Etiketa schválená: 15.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LONTREL* 300

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

Účinná látka:

Clopyralid, 300 g .l-1 t.j. 3,6-dichlórpikolínová kyselina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 3,6- dichlórpikolínová kyselina CAS No.: 1702-17-6

Klasifikácia a označenie: nepožaduje sa

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie

 

je prijateľné pre populácie: dážďovky.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

3429

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l PET fľaša alebo 1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

ICZ/2014/3069/ss

1/6

Etiketa schválená: 15.4.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok LONTREL* 300 pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 10-21 dní hynú. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku LONTREL 300. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov.

MECHANIZMUS ÚČINKU

 

 

Účinná patrí do skupiny syntetických auxínov. Je

absorbovaná

listami a byľami,

následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou

akumuláciou

v meristematických

pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

 

 

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: pichliač roľný, ruman roľný, rumančeky a parumanček nevoňavý, chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúchy, podbeľ liečivý, nevädza poľná, výmrv slnečnice a ďalšie buriny z čeľade astrovité, stavikrvy a horčiaky, pohánkovec ovíjavý, lucerna siata, ľuľok čierny, ľuľok zemiakový, tetucha kozia a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Ododné buriny: hluchavky a kapustovité buriny.

POVOLENÝ ROZSAH PRÍPRAVKU

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, jačmeň

 

odolné

 

0,3 l + (1 l)

 

AT

(TM)Optica

 

ozimný, ovos, pšenica

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná, pšenica ozimná

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, jačmeň

 

rumančekovité

 

0,3-0,4 l

 

AT

 

 

ozimný, pšenica

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná, pšenica

 

odolné

 

0,3 l + (1-1,25 l)

 

AT

(TM)Pardner 22,5 EC,

 

ozimná, raž, tritikale

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

Bromotril 25 SC

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odolné

 

0,3 l + (1 l)

 

AT

(TM)Agritox 50 SL

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

0,3 l + (1,1 l)

 

AT

(TM)U 46 M Fluid

 

 

 

 

buriny, pichliač

 

0,3 l + (1 l)

 

AT

(TM)Aminex 500 SL

 

 

 

 

 

 

 

0,3 l + (0,7 l)

 

AT

(TM)Dicopur M 750,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicoherb M 750,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroxone

 

 

 

 

 

 

 

0,3 l + (0,5-0,8 l)

 

AT

(TM) Esteron

 

jačmeň jarný, jačmeň

 

odolné

 

0,3 l + (20 g)

 

AT

(TM) Granstar 75 WG,

 

ozimný, pšenica

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

Trimmer 75 WG

 

jarná, pšenica

 

buriny, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná, raž, tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

odolné

 

0,3 l + (0,1 l)

 

AT

(TM)Kantor

 

pšenica ozimná, raž,

 

dvojklíčnolistové

 

0,3 l + (0,6 l)

 

AT

(TM)Mustang

 

tritikale

 

buriny, lipkavec,

 

0,3 l + (1-1,5 l)

 

AT

(TM)Starane Super

 

 

 

 

pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, ovos,

 

odolné

 

0,3 l + (0,08 l)

 

AT

(TM)Kantor

 

proso, pšenica jarná

 

dvojklíčnolistové

 

0,3 l + (0,5 l)

 

AT

(TM)Mustang

 

 

 

 

buriny, lipkavec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pichliač

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/3069/ss

2/6

Etiketa schválená: 15.4.2015

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, ovos,

 

odolné

 

0,3 l + (1-1,25 l)

 

AT

 

(TM)Starane Super

 

pšenica jarná

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny, lipkavec,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pichliač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

pichliač, rumančeky

 

0,4 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

odolné

 

0,3 l + (0,8-1 l)

 

AT

 

(TM) Esteron

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny, durman,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voškovník, pichliač a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

rumančekovité buriny

 

0,35 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

rumančekovité

 

0,35 l + (1 kg)

 

AT

 

(TM)Kerb 50 W

 

 

 

 

buriny, výmrv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilnín, jednoročné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

dvojklíčnolistové

 

0,35 l

 

