.

Etiketa schválená: 24.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LINUREX 50 SC

Prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie dvojklíčnolistových burín v zemiakoch, hrachu, bôbe, sóji, petržlene, mrkve, ľane, rasci, kukurici, vike, zeleri a pestreci mariánskom.

Účinná látka:

 

 

Linuron

500 g.l-1

t.j.N-(3,4-dichlorfenyl)-N-metoxy-N-

 

(42,3 % w/w)

metylmočovina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: linuron CAS No.: 330-55-2, etylénglykol CAS No.: 107-21-1

Označenie prípravku:

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df

Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje 1,2-benzizotiazolin-3.ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 5 m od hladín

 

tečúcich a stojatých vôd. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy je jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

ICZ/2016/4175/pu

1/ 6

.

 

Etiketa schválená: 24.2.2016

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže: Balenie:

Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

15-11-1574

uvedené na obale uvedené na obale

5 l a 25 l HDPE kanistre

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Linuron je selektívna herbicídna účinná látka zo skupiny substituovaných močovín, prijímaná listami a koreňmi rastlín. Prípravok ničí jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Príznaky pôsobenia sa objavujú pomerne rýchlo a prejavujú sa žltnutím a neskôr uhynutím burín. Dĺžka účinku závisí od použitej dávky, druhu pôdy a zrážok - trvá 3-4 mesiace.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny v PRE a EPOST aplikácii: drchnička roľná, horčiak štiavolistý, horčica roľná, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, láskavce, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlíky, nezábudka roľná, peniažtek roľný, pŕhľava malá, reďkev ohnicová, žltnica maloúborová.

Citlivé buriny v PRE aplikácii: hluchavka purpurová, chrysantémovka siatinová, lipnica ročná, ľuľok čierny, smohla, starček obyčajný, veroniky.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, horčiak obyčajný, ježatka kuria, rumanček kamilkový, stavikrv vtáčí, vika siata, výmrv repky.

Odolné buriny: ovos hluchý, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv pšenice ozimnej, zemedym lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

1,4

-1,9 l

AT

 

bôb

dvojklíčnolistové buriny

1,5

-1,9 l

AT

 

hrach

dvojklíčnolistové buriny

1,5

-1,9 l

AT

 

sója

dvojklíčnolistové buriny

1,5

+ (0,8-1,4 l)

AT

(TM) Dual Gold

 

a jednoročné trávy

 

 

 

960 EC

vika jarná

dvojklíčnolistové buriny

1 l

 

AT

 

vika ozimná

dvojklíčnolistové buriny

1-1,9 l

AT

 

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

1,9 l

AT

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2016/4175/pu

 

 

 

 

2/ 6

.

Etiketa schválená: 24.2.2016

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,9 l+ (0,8-1,4 l)

AT

(TM) Dual Gold

 

a jednoročné trávy

 

 

960 EC

rasca, petržlen,

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,9 l

AT

 

fenikel

 

 

 

 

mrkva

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,9 l

AT

 

ľan

dvojklíčnolistové buriny

1,5

AT

 

mrkva

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,9 l

AT

semenné porasty

 

 

 

 

 

zeler

dvojklíčnolistové buriny

1,9 l

AT

výsadba

 

 

 

 

 

pestrec mariánsky

jednoročné

1,5-1,9 l

AT

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

Odporučená dávka vody: 400 l.ha-1

Počet aplikácií: max 1× za sezónu

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Zemiak: aplikujte po slepej preorávke, najneskôr 3 dni pred vzídením zemiakov, nikdy nie po ich vzídení. Po postreku z kultivačných prác robte len nahŕňanie vo fáze pupeňov. Ak sa skôr vytvorí silný prísušok, je plytká kultivácia účelná, aj keď sa zníži herbicídny účinok. Nepoužívajte prípravok na extrémne ľahkých pôdach.

Mrkva, petržlen: aplikujte po sejbe pred vzídením. Prípravok je možné, v prípade nového silného zaburinenia (neskôr vzchádzajúcimi burinami) použiť opakovane na list a to vo fáze dvoch a viac pravých listov. Semenné porasty mrkvy ošetrujte na list, po vzídení burín.

Mrkvu a petržlen na piesočnatých a rašelinových pôdach neošetrujte preemergentne, ale na list, aby nedošlo k poškodeniu rastlín a prípravok bol účinný.

