Etiketa schválená: 16.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LONTREL® 600

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v okrasných drevinách a kríkoch .

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

ÚČINNÁ LÁTKA

Clopyralid, 600 g .l-1 t.j. 3,6-dichlórpikolínová kyselina

(48,78% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 3,6- dichlórpikolínová kyselina CAS No.: 1702-17-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Nepožaduje sa

Výstražné slovo sa nepožaduje

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

 

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

 

je prijateľné pre populácie: dážďovky.

 

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Spe3 Z dôvodu ochrany necieľových rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m. Pre okrasné rastliny vyššie ako 50 cm odporúčame dodržať ochrannú zónu 20 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

1/7

ICZ/2015/3613/ha

Etiketa schválená: 16.12.2015

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

DOW AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné

 

námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1690

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,1l; 0,25l; 0,5l, 1l HDPE/EVOH fľaša

 

0,5l; 1l PET fľaša

 

5l

HDPE kanister

 

5l

PET kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy DOW AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok LONTREL® 600 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní odumierajú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku LONTREL® 600. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky, parumanček nevoňavý, starček obyčajný, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice, mlieč zelinný, púpava lekárska a ďalšie buriny z čeľade astrovitých, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovitých.

Stredne citlivé: stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, štiavce, mlieč roľný Odolné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

2/7

ICZ/2015/3613/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 16.12.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

POZNÁMKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

jednoročné

 

0,12 l

 

AT

 

 

Celoročná dávka prípravku

 

jačmeň ozimný,

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmie prekročiť 0,12 l/ha

 

pšenica jarná,

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

jednoročné

 

0,17 l

 

AT

 

 

Celoročná dávka prípravku

 

kŕmna, cvikla,

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmie prekročiť 0,5 l/ha

 

mangold, kvaka

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pichliač a trváce

 

T1: 0,17 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

T2: 0,33 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

jednoročné

 

0,17 l

 

AT

 

 

Celoročná dávka prípravku

 

repka jarná

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmie prekročiť 0,5 l/ha

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

Len jarná aplikácia

 

 

 

 

 

pichliač a trváce

 

0,33 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pichliač a trváce

 

T1: 0,17 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

T2: 0,33 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

jednoročné

 

0,17 l

 

AT

 

 

na siláž

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoročná dávka prípravku

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmie prekročiť 0,17 l/ha

 

okrasné dreviny a

 

odolné

 

0,33 l

 

AT

 

 

Celoročná dávka prípravku

 

kry

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

nesmie prekročiť 0,33 l/ha