AT

 

 

 

kŕmna

 

buriny, pichliač,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumančeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

T1: 0,1 l + (1 l)

 

AT

 

(TM)Betanal Expert,

 

 

 

 

buriny a jednoročné

 

T2: 0,15 l + (1,25 l)

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

trávy, pichliač,

 

T3: 0,2 l + (1,5 l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumančeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

T1: 0,1 l + (0,2 l)

 

AT

 

(TM)Stemat Super,

 

 

 

 

buriny a jednoročné

 

T2: 0,15-0,2 l+(0,4

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

trávy, horčiaky,

 

l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

láskavce, pichliač

 

T3: 0,2-0,3 l +(0,5 l)

 

 

 

 

 

 

ľan

 

dvojklíčnolistové

 

0,3 l + (10 g)

 

AT

 

(TM)Glean 75 WG

 

 

 

 

buriny, pichliač,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumančeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny

 

pichliač, rumančeky,

 

0,3-0,4 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

turanec kanadský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jahoda

 

pichliač

 

0,37 l (0,075 %)

 

AT

 

500 l vody

 

 

 

 

 

 

 

0,3-0,4 l

 

AT

 

 

 

ovocné škôlky

 

pichliač, pŕhľava,

 

0,4 l

 

AT

 

podpníky

 

 

 

 

lopúch,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rumančekovité buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cibuľa, pažítka

 

pichliač, rumančeky

 

0,4 l

 

AT

 

semenné porasty

 

trávy

 

odolné

 

0,5 l + (1,3-1,7 l)

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

(TM)Aminex 500 SL

 

 

 

 

buriny

 

0,5 l + (0,7 l)

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TM)Dicopur M 750,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicoherb M 750

 

 

 

 

 

 

 

0,5 l + (1,4-2,8 l)

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TM)U 46 M Fluid

 

 

 

 

 

 

 

0,5 l + (0,8 l)

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TM)Starane 250 EC

 

okrasné trávniky a

 

dvojklíčnolistové

 

0,4-1 l

 

AT

 

 

 

trávnaté ihriská

 

buriny, sedmokráska

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/3069/ss

3/6

Etiketa schválená: 15.4.2015

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mečík

 

dvojklíčnolistové

 

0,4 l

 

AT

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné plochy , lesné

 

dvojklíčnolistové

 

0,4-1,2 l

 

AT

príprava pôdy

 

škôlky

 

buriny, rumančeky,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turanec kanadský,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

púpava, pichliač

 

 

 

 

 

 

 

SPÔSOB POUŽITIA

LONTREL 300 vo vyššie uvedených dávkach aplikujte v 300-600 l vody na 1 ha.

V obilninách aplikujte prípravok LONTREL 300 od 4.-5. listu do konca jej steblovania. V TM kombináciách prípravkov na báze 2,4-D, MCPA, florasulamu alebo tribenuronu s LONTRELom 300 dochádza k zvýšeniu translokácie účinných látok do koreňového systému čo zabezpečuje dlhotrvajúcu likvidáciu koreňového systému pichliača.

V repe cukrovej a kŕmnej ošetrujte prípravkom LONTREL 300 cielene proti pichliaču roľnému v dávke 0,35 l.ha-1 vo fáze 2 pravých listov repy cukrovej alebo kŕmnej, keď pichliač plne rozvinul prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os. Všetky výhonky pichliača by mali byť vzídené. Krátko po postreku (5-10 dní) neplečkujte, aby došlo k rozvedeniu účinnej látky do podzemných orgánov pichliača a tým k ich zničeniu. Cielené aplikácie herbicídu LONTREL 300 proti ťažko ničiteľným burinám v repe cukrovej a kŕmnej - stavikrvy a horčiaky, výmrv slnečnice, tetucha kozia, rumančekovité buriny a pichliač roľný aplikujte v delených dávkach: 0,1 l.ha-1 (1. aplikácia), 0,15-0,2 l.ha-1 (2. aplikácia), 0,2-0,3 l.ha-1 (3. aplikácia) s prípravkami Betanal Expert a Stemat Super.

