Etiketa schválená: 30.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MAMBA®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľný vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, lúkach, pasienkoch, v ovocných sadoch, vinohradoch, neobrábanej pôde a v lesníctve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Glyphosate

360 g/l

t.j. N-(fosfometyl) glycin

(vo forme soli

(42 % w/w)

 

glyphosate-IPA,

 

 

480 g.l-1)

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: neobsahuje nad koncentračný limit.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

P420 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3652/sy

1/7

 

 

 

 

Etiketa schválená: 30.7.2015

SP1

Neznečisťovať vodu

prípravkom

alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest

Z 4

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky

Vč3

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie je pre včely prijateľné

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Cheminova A/S, P. O. Box 9, DK – 7620 Lemvig, Dánsko

Držiteľ autorizácie:

ISAS Chemicals Slovakia s.r.o., Štetinova 7, 811 06

 

Bratislava, Slovensko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0818

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE kanister 20 l, HDPE sud 200 l

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Rastliny prijímajú prípravok MAMBA iba zelenými časťami t.j. listami a byľami, prúdením asimilátov je rozvádzaný do celých rastlín, vrátane ich koreňov a iných podzemných orgánov. MAMBA nie je prijímaný koreňovým systémom a nepôsobí na semená rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je dostatok listovej plochy v čase aplikácie. Tým bude zabezpečený najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšia aplikácia je v období najintenzívnejšieho rastu burín až do ich odkvitnutia.

Príznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a hnednutie ošetrených rastlín v priebehu 10-14 dní. Počas chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok.

NÁVOD NA POUŽITIE:

ICZ/2015/3652/sy

2/7

Etiketa schválená: 30.7.2015

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce

3 l

14 dní

 

 

buriny

2,5 l +(5kg)

14 dní

(TM) síran

 

 

 

 

amónny

obilniny

pýr a iné trváce

3 l

14 dní

predzberová

 

buriny

 

 

aplikácia

repka ozimná, hrach,

prerastené buriny

3-4 l

14 dní

uľahčenie zberu,

peluška, sója, slnečnica

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

postrek

jadroviny, kôstkoviny,

turanec kanadský

2 l

14 dní

pred výsadbou

vinič

 

 

30 dní

ošetrenie v

 

 

 

 

sadoch

 

pýr, pichliače, mlieče

3 l

14 dní

pred výsadbou

 

 

 

30 dní

ošetrenie v

 

 

 

 

sadoch

 

pupenec

6 l

14 dní

pred výsadbou

 

 

 

30 dní

ošetrenie v

 

 

 

 

sadoch

zavlažovacie a

nežiaduce dreviny,

5 l

14 dní

 

odvodňovacie kanále

pobrežné buriny

 

 

 

lúky a pasienky

obnova TPP

3-6 l

14 dní

 

nepoľnohospodárska

nežiaduca vegetácia

5 l

AT

 

pôda

 

 

 

 

lesné plochy a škôlky

buriny, nežiaduce

3-6 l

14 dní

príprava pôdy

 

dreviny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Množstvo vody: 150-200 l.ha-1 Počet aplikácií: max 1 x

Účinok MAMBA podporuje vysoká intenzita svetla a vyššia relatívna vlhkosť vzduchu.

MAMBA je neselektívny herbicíd, preto s ním nesmiete postrekovať za veterného počasia, pretože pri zasiahnutí susedných plodín môže spôsobiť ich vážne poškodenie alebo zničenie.

Orná pôda, strnisko (pred sejbou alebo po zbere)

a/ aplikácia pred sejbou alebo výsadbou plodiny na vzídené trváce buriny (pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy t.j. výšku 15-25 cm) - obrábať pôdu a siať do riadkov možno 14 dní po ošetrení.

b/ aplikácia po výseve plodiny ale pred jej vzídením na vzídené trváce buriny (pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy t.j. výšku 15-25 cm).

c/ aplikácia po zbere na strnisko na vzídené trváce buriny v aktívnom raste. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

Obilniny (predzberová aplikácia) – použitie hlavne na silne zaburinené alebo poľahnuté porasty, aplikujte keď je vlhkosť zrna nižšia ako 30 % (vosková zrelosť) a to minimálne 14 dní pred zberom. Neošetrujte plodiny, ktoré sa pestujú na osivo.

