Etiketa schválená: 13.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LUNA® EXPERIENCE

Postrekový fungicídny prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu viniča, jadrovín a kôstkovín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

200 g. l-1

fluopyram,

tj. N-{2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethyl}-2-

 

 

 

(trifluoromethyl)benzamide

200 g. l-1

tebuconazole,

tj. (RS)-1-p-chlorofenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-

 

 

 

pentan-3-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

CAS: 107534-96-3

1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol

CAS: 658066-35-4

Fluopyram

CAS: 68515-73-1

Alkyl polysaccharide

CAS: 9043-30-5

Isotridecanol, ethoxylated

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

Pozor!

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360FD

Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie na poškodenie reprodukčnej

 

schopnosti.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje 1,2-benzisothazole-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ICZ/2016/4135/mt

1/6

Etiketa schválená: 13.5.2016

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1462

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l a 3 l HDPE fľaša

 

5 l a 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

Luna® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Luna Experience obsahuje dve účinné látky fluopyram a tebuconazole s odlišným mechanizmom účinku.

Fluopyram je nová účinná látka, ktorá pôsobí systémovo. Patrí do chemickej skupiny benzamidov a účinkuje ako SDH inhibítor.

Tebuconazole je širokospektrálny systémovo pôsobiaca fungicídna účinná látka. Spôsobom účinku je zaradená medzi inhibítormi demethylácie ergosterolov (DMI). Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov.

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Plodina

Škodlivý organizmus

Aplikačná dávka

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

vinič

múčnatka viniča,

0,375 l/ha

14

BBCH 57 – 79

 

biela hniloba viniča

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny

múčnatka jabloňová,

0,25 l/meter výšky

14

BBCH 57 – 87

 

chrastavitosť jabloní,

olistenej koruny/ha

 

max 0,75 l/ha

 

chrastavitosť hrušiek,

 

 

 

 

nektriová rakovina,

 

 

 

 

skládkové choroby:

 

 

 

 

moníliová hniloba, pleseň

 

 

 

 

sivá, horká hniloba, modrá

 

 

 

 

hniloba, alternáriová

 

 

 

 

hniloba, chrastavitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2016/4135/mt

2/6

Etiketa schválená: 13.5.2016

čerešňa, višňa,

moníliová spála

0,2 l/meter výšky

7

BBCH 59 – 87

slivka

kôstkovín, moníliová

olistenej koruny/ha

 

max 0,6 l/ha

 

hniloba plodov, škvrnitosť

 

 

 

 

listov, koletotrichová

 

 

 

 

hniloba

 

 

 

marhuľa

moníliová spála

0,25 l/meter výšky

7

BBCH 59 – 87

 

kôstkovín, moníliová

olistenej koruny/ha

 

max 0, 5 l/ha

 

hniloba plodov

 

 

 

broskyňa,

moníliová hniloba plodov

0,25 l/meter výšky

7

BBCH 81 – 87

nektarinka

 

olistenej koruny/ha

 

max 0,5 l/ha

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Vinič: Prípravok je určený na ochranu viniča proti múčnatke viniča a bielej hnilobe viniča. Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s použitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporučené dávkovanie:

V období od BBCH 57 do BBCH 79

Max. počet aplikácií za vegetáciu: 2×

Interval medzi aplikáciami: 10-12 dní v závislosti od infekčného tlaku chorôb. Pri silnom infekčnom tlaku chorob nie je vhodné prekročiť interval 10 dní medzi aplikáciami.

Dávka vody: 200-1000 l/ha

Jadroviny: Prípravok je určený na ochranu proti múčnatke jabloňovej a chrastavitosti jadrovín, nektriovej rakovine, skládkovým chorobám: moníliovej hnilobe, plesni sivej, horkej hnilobe, modrej hnilobe, alternáriovej hnilobe a chrastavitosti jadrovín.

Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporučené dávkovanie:

Používajte v období od BBCH 57 do BBCH 87

Dodržte interval medzi ošetreniami prípravkom Luna Experience najmenej 21 dní. Interval medzi fungicídnymi ošetreniami pri striedaní pripravkov v závislosti od infekčného tlaku je 10-14 dní, pri silnom infekčnom tlaku chorôb nie je vhodné prekročiť interval 10 dní medzi aplikáciami.

Dávka vody: max. 1500 l/ha (500 l/1m výšky olistenej koruny).

Pri maximálnej výške olistenej koruny jadrovín 3 m (dávka 0,75 l/ha) použite len 1x za vegetačnú sezónu. Pri maximálnej výške olistenej koruny do 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.

