Etiketa schválená: 13.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MAXIM STAR 025 FS

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na ochranu osiva jačmeňa jarného proti prašnej sneti jačmennej.

Účinná látka:

Fludioxonil 18,75 g.l-1 tj. 4-(2,2 – difluoro – 1,3 – benzodioxol – 4- yl) – 1H- pyrrole – 3 carbonitre (CA)

Cyproconazole 6,25 g.l-1 t.j. (R,S)-2-(4-chlórfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-bután- 2-ol

Klasifikácia a označenie:

GHS09

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre včely prijateľné.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz skrmovania namoreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

ICZ/2013/1453/kn

1/4

Etiketa schválená: 13.5.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-01-1319

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

20 l HDPE kanister, 200 l HDPE sud

MAXIM je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MAXIM STAR 025 FS je fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné látky: fludioxonil a cyproconazole. Účinkuje proti prašnej sneti jačmennej.

Fludioxonil je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom patriacia do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive.

Fludioxonil blokuje protein-kinázu, ktorá katalyzuje fosforyláciu pri syntéze glycerolu. To inhibuje klíčenie spór a rast predlžovacieho vlákna a mycélia pred jeho penetráciou do rastlinného pletiva. Cyproconazole je systémová triazolová účinná látka. Je prijímaná osivom a následne translokovaná smerom hore do klíčiacej rastliny. Cyproconazole patrí do skupiny SDI – “ steroid demethylation inhibitor”. Mechanizmus účinku spočíva v brzdení rastu húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/t

Ochr.doba

Poznámka

jačmeň jarný

prašná sneť jačmenná

1,5

AT

1

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Morenie osiva jačmeňa jarného proti prašnej sneti jačmennej sa vykonáva pred sejbou v dávke 1,5 l/t.

Moridlo MAXIM STAR 025 FS môže byť aplikované aj priamo neriedené, ale pre zvýšenie kvality morenia je vhodné zriediť ho vodou do maximálneho objemu moriacej suspenzie 10-12 litrov na tonu osiva jačmeňa. Urobte kalibráciu dávkovacieho zariadenia moričky použitím finálnej moriacej suspenzie.

Moridlo nepoužívajte na morenie osiva, ktorého vlhkosť je nad 16%, resp. na osivo, ktoré obsahuje naklíčené alebo mechanicky poškodené obilky. Nemorte osivo, ktoré už bolo namorené iným moridlom.

Príprava moriacej zmesi:

-premiešajte produkt ešte v originálnom obale,

-naplňte miešacie zariadenie potrebnou dávkou vody zníženou o 10% objemu,

-zapnite miešacie zariadenie,

-za neustáleho miešania pridajte požadované množstvo prípravku,

ICZ/2013/1453/kn

2/4

Etiketa schválená: 13.5.2015

-so zvyšnými 10% objemu vody vypláchnite originálny obal prípravku a roztok vlejte do miešacej nádrže,

-moriaca suspenzia je pripravená na morenie za niekoľko minút miešania, len čo je koncentrát rovnomerne rozpustený,

-počas morenia pokračujte v miešaní moriacej suspenzie,

-moriacu suspenziu spotrebujte do 24 hodín po príprave,

-po ukončení morenia vypláchnite moričku a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej suspenzie.

Upozornenie:

Je zakázané namorené osivo skrmovať hospodárskymi zvieratami a rybami! Vrecia s namoreným osivom musia byť výrazne označené:

POZOR! Osivo je morené prípravkom MAXIM STAR 025 FS s účinnými látkami fludioxonil a cyproconazole. Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely. Ošetrené namorené osivo zneškodnite iba vysiatím.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súľade s platnou etiketou a návodom na použitie, je tolerantný k ošetrovanej rastline. V prípade pochybnosti je možné vykonať test klíčivosti a vzchádzavosti. Neodporúča sa moriť semená s vysokým obsahom vlhkosti (nad 16%) a semená naklíčené.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok MAXIM STAR 025 FS je dvojzložkové moridlo s účinnými látkami fludioxonil a cyproconazole s odlišným mechanizmom účinku. Fludioxonil patrí podľa FRAC do skupiny phenylpyrolov (FRAC skupina 12) a cyproconazole patrí podľa FRAC do skupiny DMI fungicídov (FRAC skupina 3). Nie sú známe žiadne prípady rezistencie po aplikácii prípravku MAXIM STAR 025 FS.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru z pogumovaného textilu, gumové rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv.. Pri čistení podľa potreby a typu zariadenia na morenie používajte masku s filtrom na ochranu dýchacích orgánov, ochranný pracovný odev, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Pri manipulácii s namoreným osivom používajte ochranný pracovný odev a gumové rukavice. Ak sa morenie vykonáva v uzavretých objektoch, je potrebné zaistiť dostatočné vetranie.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladného umytia mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť a fajčiť !

S vodou sa prípravok mieša v každom pomere. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočné a to formou jemného zahmľovania, nie silným prúdom a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia a aby nemohla preniknúť

ICZ/2013/1453/kn

3/4

Etiketa schválená: 13.5.2015

do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po požití: Postihnutému podajte niekoľko tabliet medicinálneho uhlia +0,5 litra vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní: U postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj na lôžku a teplo.

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadajte ihneď lekára. Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta dobre umyte mydlom a teplou vodou.

V prípade náhodného požitia dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. Terapiu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/5477 4166.

V prípade nebezpečenstva volajte: SGS Slovenská republika: +421 905 585 938 Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch v skladoch suchých, hygienicky čistých a vetrateľných, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplote 0°C až +35°C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Papierové vrecia od osiva likvidujte spálením na mieste výsevu a popol zahrňte zeminou. Tkané vrecia, ak nie sú poškodené, vykupuje dodávateľ osív po dohode s odberateľom.

Vrecia z plastických hmôt sa vracajú dodávateľovi osiva, ktorý zabezpečí ich zneškodnenie alebo spätné použitie. Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/1453/kn

4/4