Etiketa schválená: 1.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MAISTER® POWER

Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Účinná látka:

 

31,5 g.l-1

Foramsulfuron-sodium,

t. j. 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylkarbamoyl-

 

 

5-formamidofenylsulfonyl-močovina

1 g.l-1

Iodosulfuron-methyl-

t. j. methyl-4-jodo-2-/3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-

 

natrium,

yl)-ureidosulfonyl/-benzoat, sodná soľ

10 g.l-1

Thiencarbazone-methyl,

t.j. methyl 4({[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-

 

 

1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]amino}sulfonyl)-5-methylthiophene-

 

 

3-carboxylate

15 g.l-1

Cyprosulfamide (safener)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: foramsulfuron, sodium salt CAS No.: 173159-72-3, iodosulfuron-methyl-sodium CAS No.: 144550-36-7, thiencarbazone-methyl CAS No.: 317815-83-1, cyprosulfamide CAS No.: 221667-31-8, polyglycol ether CAS No.: 345642-79- 7, docusate sodium CAS No.: 577-11-7, solvent naphtha (petroleum) CAS No.: 64742-95-6

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H315 Dráždi kožu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje polyglycol ether. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2014/2681/ss

1/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI, KTORÉ DRÁŽDI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD!

ZÁKAZ VYLIEVANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE! DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1434

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fľaša

 

5 l fľaša

 

10 l HDPE/EVOH/COEX kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

MaisTer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Formasulfuron a iodosulfuron-methyl, účinné látky prípravku patria do skupiny sulfonylmočovín. Ich mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať kukurici, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 2–4 týždňov odumierajú. Sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované.

Thiencarbazone-methyl je absorbovaný najmä koreňmi a hypokotylom vzchádzajúcich burín. Na citlivé buriny pôsobí počas ich vzchádzania, vzídené buriny po ošetrení majú nedostatok chlorofylu.

Thiencarbazone-methyl patrí do skupiny sulfonyl-aminocarbonyl triazolinonov a pôsobí ako ALS inhibítor.

ICZ/2014/2681/ss

2/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

Cyprosulfamide, safener, urýchľuje odbúravanie účinných látok v kukurici a tým zvyšuje selektivitu prípravku.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: ježatka kuria, moháre, lipnica ročná, bažanka ročná, rumančeky, hluchavky, horčica, lýrovka obyčajná, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, žltnica pŕhľavolistá, mrlíky (biely, hybridný), peniažtek roľný, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, nezábudka roľná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), rumany, veroniky, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, fialky, výmrv repky, zemedym lekársky, pýr plazivý, pichliač roľný

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

 

dvojklíčnolistové buriny a

1,5 l

AT

-

kukurica

T1: 0,75 l

 

delená

jednoročné trávy

AT

 

T2: 0,75 l

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 150-600 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácii: 1× 1,5 l/ha za sezónu (resp. delená aplikácia: 2× 0,75 l/ha)

MaisTer Power aplikujte od 3 do 6 (až 8) listov kukurice (BBCH 13-18). Pri neskoršej aplikácii môžu byť buriny prerastené a účinok nemusí byť spoľahlivý. Najlepšiu účinnosť dosiahnete pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny za priaznivých podmienok pre rast a vývoj rastlín.

Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie od vzchádzania do 6 listov (BBCH 10-16), neskôr účinnosť najmä za nepriaznivých podmienok a u menej citlivých burín môže klesať.

Trávy sú najcitlivejšie od vzchádzania do konca odnožovania (BBCH 10-29). MaisTer Power neodporúčame aplikovať na porast poškodený škodcami alebo oslabený poveternostnými podmienkami (napr. mráz, krúpy, obdobie chladu) a podmáčaním.

Prípravok použite v plnej dávke 1,5 l/ha len 1x za vegetáciu! Možná je delená dávka 0,75 l/ha v v štádiu 2

– 3 listov kukurice (BBCH 12-13). Druhá aplikácia potom neskôr v štádiu 5 až 8 listov kukurice (BBCH 15-18). Dážď 2 hodiny po aplikácii neznižuje účinok prípravku.

UPOZORNENIE

1.MaisTer Power nepoužívajte v kukurici s podsevom.

2.Pri dodržaní odporučenej dávky a aplikačných podmienok, nebezpečenstvo poškodenia porastu nehrozí.

3.Postrekovač po aplikácii riadne vyčistiť.

Postrek možno aplikovať bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Letecky neaplikovať.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

ICZ/2014/2681/ss

3/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

-dodržiavať zásady striedania plodín

-dodržiavať zásady správnej agrotechniky, ničiť vzídené buriny pred sejbou plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

-pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

-používať čistené certifikované osivo, aby sa zabránilo prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok je v pôde odbúravaný najmä mikrobiálne a nebezpečenstvo pre následné plodiny pri normálnom osevnom postupe a dodržania dávok nehrozí. Ak bolo vzhľadom na poškodenie mrazom, či z iných dôvodov nutné zlikvidovať kukuricu ako náhradnú plodinu je možné vysievať len kukuricu a to po orbe. Neodporúčame pred novým výsevom kukurice veľké kyprenie. Po zbere je možné vysievať ľubovoľnú plodinu bez obmedzenia!

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Na prípravok MaisTer sú citlivé bežne pestované plodiny hlavne repka, repa cukrová, zemiaky, strukoviny, zelenina, obilniny a trávne porasty. Pri aplikácii treba zabrániť ich zasiahnutiu a úletom postrekovej kvapaliny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V pokusoch nebol pozorovaný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy. Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnom negatívnom vplyve na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač musí byť vyčistený čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zbytkov postrekovej kvapaliny a jej zložité odstraňovanie.

POSTUP:

1.Vystriekajte všetku postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

3.Naplňte postrekovač vodou na 10% obsahu nádrže a spusťte miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku).

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na práve ošetrenom pozemku.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

ICZ/2014/2681/ss

4/5

Etiketa schválená: 1.10.2014

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku navyše použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou 3. triedy podľa STN 65 0201. S vodou tvorí olejovú disperziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Zapite väčším

 

množstvom vody a podajte medicinálne uhlie.

 

Pacienta ponechajte v pokoji a zaistite lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí

 

pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom, vlhkosťou a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2681/ss

5/5