Etiketa schválená:26.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MAXIM ® 100 FS

Tekutý dispergovateľný fungicídny koncentrát na morenie sadiva zemiakov.

Účinná látka:

Fludioxonil

100 g.l-1

t. j. 4-(2,2 – difluoro – 1,3 – benzodioxol – 4- yl) –

 

(9,3 % w/w)

1H- pyrrole – 3 carbonitre CA)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fludioxonil CAS No.: 131341-86-1

Označenie prípravku:

GHS09

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre

domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre

populácie dážďovky prijateľné.

Prípravok nebude označený podľa účinku na včely, lebo spôsob jeho aplikácie vylučuje styk so včelami.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Je zakázané namorené sadivo skrmovať hospodárskymi zvieratami a rybami !

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. Dodržujte ochrannú zónu. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

1

ICZ/2015/3443/pu

Etiketa schválená:26.5.2015

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-01-0936

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET, 5 l HDPE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fludioxonil je širokospektrálna kontaktne pôsobiaca účinná látka patriaca do skupiny phenylpyrolov. Jej príjem hľuzami zemiakov je limitovaný, čo zvyšuje jej kontaktnú aktivitu na povrchu zemiakových hľúz.

Spektrum aktivity

Fludioxonil kontroluje ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy

Basidiomycetes ako napr. Rhizoctonia solani.

MAXIM 100 FS je fungicídne moridlo pôsobiace proti chorobám prenosným hľuzami a pôdou, ktoré negatívne ovplyvňujú vzchádzanie rastlín, následne úrodu a kvalitu zbieraných zemiakových hľúz.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

zemiak

vločkovitosť zemiakov

100 ml (0,1 l)

AT

zemiak

 

(Rhizoctonia solani)

 

 

 

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

 

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

S cieľom redukcie možnosti vzniku rezistentných rás húb k účinnej látke fludioxonil neodporúčame moriť moridlom MAXIM 100 FS zemiakové sadivo vyšších generácii množenia.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Moridlo MAXIM 100 FS musí byť, z hľadiska zvýšenia kvality namorenia zemiakových hľúz, pri aplikácii riedené vodou. Odporúčaný maximálny objem moriacej suspenzie je 2 litre na tonu zemiakového sadiva.

Je nevyhnutné urobiť kalibráciu kontinuálneho moriaceho zariadenia (zariadenie umiestnené nad dopravníkom zemiakových hľúz alebo na sadzači zemiakov) použitím finálnej moriacej kvapaliny.

Moridlo MAXIM 100 FS je odporúčané na morenie certifikovaného zemiakového sadiva

2

ICZ/2015/3443/pu

Etiketa schválená:26.5.2015

určeného na výrobu konzumných zemiakov. Zemiakové sadivo musí byť zbavené nadbytočného množstva pôdy, hľuzy by mali mať scelené všetky poranenia pokožkových pletív. V prípade morenia predklíčených hľúz dajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu klíčkov.

Príprava moriacej zmesi:

-premiešajte prípravok ešte v originálnom obale,

-naplňte miešacie zariadenie potrebnou dávkou vody zníženou o 10% objemu,

-zapnite miešacie zariadenie,

-za neustáleho miešania pridajte požadované množstvo prípravku,

-so zvyšnými 10% objemu vody vypláchnite originálny obal prípravku a roztok vlejte do miešacej nádrže,

-moriaca suspenzia je pripravená na použitie za niekoľko minút miešania, len čo je koncentrát rovnomerne rozpustený,

-počas morenia pokračujte v miešaní moriacej suspenzie,

-moriaca suspenzia má byť spotrebovaná do 24 hodín po príprave,

-po ukončení morenia vypláchnite moričku a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej suspenzie.

-Obal trikrát vypláchnite, výplachovú kvapalinu použite na prípravu moriacej zmesi

a obal odovzdajte Vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU

Moridlo MAXIM 100 FS je kompatibilné s inými WS/FS formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. MAXIM 100 FS nie je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

USKLADNENIE MORENÝCH HĽÚZ

Namorené hľuzy skladujte pri teplote 10-12oC, maximálna výška uskladnenia je 2 metre. Zabráňte kondenzácii vlhkosti na hľuzách použitím ventilácie. Neskladujte sadivo nízkej biologickej kvality po namorení. Doba skladovania namorených hľúz je 2-3 týždne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu. Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť.

Použitie namorenej sadby na konzumné a kŕmne účely je zakázané !

Vrecia od namorenej sadby nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené: POZOR ! zemiaky namorené prípravkom Maxim 100 FS na báze fludioxonilu. Zákaz skrmovania!

Prípravok nie je horľavina, s vodou tvorí suspenziu. Ak sa dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda

3

ICZ/2015/3443/pu

Etiketa schválená:26.5.2015

neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Postihnutému podajte niekoľko tabletiek medicinálneho uhlia +0,5 litra vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní: Prerušte prácu, opustite zamorený priestor, postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj na lôžku a teplo.

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta dobre umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu ihneď dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od poživatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok v samostatných uzamykateľných dobre vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplote od -10°C až +35°C. Chráňte pred priamym slnečným svitom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale) a obaly od namoreného sadiva zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál likvidujte ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

4

ICZ/2015/3443/pu