Repka ozimná, hrach, peluška, sója, slnečnica - aplikujte asi 7-14 dní pred zberom na prerastené buriny, používajte len pozemný postrek.

ICZ/2015/3652/sy

3/7

Etiketa schválená: 30.7.2015

Jadroviny, kôstkoviny, vinič - ošetrenie pred výsadbou na vzídené buriny, medzi ošetrením a výsadbou ba mylo uplynúť 14 dní (pre jednoročné buriny aj kratšie - viditeľný efekt bude výraznejší). Ošetrenie v sadoch (s výnimkou broskýň mladších ako 5 rokov) robte na jar na vzídené buriny, najneskôr však 30 dní pred zberom alebo 30 dní po zbere. Zabráňte kontaktu s konármi a kmeňmi resp. letorastami viniča.

Zavlažovacie a odvodňovacie kanále - aplikujte len na vzídené buriny v plnom raste. Neaplikujte na vodnú plochu.

Lúky a pasienky - obrábanie pôdy a sejba do riadkov sa môže uskutočniť 14 dní po ošetrení. Kontrola rastu kultúrnych rastlín a burín na hospodársky nevyužívaných plochách. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1 krát ročne.

Nepoľnohospodárska pôda (ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, plochy v areáloch podnikov) - aplikujte len na vzídené buriny v plnom raste.

Lesné plochy a škôlky - príprava pôdy - na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou. Všetky druhy stromov možno sadiť 14 dní po ošetrení. Manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá t.j. pred alebo v čase jej kvitnutia, cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny.

Zákaz leteckej apikácie!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Glyfosát v prípravku MAMBA má neselektívne herbicídne účinky, pôsobí na všetkých zelených častiach rastliny - cieľových aj necieľových. Ak je však použitý v predpísaných dávkach a podľa návodu na použitie a odporúčaní na etikete, nie je známe riziko fytotoxicity na ošetrené plodiny. Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná. Prípravkom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny alebo voľne rastúce rastliny!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Výskyt rezistencie voči glyphosatu, rýchlosť jej vývoja alebo záber je zriedkavý a menej častý ako u iných druhov herbicídov. Po takmer 30 rokoch rozsiahleho používania glyphosatu sa rezistencia objavila celkovo len v biotypoch štyroch druhov burín: Lolium rigidum v Austrálii, Kalifornii

a Južnej Afrike; Eleusine indica v Malajzii; Conyza canadensis v USA a Lolium multiflorum v Chile.

Riziko vzniku rezistencie voči glyphosatu na Slovensku je nízke a ak sa objaví, malo by sa dať relatívne ľahko zvládnuť postupmi a metódami zavedenými v iných častiach sveta. V prípade, že sa rezistencia potvrdí, je k dispozícii široký rozsah modifikátorov rizika, z ktorých je možné vybrať ten vhodný. Patrí medzi ne:

- oznámenie potrebnej činnosti farmárom prostredníctvom odporúčaní na etikete, literatúrou a poradenstvom na farmách,

-nechemické spôsoby ochrany, napr. kultivácia, kosenie, mechanické odstraňovanie buriny,

-modifikácia spôsobu použitia glyphosatu, napr. opakovanie aplikácií, termín aplikácie, dávka, tank-mix zmesi,

-komplementárne alebo alternatívne herbicídy rôznych druhov,

ICZ/2015/3652/sy

4/7

Etiketa schválená: 30.7.2015

-zmeny agronomickej praxe, napr. termín agronomických činností, striedanie plodín, použitie krycej plodiny alebo zeleného hnojenia, oranie, obrábanie pôdy bez použitia orby, systémy pestovania.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Herbicíd MAMBA neovplyvnil rast nasledujúcich plodín v žiadnych skúškach. Neboli pozorované fytotoxické účinky v ovocných sadoch a lesníctve. Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobu použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

Nežiaduce vedľajšie účinky.

Keďže MAMBA je širokospektrálny neselektívny herbicíd, treba dbať na to, aby sa nevyskytli nežiaduce vedľajšie účinky.