Čerešňa, višňa, slivka: Prípravok je určený na ochranu proti moníliovej spále kôstkovín, moníliovým hnilobám plodov kôstkovín, škvrnitosti listov kôstkovín a koletotrichovej hnilobe. Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporučené dávkovanie:

Používajte v období od BBCH 59 do BBCH 87

Dodržte interval medzi ošetreniami prípravkom Luna Experience najmenej 21 dní. Interval medzi fungicídnymi ošetreniami pri striedaní prípravkov v závislosti od infekčného tlaku chorôb je 7 dní.

Dávka vody: max. 1500 l/ha (500 l/1m výšky koruny).

ICZ/2016/4135/mt

3/6

Etiketa schválená: 13.5.2016

Pri maximálnej výške olistenej koruny 3 m (dávka 0,6 l/ha) použite len 1x za vegetačnú sezónu. Pri maximálnej výške olistenej koruny do 2 m (dávka do 0,4 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.

Broskyňa, nektarinka, marhuľa: Prípravok je určený na ochranu proti moníliovým hnilobám plodov kôstkovín. Aplikuje sa zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb.

Odporučené dávkovanie:

Používajte v období od BBCH 81 do BBCH 87

Dodržte interval medzi ošetreniami prípravkom Luna Experience 21 dní. Interval medzi fungicídnymi ošetreniami pri striedaní prípravkov v závislosti od infekčného tlaku chorôb je 7 dní.

Dávka vody: max. 1000 l/ha (500 l/1m výšky koruny).

Pri maximálnej výške olistenej koruny: 2 m (dávka do 0,5 l/ha) použite najviac 2x za vegetačnú sezónu.

TECHNIKA APLIKÁCIE

Neaplikujte letecky, len pozemne. Aplikácia prípravku sa vykonáva schválenými pozemnými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečujú presné a rovnomerné dávkovanie podľa návodu na použitie.

Aplikujte na suché rastliny. Aplikácie v období veľkých poludňajších horúčav nie sú vhodné.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH, ALEBO NEPRIAMYCH

VPLYVOCH NA

RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

 

Prípravok Luna Experience nemá negatívny vplyv na úrodu viniča ani na

kvalitu zozberaného

hrozna a na proces spracovania hrozna formou kvasenia.

Prípravok Luna Experience je selektívny k plodine a to tak, že plodina je tolerantná k prípravku.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok Luna Experience alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupín SBI a SDHI viac ako 3x počas vegetácie vo viniči a maximálne 2x počas vegetácie v jadrovinách a v kôstkovinách.

Uprednostňujte preventívne použitie prípravku, v odôvodnených prípadoch možno použiť i kuratívne a eradikatívne.

Používajte registrované dávky prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rychlej selekcii populacií s priemernými hladinami tolerancie. Vysoké dávky naopak predstavujú zbytočne vysoký selekčný tlak.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikáciu vykonávajte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej tekutiny na okolité porasty. Aplikačnou tekutinou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok Luna Experience je použiteľný v pestovateľských systémoch využívajúcich introdukciu dravého roztoča Typhlodromus pyri pri zohľadnení a dodržaní konkrétnych pravidiel jednotlivých systémov. Prípravok nie je škodlivý pre včely.

ICZ/2016/4135/mt

4/6

PRVÁ POMOC:
Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 13.5.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

úplne vyprázdnite aplikačné zariadenie na ošetrovanom pozemku

vyberte všetky filtre a trysky a prepláchnite ich čistou vodou

naplňte aplikačné zariadenie do 1/4 alebo do ponorenia agitátora vodou (v prípade použitia tank mixu s prípravkami na báze oleja je možné pridať 0,5% detergent)

premiešajte najmenej jednu minútu a prepláchnite cez pumpu, pokiaľ má aplikačné zariadenie systém čistenia, použite ho

výplachovú vodu zachyťte

vykonajte prepláchnutie ešte jeden krát

opláchnite aplikačné zariadenie z vonkajšej strany

výplachovú vodu naplňte do aplikačného zariadenia a vystriekajte na ošetrovanom pozemku alebo iným spôsobom bezpečne zlikvidujte

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Preneste na čerstvý vzduch. Postihnutého ponechajte v teple a pokoji. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo stredisko pre pomoc postihnutým otravou.

Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo stredisko pre pomoc postihnutým otravou. Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po dobu najmenej 15 minút. Pokiaľ sú nasadené kontaktné šošovky, vyberte ich po prvných 5 minútach a potom pokračujte vo vyplachovaní očí. Ak sa vyvinie a pretrváva podráždenie, zaistite lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

ICZ/2016/4135/mt

5/6

Etiketa schválená: 13.5.2016

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov prípravkov na ochranu rastlín. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV:

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad

ICZ/2016/4135/mt

6/6