Schválená: 21.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych užívateľov

MAVRIK 2 F

Postrekový insekticídny a akaricídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda určený na kontrolu cicavých a žravých škodcov na chmeli, poľných plodinách, zelenine, viniči a ovocných stromoch.

Účinná látka:

240 g.l-1; 24 % w/w

 

tau-fluvalinate,

t.j. (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro-

 

 

α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-D-valinate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tau-fluvalinate CAS No.: 102851-06-9; 1,2-etándiol CAS No.: 107-21-1

Označenie prípravku:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 15 m v ovocných sadoch

 

a 5 m vo viniči při 90% redukcii, 5 m pri poľných plodinách při 75 % redukcii letu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2013/1714/mt

ICZ/2015/3191/mt 1/5

ICZ/2015/3317/mt

Schválená: 21.5.2015

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč2 Prípravok je pre užitočné článkonožce škodlivý. Pre minimalizáciu rizika pre užitočné článkonožce dodržujte ochrannú zónu 5 m od neošetrovanej plochy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Uložte mimo dosah zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov. Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

V ochrannom pásme povrchových vôd 2. stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne:

1.Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne

dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2.Prípravok nie je možné použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Irvita Plant Protection N.V. (member of

 

ADAMA Group), Pos Cabai Office Park, Unit 13, PO

 

Box 403, Curacao, Netherlands Antilles

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo šarže:

Balenie:

Doba použiteľnosti:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o. (member of ADAMA Group), Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

15-05-1571

uvedené na obale uvedené na obale

1 l COEX HDPE/EVOH fľaša

5 l COEX HDPE/EVOH kanister

2 roky od dátumu výroby

Mavrik® je ochranná značka spoločnosti ADAMA

ICZ/2013/1714/mt

ICZ/2015/3191/mt 2/5

ICZ/2015/3317/mt

Schválená: 21.5.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka tau-fluvalinate patrí do skupiny pyrethroidov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že zasahuje do nervového systému hmyzu, narúša funkciu neurónov v interakcii s biochémiou sodíka. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

Koncentrácia

 

 

doba/dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bôb

 

voška maková, strapky

 

0,2 l

 

AT

-

 

zemiak

 

pásavka zemiaková

 

0,1 l

 

AT

-

 

repka ozimná,

 

blyskáčik repkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka jarná,

 

 

 

 

0,2 l

 

AT

-

 

horčica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

obaľovač jablčný

0,05 %

 

60

 

-

 

vinič

 

obaľovač pásový,

0,05 %

 

60

 

-

 

 

 

 

 

obaľovač mramorovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prázdne sklady

 

škodcovia v skladoch,

2 %

 

2

 

-

 

a výrobne, silá

 

nepríjemný hmyz

 

(100 ml.m-2)

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody pre poľné plodiny je: 200-400 l/ha

Dávka vody pre ovocné stromy a chmeľ je: 800 - 1 000 l/ha Dávka vody pre vinič je: 600 l/ha

Bôb

Proti voške ošetrujte ak napadnutie dosiahlo 5 a viac %, proti strapkám pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia.

Šošovica

Proti plodomorovi šošovicovému ošetrujte v čase výletu dospelých jedincov (objavenie 3 poschodia kvetových púčikov šošovice), druhé ošetrenie po 14 dňoch.

Zemiaky

Proti pásavke zemiakovej ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev.

Repka ozimná, repka jarná, horčica

Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte pri výskyte 2 – 3 chrobákov na 1 súkvetie pred kvitnutím.

Chmeľ

Proti voške chmeľovej ošetrujte hneď na začiatku tvorby prvých kolónií škodcu (po zavedení rastlín – pred kvitnutím), podľa potreby ošetrenie zopakujte, voška má viac generácií. Proti roztočcovi chmeľovému ošetrujte pred kvitnutím pri výskyte 10 pohyblivých jedincov v priemere na 1 list.

Jabloň, vinič

Proti obaľovačom ošetrujte po dosiahnutí vrcholu náletu do feromónových lapačov, alebo podľa signalizácie.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje použitie prípravku riziko pre ošetrované plodiny.

Prípravkom neošetrujte rastliny za horúceho a slnečného počasia.

ICZ/2013/1714/mt

 

ICZ/2015/3191/mt

3/5

ICZ/2015/3317/mt

 

Schválená: 21.5.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka tau-fluvalinate je organizáciou IRAC klasifikovaná do 3A skupiny insekticídov. Rezistencia nebola zaznamenaná. Na zabránenie vzniku rezistencie dodržujte dávku účinnej látky, termín aplikácie a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku a inej chemickej skupiny. Max. počet ošetrení za sezónu 2x.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok je netoxický pre užitočný hmyz, okrem pavúkov, dravých roztočov, niektorých druhov lienok a mikrobiálnych insekticídnych predátorov. Pre včely nie je škodlivý v predpísanej dávke a koncentrácii.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, zásteru z pogumovaného textilu ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumené rukavice a gumené topánky. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, zásadne v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Prípravok nie je horľavina. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj

 

a teplo

Po požití:

vypite asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami

 

medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie, postihnutého

 

ihneď dopravte k lekárovi!

Po zasiahnutí pokožky:

odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom

 

a teplou vodou.

Po zasiahnutí očí:

ihneď vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 10-15

 

minút. Ak sčervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné

 

vyšetrenie.

ICZ/2013/1714/mt

 

ICZ/2015/3191/mt

4/5

ICZ/2015/3317/mt

 

Schválená: 21.5.2015

Pri podozrení na otravu: postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) počas 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení 1:10 vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnúť zdroje podzemných ani povrchových vôd alebo ich zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/1714/mt

ICZ/2015/3191/mt 5/5

ICZ/2015/3317/mt