etiketa schválená: 4.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MAGNELLO ®

Fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej proti fómovej hnilobe a na ochranu pšenice ozimnej, pšenice jarnej, pšenice tvrdej ozimnej, pšenice tvrdej jarnej, raže ozimnej, raže jarnej a tritikale proti hubovým chorobám. V repke ozimnej a v repke jarnej je tiež určený na reguláciu rastu a to na: podporu prezimovania, skrátenie výšky rastlín a obmedzenie poliehania.

100 g/l difenoconazole

tj. 3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl 4-chlorofenyl ether

250 g/l tebuconazole

tj. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: : difenoconazole CAS No.: 119446-68-3, tebuconazole CAS No.: 107534-96-3,

Označenie prípravku:

GHS07

 

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

 

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361d

 

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

 

životné prostredie.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

 

vyplachovaní.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2011/0359/ki

Strana 1 z 5

etiketa schválená: 4.3.2016

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1.a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v

 

blízkosti

povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

 

SPe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte prípravok v repke olejnej v dávke 2 x 0,8

 

l/ha viac ako raz za 3 roky na tom istom pozemku a v dávke 1 x 0,8 l/ha viac ako raz za 2

 

roky na tom istom pozemku

 

SPe3

Z dôvodu

ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

plochou

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 3 m.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

16-02-1700

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister, 20 l HDPE kanister

PÓSOBENIE PRÍPRAVKU

 

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne.

ICZ/2011/0359/ki

Strana 2 z 5

etiketa schválená: 4.3.2016

Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu. Tebuconazole je systémová fungicídna účinná látka s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je absorbovaná vegetatívnymi rastlinnými orgánmi a v rastline sa šíri akropetálne.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v dávke 2 x 0,8 l

 

repka ozimná,

 

fómová hniloba,

 

0,8 l

 

AT

 

maximálne 1x za 3roky

 

repka jarná

 

morforegulácia rastu

 

 

 

v dávke 1x 0,8 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maximálne 1x za 2 roky

 

pšenica

 

fuzariózy,

 

 

 

 

 

 

 

 

helmintosporióza

 

 

 

 

 

 

 

ozimná,

 

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

 

pšenice, septoriózy,

 

 

 

 

 

pšenica jarná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrdze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica tvrdá

 

fuzariózy,

 

 

 

 

 

 

 

ozimná,

 

helmintosporióza

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

pšenica tvrdá

 

pšenice, septoriózy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná

 

hrdze

 

 

 

 

 

 

 

raž ozimná,

 

fuzariózy, septoriózy,

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

raž jarná

 

hrdze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

fuzariózy, septoriózy,

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

 

hrdze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repku ozimnú pri jesennej aplikácií ošetrujte optimálne od rastovej fázy BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konca jesennej vegetácie, pri jarnej aplikácií ošetrujte repku jarnú a repku ozimnú od rastovej fázy BBCH 31 (1. internódium viditeľné) do rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar).

Pšenicu ozimnú, pšenicu jarnú, pšenicu tvrdú ozimnú, pšenicu tvrdú jarnú, raž ozimnú, raž jarnú a tritikale ošetrujte od rastovej fázy začiatku klasenia (BBCH 51) do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 69). Proti fuzariózam klasov ošetrujte od fázy začiatku kvitnutia (BBCH 61) do fázy konca kvitnutia (BBCH 69). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne 1x.

Optimálna dávka vody je 100-400 l.ha-1.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie je tolerantný k ošetrovanej plodine.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2011/0359/ki

Strana 3 z 5

etiketa schválená: 4.3.2016

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice odolné voči chemikáliám, gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek vykonajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite a ani nefajčite !

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

Všeobecné odporučenia:

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti

 

Syngenta, Národné toxikologické informačné centrum

alebo idete na

 

lekárske ošetrenie, majte so sebou etiketu alebo kartu bezpečnostných

 

údajov tohto prípravku.

 

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

 

 

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha

vôbec, začnite

 

s umelým dýchaním.

 

 

Postihnutého udržiavajte v teple a v pokoji .

 

 

Ihneď volajte lekára alebo Národné toxikologické informačné

 

centrum .

 

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu.

 

 

Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody.

 

 

Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára.

 

 

Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

 

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po

 

dobu najmenej 15 minút.

 

 

Vyberte kontaktné šošovky.

 

 

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

 

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi

 

ukážte túto etiketu.

 

 

Nevyvolávajte zvracanie

 

Pokyny pre ošetrujúceho

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

lekára:

 

 

ICZ/2011/0359/ki

Strana 4 z 5

etiketa schválená: 4.3.2016

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2011/0359/ki

Strana 5 z 5