Ľan: aplikujte ihneď po sejbe. Sejte na dobre pripravenú pôdu bez hrúd, zásadne dodržte hĺbku sejby 3 cm. Postrekujte po zavalcovaní, najneskôr však 3 dni po sejbe - pred postrekom je však potrebné prekontrolovať skutočnú hĺbku sejby. Nepoužívajte na extrémne ľahkých a štrkovitých pôdach! Postrekujte rovnomerne a presne. Prípravok môže spôsobiť zníženie vzchádzavosti podsievaného mätonohu mnohokvetého, preto ho odporúčame siať ho do hĺbky 3 cm tak ako ľan.

Hrach, sója, bôb, vika jarná, vika ozimná: aplikujte vždy do 3 dní po sejbe pred vzídením plodiny. Bôb musí byť vysiaty najmenej 7 cm hlboko.

Rasca: postrekujte vo fáze 3 a viac pravých listov rasce.

Fenikel: ošetrujte do 2 dní po zasiatí na dokonale pripravený povrch pôdy alebo po vzídení vo fáze 3 a viac pravých listov fenikla. Prípravok v druhom pestovateľskom roku použite na jar po preplečkovaní. Postemergentne sa nemôže použiť do fenikla sladkého.

Kukurica: aplikujte do 3 dní po sejbe na urovnaný povrch. Zeler: výsadba - aplikujte 10 - 14 dní po výsadbe.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Na ľahkých pôdach odporúčame vo všetkých plodinách použiť dávkovanie na spodnej hranici uvedeného rozpätia. Ak po aplikácii prípravku nasledujú veľmi silné zrážky, nemožno vylúčiť, najmä na ľahších pôdach, splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a tým poškodenie ošetreného porastu. Prejavy fytotoxicity, ku ktorým môže dôjsť v ojedinelých prípadoch, sú iba prechodného charakteru a nespôsobia zníženie úrody ani kvality produkcie. Prípravok je pre plodiny bezpečný. Prípravok Linurex 50 SC nepredstavuje riziko pre žiadnu z odrôd plodín uvedených na etikete okrem odrody petržlenu Bravor.

ICZ/2016/4175/pu

3/ 6

.

Etiketa schválená: 24.2.2016

Použitie prípravku Linurex 50 SC na ochranu plodín, ktoré nie sú na uvedené na tejto etikete, môže spôsobiť ich poškodenie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Linuron je látka zo skupiny substituovaných močovín (HRAC skupina C2), mechanizmom účinku je inhibícia fotosystému II (PS II). Na základe historických faktov, odhadu a analýzy rizika, existuje riziko rezistencie v rámci skupín burín na linuron v lokalitách, kde sú nevhodné environmentálne a pôdno-klimatické podmienky redukujúce účinnosť produktu proti špecifickým biotypom burín.

Dodržujte správne striedanie plodín, tak aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov s rovnakým, alebo podobným mechanizmom účinku. Počas vegetácie nepoužívajte v jednej plodine prípravky s rovnakým mechanizmom účinku viac krát za sezónu. Neznižujte dávky prípravku, dodržiavajte termín aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Výsledky testov nepreukázali žiadne signifikantné efekty na transformačné (spracovateľské) procesy ani negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín pri predpísanej dávke (vrátane aplikačného termínu) a koncentrácii.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Dlhodobé výsledky ukázali, že produkty na báze účinnej látky linuron nemajú negatívny vplyv na následné plodiny.

Ošetrovanie prípravkom Linurex 50 SC konvenčnými tryskami bližšie ako 5 m predstavuje pre susediace plodiny riziko. Dodržanie vzdialenosti 10 m od susediacich plodín pri ošetrovaní konvenčnými tryskami je bezpečné. Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny, a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravky na báze linuronu nemajú vplyv na necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave TM zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2% roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2" ešte raz.

ICZ/2016/4175/pu

4/ 6

.

Etiketa schválená: 24.2.2016

4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a fajčiť! Pokožku rúk po umytí ošetrite reparačným krémom.

Požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev čo najrýchlejšie odstráňte. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Opakovaná expozícia môže spôsobiť kontaktnú dermatitídu. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia (ale len v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie, ak postihnutý nie je pri vedomí.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku)

ICZ/2016/4175/pu

5/ 6

.

Etiketa schválená: 24.2.2016

zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4175/pu

6/ 6