Etiketa schválená: 25.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LYNX®

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie určený na ochranu viniča, repky a kôstkovín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Tebuconazole 250 g/l t.j. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ylmethyl)pen-tan-3-ol (25,90 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: N,N-dimethyldecan amide, CAS No: 14433-76-2, tebuconazole 107534-96-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H302 + H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P310

Okamžite

volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

CENTRUM alebo lekára.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu (5 m) od hladín

 

tečúcich a stojatých vôd

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

ICZ/2014/2916/ha

1/4

Etiketa schválená: 25.3.2015

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

Bayer, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Registračné číslo ÚKSÚP:

07-02-0935

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PE fľaša, 5 l PE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

LYNX® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

LYNX® obsahuje systémovú účinnú látku tebuconazole. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach.

Účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vo viniči má vedľajšiu účinnosť aj proti plesni sivej (Botrytis cinerea).

V ozimnej repke má LYNX pri jesennej aplikácii (BBCH 12-14) vedľajšiu účinnosť proti fómovej hnilobe (Phoma lingam). Účinná látka tebuconazole spôsobuje rastovo-regulačný efekt, ktorý zabraňuje vybiehaniu rastlín. Jesenná aplikácia zvyšuje odolnosť repky a zabezpečí jej lepšie prezimovanie, jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná,

biela hniloba, alternáriová

1 l

AT

 

repka jarná

škvrnitosť

 

 

 

 

pšenica ozimná

múčnatka trávová,

0,8 l

35

 

 

septoriózy pšenice, hrdze

 

 

 

 

 

kôstkoviny

monilióza kôstkovín

0,75-1 l

21

 

vinič

múčnatka viniča

0,4 l (0,04%)

28

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Repka: V repke proti bielej hnilobe aplikujte prípravok pri začínajúcom opade korunných lupienkov (BBCH 67) Proti alternáriovej škvrnitosti (čerň repková) aplikujte prípravok pri prvých príznakoch choroby, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 69). Jesenná aplikácia pri BBCH 12-14 má významný účinok proti fómovej hnilobe. Dávka vody 300-400 l/ha.

ICZ/2014/2916/ha

2/4

Etiketa schválená: 25.3.2015

Pšenica: Proti múčnatke a hrdziam ošetrujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti septoriózam na pšenici ošetrujte na začiatku steblovania (BBCH 21-30). Dávka vody 300-400 l/ha.

Kôstkoviny: Prvé ošetrenie vykonajte na začiatku kvitnutia, druhé pri dokvitaní. Marhule pri zvýšenom riziku infekcie plodov možno naviac ošetrovať aj 3 týždne pred zberom. Dávka vody 500-1000 l/ha.

Vinič: Proti múčnatke viniča (Uncinula necator) ošetrujte podľa signalizácie v intervale 10- 14 dní,podľa stupňa ohrozenia porastu. Prípravok LYNX odporúčame aplikovať maximálne 3-krát za vegetáciu. Dávka vody 1000 l/ha.

Prípravok je možné aplikovať aj letecky.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.

V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky obsahujúce tebuconazole s ne-DMI skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2 krát za sezónu.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade potreby zaorania plodiny. Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty a susediace rastliny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V pokusoch nebol pozorovaný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy. Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnom negatívnom vplyve na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným

ICZ/2014/2916/ha

3/4

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 25.3.2015

roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou IV. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2916/ha

4/4