutiu v dôsledku extrémne nepriaznivého počasia.

Poznámka: Po postreku by nemalo min. 2 - 3 hodín pršať. Prípravok sa nesmie používať, ak bezprostredne pred alebo po postreku možno očakávať mráz. Podsevy nie sú postrekom nepriaznivo ovplyvňované. Jednotlivé odrody môžu v závislosti od miestnych podmienok na stanovišti reagovať rôzne.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok by nemal byť aplikovaný na mokré rastliny, pretože prídavok síranu amónneho pri aplikácii na vlhký porast môže spôsobiť fytotoxickú reakciu. Slamu pochádzajúcu z ošetrených obilnín nepoužívajte ako substrát pre kultúrne rastliny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENICIE

Tento prípravok je určený predovšetkým na regulovanie rastu obilnín, preto nie sú žiadne predpoklady vzniku rezistencie cieľovej plodiny.

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku Medax Top na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv prípravku na následné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty. Z dôvodu vplyvu prípravku na morforegulačné vlastnosti plodiny (inhibítor rastu), prípravok by nemal byť aplikovaný, ak rýchlosť vetra pri aplikácii je vyššia ako 5 m/s, aby nedošlo k poškodeniu susedných plodín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2011/0075/st

Strana 3 z 5

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné prostriedky opláchnite čistou vodou a následne asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie nevyvolávajte, len na odporučenie Národného toxikologického informačného centra alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte s otvorenými viečkami prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo a vyhľadajte lekársku pomoc.

Príznaky otravy: prevládajú nervové príznaky pripomínajúce otravu organofosfátmi, dýchacie potiaže, slinenie, zvracanie, zášklby svalov, kŕče, silné dráždenie pokožky, slizníc a očných spojoviek, zúženie očných zorníc.

Postihnutému nesmie byť podaný atropín !!!

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s odborníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +20 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom, ohňom vrátane sálavého tepla od tepelných zdrojov a pred priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2011/0075/st

Strana 4 z 5

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku. Pretože nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím, či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2011/0075/st

Strana 5 z 5