Etiketa schválená: 16.02.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LUMAX 537,5 SE

Herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie určený na preemergentnú a skoro postemergentnú kontrolu trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

S-metolachlor

375 g/l

t.j. 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-[(2S)-

 

(33,8% hm)

1-methoxypropan-2-yl]acetamide (IUPAC)

Mesotrione

37,5 g/l

t.j.

2-(4-methylsulfonyl-2-nitrobenzoyl)

 

(3,38% hm)

cyclohexane-1,3-dione (IUPAC)

Terbuthylazine

125 g/l

t.j.

2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-

 

(11,3% hm)

triazine-2,4-diamine (IUPAC)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: s-metolachlor CAS No.: 87392-12-9, terbuthylazine CAS No.: 5915-41-3, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alphaphenylomegahydroxy-,styrenated CAS No.: 99734-09-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje S-metolachlor. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P330

Vypláchnite ústa.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

ICZ/2012/1303/ss

1/6

 

Etiketa schválená: 16.02.2016

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok

 

obsahujúci účinné látky S-metolachlor a Terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na

 

tom istom pozemku.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

Prípravok je pre polulácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s

 

prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO4 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme; prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti miest zásobovaných vodou zo studní, čo posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán.

V zraniteľných oblastiach (krasové oblasti, oblasti s vysokou priepustnosťou prostredia) je použitie prípravku obmedzené len v nižšej dávke – 3,5 l /ha.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu! Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

05 - 11 - 0701

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1, 5 l a 20 l HDPE kanister, 200 l HDPE sud

LUMAX je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

ICZ/2012/1303/ss

2/6

Etiketa schválená: 16.02.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

LUMAX 537,5 SE je selektívny herbicíd určený na kontrolu trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Obsahuje tri účinné látky: s-metolachlor, mesotrione a terbuthylazine. Tieto tri

účinné látky sú burinami prijímané rozdielne a majú odlišný mechanizmus účinku. Vo formulácii je pridaný safener benoxacor, ktorý zlepšuje toleranciu porastu kukurice proti s-metolachloru v nepriaznivých podmienkach.

S-metolachlor je inhibítorom delenia a rastu buniek, čím brzdí klíčenie burín. Účinná látka s- metolachlor je prijímaná prostredníctvom koleoptyle, klíčkov a koreňov. S-metolachlor je špecificky pôsobiaca účinná látka hlavne proti prosovitým trávam.

Mesotrione účinkuje tak, že blokuje funkciu enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate-dehydrogenase

(HPPD), ktorý je činný v procese syntézy pigmentov, čo vedie k následnému vybieľovaniu rastlín. Je rýchlo prijímaný koreňmi, klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Mesotrione účinkuje proti širokému spektru širokolistých a niektorých trávovitých burín.

Terbuthylazine je inhibítorom fotosyntézy vo fotosystéme II. Je prijímaný predovšetkým koreňmi a čiastočne aj listami burín. Predovšetkým má však vyslovene koreňový účinok na široké spektrum dvojklíčnolistových burín.

Spektrum Preemergentá aplikácia herbicídnej

účinnosti

Citlivé prstovka krvavá, ježatka kuria, proso buriny: siate roľné, moháre, podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlík biely, durman obyčajný, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, rumančeky, bažanka ročná, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, portulaka zeleninová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč roľný,

púpava lekárska, fialka roľná

Skorá postemergentná aplikácia

prstovka krvavá, ježatka kuria, proso siate roľné, podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlík biely, durman obyčajný, žltnica maloúborová, lipkavec obyčajný, rumančeky, bažanka ročná, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, portulaka zeleninová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč roľný, púpava lekárska (do 4 listov)

Stredne

cirok alepský (zo semena), voškovník

moháre, pichliač roľný

citlivé buriny:

obyčajný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny:

pichliač roľný

 

 

cirok alepský (zo semena)

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/

 

 

Ochran

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

kukurica

 

 

dvojklíčnolistové

 

3,5-4 l

 

 

45 dní

 

PRE, EPOST

 

 

 

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trávy, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

3,5-4 l +

 

 

45 dní

(TM) ATPLUS 463

 

 

 

 

buriny a jednoročné

(0,5%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trávy, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2012/1303/ss

3/6

Etiketa schválená: 16.02.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporučené množstvo vody: 300 l.ha-1. Počet ošetrení za vegetáciu: 1× za vegetáciu

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinné látky s-metolachlor a terbuthylazine viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.

