Etiketa schválená: 9.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MALVIN® WG

Fungicídny prípravok s kontaktným spôsobom účinku vo forme vodou dispergovateľných granúl, ktoré dispergovaním vo vode tvoria suspenziu na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín a

čerešne proti horkej hnilobe.

Účinná látka:

Captan, 800 g.kg-1; 80 % w/w t.j. N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2- dicarboximide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: captan CAS: 133-06-2

Označenie prípravku:

GHS05 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P202

P280

P302 + P352

P305 + P351 +

P338

P308 + P313

P405

P501

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté.

Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanom zariadení na likvidáciu odpadov v súlade s miestnymi nariadeniami.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

ICZ/2015/3293/mt

1/4

Etiketa schválená: 9.7.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je škodlivý pre populácie Typhlodromus pyri.

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami – dodržte ochrannú dobu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

 

 

ARYSTA LifeScience S.A.S., Route d´ Artix BP80, 64150

 

 

 

Noguéres, Francúzska republika

Držiteľ

autorizácie

a osoba

ARYSTA LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16,

zodpovedná za konečné

balenie

940 76 Nové Zámky, Slovenská republika

a označovanie:

 

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

 

13-02-1326

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

 

uvedené na obale

Balenie:

 

 

1, 5 a 10 kg vrecko Al/PES/PE (alumíniové vrecká) ďalej

 

 

 

zabalené v 1, 10 a 25 kg papierových škatuliach

Doba použiteľnosti:

 

2 roky od dátumu výroby

MALVIN je ochranná známka spoločnosti ARYSTA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

MALVIN WG s účinnou látkou captan (chemická skupina ftalimidy) je širokospektrálny kontaktne pôsobiaca fungicídna účinná látka s preventívnym účinkom. Potláča rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Mechanizmus účinku je multispektrálny – viacnásobný kontaktný účinok. Jedným z nich je degradácia účinnej látky captan na tiofosgén, ktorý je reaktívny s thiolmi a inými funkčnými skupinami.

Prípravok nepôsobí systémovo, preto je možné ho aplikovať aj pri teplotách nižších ako 10 °C. Doba účinnosti je 7 – 14 dní v závislosti od počasia.

ICZ/2015/3293/mt

2/4

Etiketa schválená: 9.7.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň,

chrastavitosť jadrovín

 

0,6 kg/ha na každý meter

21

 

 

max. 8 x

hruška

 

 

výšky koruny

 

 

 

 

 

 

 

 

čerešňa

horká hniloba

 

0,6 kg/ha na každý meter

21

 

 

max. 3 x

 

 

 

výšky koruny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Jablone a hrušky proti chrastavitosti

MALVIN WG aplikujte v dávke 0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny pri signalizácii infekcie, maximálne 8 aplikácií za rok v odstupe 7 dní. Aplikáciu vykonajte najneskôr do 72 hodín od začiatku klíčenia spór húb. Spravidla sa odporúča 1 až 2 aplikácie pred kvitnutím od fenologickej fázy „myšieho uška“ (BBCH 10), ďalšie ošetrenie potom podľa priebehu počasia a infekčného tlaku až po zber plodov (BBCH 87). Vysoký infekčný tlak podporuje daždivé počasie spolu s teplotami 17 – 24°C. Odporučená aplikačná dávka vody je 500 l/ha na každý meter výšky koruny.

Pri slnečnom žiarení môžu po aplikácii vzniknúť na kultúrnych rastlinách poškodenia. V závislosti od druhu rastlín, odrôd a spôsobu pestovania nemožno vylúčiť poškodenie na ošetrovaných rastlinách. Pred aplikáciou prípravku je preto potrebné preveriť znášanlivosť prípravku v poľných podmienkach.

Čerešne proti horkej hnilobe

MALVIN WG aplikujte v dávke 0,6 kg/ha na každý meter výšky koruny pri signalizácii infekcie, maximálne 3 aplikácie za rok v odstupe 7 až 14 dní. Odporučená aplikačná dávka vody je 500 l/ha na každý meter výšky koruny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri odrodách jabloní Spartan a Mac Intosh môže dôjsť k ľahkému hrdzaveniu plodov pri aplikácii prípravku od kvitnutia do štádia veľkosti vlašského orecha.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Veľmi nízke riziko vzniku rezistencie patogénov (podľa HRAC).

VPLYV NA ÚRODU

Pôsobí širokospektrálne proti hubovým chorobám (Monilia, Gloeosporium, Nectria, Botrytis). Podporuje dobrý zdravotný stav listov a tvorbu silného pletiva šupiek plodov ako aj uzatváranie tržných rán v epiderme.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDNÉ PLODINY

Postrekujte za bezveterného počasia, aby postreková kvapalina nezasiahla susedné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok môže byť použitý v integrovanej ochrane. Je klasifikovaný ako nepoškodzujúci populácie druhu Aphidius rhopalosiphi (parazitoidy vošiek) a mierne poškodzujúci populácie druhu Typhlodromus pyri (dravé roztoče). Prípravok je veľmi jedovatý pre ryby, riasy a vodné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a

ICZ/2015/3293/mt

3/4

PRVÁ POMOC Pri vdýchnutí:
Pri zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 9.7.2015

doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave tank-mixov nemiešajte koncentráty. Prípravky pridávajte od nádrže postrekovača oddelene. Prípadný ďalší partnerský prípravok pridávajte až po úplnom rozpustení prípravku MALVIN WG. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank-mixov v menšej nádobe pri správnom nariedení.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekové zariadenie dva krát vypláchnite čistou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom použite ochrannú masku na tvár (respirátor) s filtrom proti prachovým časticiam a aerosólom, ochranné okuliare, ochranné rukavice z PVC, ochranný odev.

Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané jesť, piť a fajčiť. Nevdychujte prach. Zabráňte styku s pokožkou.

Vstupovať na ošetrované plochy je v deň aplikácie možné len v osobných ochranných prostriedkoch. Následné práce na ošetrených plochách môžu byť realizované až po 24 hodinách po aplikácii prípravku. Do 48 hodín pri tom noste ochranný odev a ochranné rukavice.

Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Zavolajte lekára. Vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. Vyberte očné šošovky. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: Postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku dôkladne umyte vodou a mydlom.

Pri požití: V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale ihneď zavolajte lekára a ukážte mu etiketu.

V prípade potreby lekár môže konzultovať liečbu s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/ 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3293/mt

4/4