Zmes LONTREL 300 + Kerb 50 W je vhodná pre porasty repky ozimnej s výskytom výmrvu obilniny, jednoročných tráv, parumančeka nevoňavého, rumanov, rumančekov, prípadne pichliača roľného. Aplikujte v dobe, keď má repka 4 listy a buriny 2-4 listy.

V kukurici LONTREL 300 aplikujte postemergentne v dobe, keď má pichliač plne rozvinutú prízemnú listovú ružicu, prípadne začína vytvárať kvetnú os a všetky výhony pichliača sú vzídené.

V jadrovinách LONTREL 300 aplikujte na vzídené buriny, pichliače musia mať plne rozvinutú prízemnú ružicu, prípadne vytvárať kvetnú os a turanec kanadský by mal dosahovať výšku 5-10 cm. V jahodách aplikujte bodovo pred kvetom jahôd vo fáze prízemnej ružice listov pichliača roľného. V cibuli aplikujte od 3. listu cibule, pichliač by mal byť v štádiu prízemnej ružice.

V mečíkoch aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí mečíkov, na listoch však musí byť vytvorená dostatočná vosková vrstvička. Vhodný je najmä proti pichliaču ak aplikujete vo fáze prízemnej ružice listov, ostatné buriny do 2-4 listov. Neaplikujte aspoň 3-4 dni po daždi a pri vysokých teplotách (nad +20°C).

V trávnikoch aplikujte v štádiu 2-4 listov dvojklíčnolistových burín, parumany vo fáze malej prízemnej ružice listov. Neošetrujte pri vysokých teplotách, veľmi vhodný v mestských častiach (hlavne kúpele), lebo pri a po ošetrení nezanecháva žiadny zápach. Po zničení burín zostávajú v trávnikoch voľné miesta, ktoré je potrebné podsiať a prihnojiť (vytvoriť priaznivé podmienky na vývoj nových tráv), aby neboli opätovne zaburinené.

V lesnom hospodárstve proti pichliaču roľnému ošetrujte v dobe plne rozvinutej prízemnej ružice pichliača, prípadne v dobe objavenia kvetnej osi. Postrek v dobe rašenia alebo kvetu pichliača má znížený účinok na podzemné orgány z dôvodu silného toku asimilátov do nadzemných častí rastliny. Ostatné citlivé buriny sú najľahšie ničiteľné v nižších rastových fázach, keď postačí dávka 0,35 l.ha-1. Pri aplikácii na vyvinuté buriny je treba použiť vyššiu dávku (0,4-0,5 l.ha-1). Pri postreku vo výsadbách a zaškôlkovaných sadeniciach dbajte, aby nedošlo k zasiahnutiu listovej plochy sadeníc. Uvoľnené prázdne plochy a záhony postrekujte počas celého roka. Výsadbu alebo výsev zahájte po odumretí burín.

ICZ/2014/3069/ss

4/6

Etiketa schválená: 15.4.2015

Upozornenie: Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú lucerna, ďatelina, ovocné sady, vinič a chmeľ. V blízkosti týchto plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môžu byť uvedené citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku!

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEGATÍVNYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY

Obilniny, kukurica a plodiny z čeľade kapustovitých môžu byť siate hneď po aplikácií prípravku. Ostatné dvojklíčnolistové plodiny nemôžu vysievané skôr ako po 9 mesiacoch od poslednej aplikácie. Niektoré plodiny ako napríklad zemiak, slnečnica, rajčiak, paprika, cuketa, strukoviny (sója, hrach, ...) sú zvlášť citlivé na rezíduá účinných látok. Ubezpečte sa, že všetky rezíduá sú rozložené.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie dodržiavajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy.

d)Ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité náradie, nástroje a aplikačné zariadenia ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte ich vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa zmiešava v každom pomere. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru použitá, neunikla z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a na poľnohospodársku pôdu.

ICZ/2014/3069/ss

5/6

Etiketa schválená: 15.4.2015

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie! Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc, podľa možnosti oftalmológa.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Nie je známy žiadny špecifický protijed. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok LONTREL 300 skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/3069/ss

6/6