Nežiaducim účinkom herbicídu MAMBA možno zabrániť týmito bezpečnostnými opatreniami:

-riadiť sa pokynmi na etikete,

-vyhnúť sa úletom,

-používať postrekovače s krytom a vyhnúť sa kontaktu s konármi a kmeňom 30 cm nad zemou, keď sa prípravok aplikuje v ovocných sadoch a lesníctve,

-keď sa prípravok aplikuje na hustý porast na zemi, môže byť potrebné odstrániť suchý porast na povrchu,

-nepoužívať ošetrenú slamu ako materiál na mulčovanie v záhradníctve.

Glyphosate nemá reziduálny vplyv na pôdu. Po aplikácii sa všetok glyphosate z odtoku alebo úletu naviaže na čiastočky pôdy a podlieha degradácii a mineralizácii pôsobením pôdnych organizmov. Zabráňte zasiahnutiu plodín a iných rastlín susediacich s ošetrovaným pozemkom.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.

Rozprašovacie aplikačné techniky.

Pred prípravou aplikačného roztoku je potrebné určiť jeho množstvo. Všetku postrekovú tekutinu treba použiť hneď a nenechávať ju v aplikačnom zariadení.

Traktorové postrekovače.

Použite nesené traktorové aplikačné zariadenia ktorými možno aplikovať objem 100-200 l.ha-1 alebo riadkový postrek s tlakom 0,15-0,25 MPa a uhlom sklonu trysiek 80° alebo 110°. Pre väčšinu aplikácií sa používa 200 l.ha-1 vody. Pre znížený objem vody 100 l.ha-1 sa môžu použiť nízko objemové trysky.

Zvyčajná priemerná rýchlosť traktora je 4-9 km.hod.-1; pri predzberovej aplikácii by mala byť rýchlosť nižšia aby sa zabránilo nárazom ramena postrekovača.

Chrbtové postrekovače:

Pri používaní chrbtových postrekovačov používajte množstvo 200 l.ha-1.

Napr. pri 10 litrovom rozprašovači sa aplikačná dávka pripraví použitím 200 ml MAMBA a 8,8 l vody. 10 litrov roztoku stačí na 500 m2.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.

ICZ/2015/3652/sy

5/7

Etiketa schválená: 30.7.2015

Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Upozornenie.

Nemiešajte MAMBA s inými herbicídmi ako tank-mix, pretože to vedie k zníženiu herbicídneho účinku MAMBA.

MAMBA skladujte len v pôvodných obaloch!

MAMBA môže v styku s kovmi reagovať a tvoriť ľahko zápalné plyny, preto je v blízkosti nádob zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom.

Nikdy nenechávajte zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Na dekontamináciu aplikačného zariadenia použite vodu. Zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača zrieďte desaťnásobne a vystriekajte na ošetrený pozemok.

Osobné ochranné pomôcky a kontaminovaný odev treba umyť bežným detergentom za častej výmeny vody.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave prípravku používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv, zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia mydlom a teplou vodou, nejedzte, nepite a nefajčite. Umyté ruky ošetrite regeneračným krémom.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere.

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.

V prípade požiaru tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len veľmi výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie priamym prúdom a len v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávať zvracanie! Ak dôjde k zvracaniu, podajte postihnutému opäť tekutiny . Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Symptómy po požití: môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a hnačky. Nie je známy žiadny špecifický protijed.

ICZ/2015/3652/sy

6/7

Etiketa schválená: 30.7.2015

Po nadýchaní: prerušte prácu, opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte kontaminovaný odev a pokožku umyte teplou vodou s mydlom. Po zasiahnutí očí: premývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút. Kontaktné šošovky vyberte až po niekoľkých minútach vyplachovania a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po otrave alebo podozrení na otravu postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave ( tel. 02/54774166 ).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných uzatvorených obaloch v čistých, suchých, vetrateľných, uzamykateľných skladoch oddelene od požívatín, krmiva, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a obalov týchto prípravkov pri teplote od +5°C do +35oC. Chráňte prípravok pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania alebo používania prípravku.

Používajte prípravok v súlade s platným “Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2015/3652/sy

7/7