V zraniteľných oblastiach (krasové oblasti, oblasti s vysokou priepustnosťou prostredia) je použitie prípravku obmedzené len v nižšej dávke – 3,5 l /ha a to 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.

LUMAX 537,5 SE poskytuje herbicídnu ochranu porastu kukurice v rozsiahlom aplikačnom okne:

-pred sejbou so zapracovaním do pôdy - (PPI) odporúčame za suchých podmienok,

-preemergentne (PRE) - do 3 dní po sejbe,

-skoro postemergentne (EPOST) - do rastového štádia kukurice 1-2 listov, optimálne štádium burín je do 4 listov u dvojklíčnolistových burín a do 2 listov u trávovitých burín, zlepšiť účinnosť hlavne na trávovité buriny je možné pridaním zmáčadla ATPLUS 463 v množstve

0,5%.

Vyššiu dávku použite na ťažších pôdach a na pôdach, kde možno očakávať zvýšený výskyt burín. Účinnosť prípravku je pozitívne ovplyvnená zrážkami do 7 dní po aplikácii. Pri preemergentnej aplikácii prípravku LUMAX 537,5 SE môžu byť následne použité akékoľvek insekticídne produkty. LUMAX 537,5 SE neaplikujte postemergentne ak bol porast kukurice ošetrený insekticídnym prípravkom na báze organofosfátov alebo karbamátov.

PORAST OŠETRENÝ PRODUKTOM LUMAX 537,5 SE NENECHAJTE SPÁSAŤ HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI ANI Z NEHO DO 45 DNÍ PO APLIKÁCII NEVYRÁBAJTE KRMIVÁ!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok LUMAX 537,5 SE aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok LUMAX 537,5 SE obsahuje tri účinné látky: S-metolachlor, mesotrione a terbuthylazine. Účinná látka S-metolachlor je inhibítorom delenia a rastu buniek a podľa klasifikácie HRAC patrí do skupiny K3.

Účinná látka mesotrione účinkuje tak, že blokuje funkciu enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate- dehydrogenase (HPPD) v procese syntézy pigmentov a podľa klasifikácie HRAC patrí do skupiny

F2.

Účinná látka terbuthylazine je inhibítorom fotosyntézy vo fotosystéme II patriaca podľa klasifikácie

HRAC do skupiny C1.

Po aplikácií prípravku LUMAX 537,5 SE neboli zaznamenané prejavy rezistencie burín. Napriek tomu, na zabránenie vzniku rezistencie odporúčame dodržiavať naslednovné podmienky:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte autorizované dávky prípravku v správnom termíne,

ICZ/2012/1303/ss

4/6

Etiketa schválená: 16.02.2016

c) dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok LUMAX 537,5 SE aplikovaný podľa odporúčaní minimalizuje konkurenciu burín k pôdnej vlahe a k dostupným živinám v prvých fázach vývoja plodiny. Nemá nepriaznivý vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nesejte resp. nevysádzajte na pozemku kde bol použitý LUMAX 537,5 SE po dobu 18 mesiacov od aplikácie nasledovné plodiny: repa cukrová, lucerna, tabak, zelenina, hrach, fazuľa.

Ak po aplikácii LUMAX-u bol na danom pozemku v tom istom roku aplikovaný iný produkt s účinnou látkou mesotrione tak, nasledujúcich 18 mesiacov môžete na pozemku pestovať iba kukuricu a cirok.

V prípade nutnej vyorávky je možné ako náhradnú plodinu na pozemkoch ošetrených prípravkom LUMAX 537,5 SE použiť bez obmedzenia len kukuricu bez nutnosti opätovnej aplikácie produktu. V prípade iných plodín platia nasledovné obmedzenia:

a)3 mesiace po aplikácii - obilniny, cirok, kukurica

b)9 mesiacov po aplikácii - kukurica, sója, cirok, obilniny, repka Postrek nesmie priamo ani úletom zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok LUMAX 537,5 SE, musia byť všetky jeho stopy ihneď po ukončení postreku z postrekovača a miešacej nádrže odstránené podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Nádrž a trysky asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda). Opätovne naplňte nádrž čistou vodou a následne prepláchnite ramená a trysky.

c)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

d)Trysky a sieťku čistite oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné

ICZ/2012/1303/ss

5/6

Etiketa schválená: 16.02.2016

komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekovať možno len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť!

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Postihnutého dopravte na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: Podajte asi 0,5 l pitnej vlažnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Postihnutého ihneď dopravte k lekárovi.

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote od 0°C až do +35°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2012/1303/ss

6/6