Etiketa schválená: 14.08.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MAXIM XL 035 FS

Moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie osiva kukurice proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Fludioxonil

25 g/l

t.j. 4-(2,2 – difluoro – 1,3 – benzodioxol – 4- yl) –

 

(2,4% hm)

1H- pyrrole – 3 carbonitre (CA)

Metalaxyl – M

10 g/l

t.j. N – (2,6 – dimethylphenyl) – N- (2-

 

(0,96 % hm)

methoxyacetyl)- D – alanine methyl ester (CA)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metalaxyl-M CAS No.: 70630-17-0, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one CAS 9004-98-2, fludioxonil CAS No.: 131341-86- 1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Zákaz skrmovania namoreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Obsahuje Folpet. Môže vyvolať alergickú reakciu.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2015/3464/vi

Strana 1 z 4

Etiketa schválená: 14.08.2015

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG

 

Schwarzwaldallee 215

 

4058 Basel

 

Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o.

 

Prievozská 4/D

 

821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

00-01-0519

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

20 l HDPE kanister, 200 l oceľový sud

MAXIM je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MAXIM® XL 035 FS sa vyznačuje vysokou komplexnou účinnosťou a bezpečnosťou, čo umožňujú dve účinné látky. Vyznačuje sa vysokým stupňom selektivity pre kukuricu.

Fludioxonil je širokospektrálny kontaktný fungicíd s reziduálnym účinkom patriaci do skupiny phenylpyrrolov. Jeho príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Metalaxyl–M zo skupiny phenylamidov ovplyvňuje syntézu nukleových kyselín. Penetruje do osiva a je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania.

Fludioxonil účinkuje na ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Ascomycetes, Basidiomycetes a Fungi imperfecti (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.). Metalaxyl-M. účinkuje na huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.), ktoré spôsobujú vážne choroby kukurice.

MAXIM XL 035 FS ako fungicídne moridlo chráni osivo aj pred chorobami, ktoré sú prenášané pôdou a spôsobujú padanie klíčiacich rastlín kukurice, ako napr. Fusarium spp. a Pythium spp.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Plodina

Účel použitia

Dávka / 1 t osiva

Ochranná doba

Poznámka

kukurica

choroby vzchádzajúcich rastlín

1 l

AT

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Moridlo MAXIM XL 035 FS aplikujte riedené vodou tak, aby celkové množstvo moriacej suspenzie na jednu tonu osiva kukurice bolo 8-10 litrov (1 liter produktu + 7-9 litrov vody). Urobte kalibráciu dávkovacieho zariadenia moričky použitím finálnej moriacej suspenzie.

Príprava moriacej zmesi:

-premiešajte produkt ešte v originálnom obale,

-naplňte miešacie zariadenie potrebnou dávkou vody zníženou o 10% objemu,

-zapnite miešacie zariadenie,

-za neustáleho miešania pridajte požadované množstvo prípravku,

-so zvyšnými 10% objemu vody vypláchnite originálny obal prípravku a roztok vlejte do miešacej nádrže,

-moriaca suspenzia je pripravená k moreniu za niekoľko minút miešania, len čo je koncentrát rovnomerne rozpustený,

ICZ/2015/3464/vi

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 14.08.2015

-počas morenia pokračujte v miešaní moriacej suspenzie,

-moriaca suspenzia má byť spotrebovaná do 24 hodín po príprave,

-po ukončení morenia vypláchnite moričku a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej suspenzie.

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

Menej významné použitie prípravku podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení:

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka na 1 t

Ochranná doba

Poznámka

 

 

osiva

 

 

lupina biela

Hubové choroby

1 l

AT

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Moridlo MAXIM XL 035 FS aplikujte riedené vodou tak, aby celkové množstvo moriacej suspenzie na jednu tonu osiva lupiny bielej bolo 8-10 litrov (1 liter produktu + 7-9 litrov vody).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

ZNÁŠANLIVOSŤ PRÍPRAVKU

Moridlo MAXIM XL 035 FS je kompatibilné s polymérnymi prípravkami na obaľovanie osív a tiež s inými WS/FS formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. MAXIM XL 035 FS nie je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Je zakázané namorené osivo skrmovať hospodárskymi zvieratami a rybami ! Vrecia s namoreným osivom musia byť výrazne označené:

POZOR ! Osivo je morené prípravkom MAXIM XL 035 FS s účinnými látkami fludioxonil a metalaxyl-M. Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely. Ošetrené namorené osivo možno zneškodniť vysiatím.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť.

ICZ/2015/3464/vi

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 14.08.2015

Prípravok nie je horľavina, s vodou tvorí suspenziu. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodou haste len vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Národného Toxikologického Informačného centra alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie.

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teple a kľude.

Okamžite zavolajte lekárovi alebo do Národného Toxikologického Informačného Centra.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Okamžite zasiahnuté miesta oplachujte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie kože pretrváva, zavolajte doktora. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Po zasiahnutí očí: Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutná.

Po požití: Ak bol prípravok prehltnutý, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi obal od prípravku alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie!

Informácie pre lekára: Špecifická protilátka nie je známa. Používajte symptomatickú liečbu. Terapiu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/5477 4166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok v samostatných uzamykateľných dobre vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplote od -10°C do +35°C. Chráňte pred priamym slnečným svitom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3464/vi

Strana 4 z 4