Etiketa schválená: 13.12.2013

Prípravok na ochranu rastlín

LINTUR® PREMIUM

Herbicídny postrekový prípravok vo forme vodorozpustných granúl na postemergentné ošetrenie proti dvojklíčnolistovým burinám v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom.

ÚČINNÉ LÁTKY:

41 g.kg-1 (4,1 %) Triasulfuron, t.j. 2-(2-chloroethoxy)-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin- 2yl)amino] carbonyl]] benzenesulfonamide (CA)

659 g.kg-1 (65,9%) Dicamba, t.j. vo forme Na soli, t.j. 3,6-dichloro-2-methoxy-benzoic acid

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: triasulfuron CAS No.: 82097-50-5, dicamba-sodium CAS No.: 1982-69-0

Výstražný symbol:

GHS07 GHS09

Výstražné slovo:

Pozor !

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P101

P102

P201

P264

P270

P 273

P280

P305 + P351 + P338

P337 + P313

P405

P420

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Uchovávajte uzamknuté.

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

ICZ/2012/0685/tu

1/5

 

 

Etiketa schválená: 13.12.2013

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

 

a životné prostredie.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre

populácie dážďovky prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre včely prijateľné.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

v blízkosti povrchových vôd. /

Zabrátne kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospocárských dvorov a vozoviek).

 

 

Spe3 Z dôvodu ochrany

vodných

organizmov

udržiavajte medzi

ošetrovanou plochou

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

 

ZÁKAZ POUŽÍVANIA

PRÍPRAVKU V 1.

OCHRANNOM

PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD !

DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU! ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-11-0899

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 kg box – laminátovaný PET a PE film

 

500 g HDPE fľaša

 

1 kg HDPE kanister

LINTUR® je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

ICZ/2012/0685/tu

2/5

Etiketa schválená: 13.12.2013

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

LINTUR PREMIUM je kombináciou 2 aktívnych látok. Rastlinný regulátor herbicídneho typu dicamba a sulfonylmočoviny triasulfuron. LINTUR PREMIUM sa rýchlo absorbuje cez listy a korene rastlín krátko po aplikácii a inhibuje rast citlivých burín. Symptómy ako sú strata farby a vznik chlorotických škvŕn sa objavujú v priebehu 10 dní. Buriny úplne odumierajú po 3-4 týždňoch. Aby ste dosiahli čo najlepší účinok, prípravok aplikujte vo fáze 2-6 pravých listov, prípadne keď priemer praslenov je menej ako 5 cm, v období intenzívneho rastu burín. Teplo a vlhko zvyšujú herbicídny účinok. Obe účinné látky sa vyznačujú vysokou toleranciou voči ošetrovaným plodinám.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI PRÍPRAVKU

Citlivé buriny: láskavce, drchnička roľná, rumany, palina ročná, kapsička pastierska, nevädza, rožec, mrlíky, lipkavec, výmrv slnečnice, úhorník liečivý, hluchavka purpurová, lýrovka obyčajná, rumančeky, lucerna ďatelinová, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky, portulaka, iskerník roľný, horčica roľná, starčeky, reďkev ohnicová, mlieče (zelinný, drsný), kolenec roľný, čistec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, pŕhlava malá, fialka roľná, viky, štiavce, durman obyčajný, iva voškovníkovitá, palina obyčajná, povoja plotná, pichliač roľný, mlieč roľný, vesnovka, štiavy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

pšenica ozimná

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

0,15-0,18 kg

 

AT

-

 

 

 

lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

0,12-0,15 kg

 

AT

-

 

 

 

lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 200-400 l.ha-1. Počet ošetrení: max. 1×.

Prípravok je balený v hermetických boxoch s odmerkou pre správne dávkovanie.

Pšenica ozimná: aplikácia od 3. listu do konca odnožovania, buriny majú mať najviac 2-4 pravé listy; do BBCH 29.

Jačmeň jarný: aplikácia od 2-4 listov, buriny najviac 2-4 pravé listy; do BBCH 29.

Prípravok nepoužívajte pri teplotách pod +10°C a nad +28°C. Prípravok nepoužívajte na pôdach s pH vyšším ako 7,5 alebo na pôdach, ktoré obsahujú voľný vápnik, nakoľko sa môže predlžiť reziduálna aktivita.

Neošetrujte porasty zle prezimované, mechanicky alebo inak poškodené, v zlom kondičnom stave. LINTUR PREMIUM nemožno použiť do obilnín s podsevom ďatelín alebo lucerny!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu, prípravok LINTUR PREMIUM nemá žiadne fytotoxické účinky na pšenicu ozimnú ani jačmeň jarný. Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

ICZ/2012/0685/tu

3/5

Etiketa schválená: 13.12.2013

d) ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Na jeseň možno vysievať repku, ale len po spracovaní pôdy minimálne 15 cm hlboko - orba. Ostatné plodiny možno pestovať 12 mesiacov po ošetrení a spracovaní pôdy minimálne 15 cm hlboko.

V prípade vyorania obilnín môžu nasledovať iba obilniny.

Pri ošetrení dbajte na to, aby neboli poškodené susedné plodiny. Mimoriadne citlivé sú všetky dvojklíčnolistové rastliny, kry, a stromy, z poľnohospodárskych plodín repa cukrová, slnečnica, rajčiak, paprika a vinič.

Pri aplikácii dbajte na citlivé susedné kultúry! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok LINTUR PREMIUM je toxický pre riasy. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku LINTUR PREMIUM pri dodržaní predpísanej dávky je pre ostatné užitočné a iné necieľové organizmy zanedbateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ TEKUTINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo nasypte do postrekovača naplneného do štvrtiny vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Postrekovú tekutinu spotrebujte do 24 hodín. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE POSTREKOVAČA A DEAKTIVÁCIA POSTREKOVÉHO ROZTOKU

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok LINTUR PREMIUM, všetky jeho stopy musia byť z postrekovača a miešacej nádrže odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte 100 g chlórového vápna na 100 l vody. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania. Potom nádrž vypustite.

c)Opakujte postup b) ešte raz.

d)Preplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sieťku čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórového vápna dôkladne vypláchnite nádrž čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu a výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Prípravkom možno postrekovať len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť!

V prípade požiaru tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, keď je zabezpečené, že

ICZ/2012/0685/tu

4/5

Etiketa schválená: 13.12.2013

kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza k vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Národného toxikologického informačného centra alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie!

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teple a v pokoji. Okamžite kontaktujte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte s veľkým množstvom vody, taktiež pred očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžité lekárska starostlivosť je nevyhnutá.

Po požití: Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a ak je to možné, oboznámte lekára s etiketou alebo bezpečnostnou kartou prípravku. Nevyvolávajte zvracanie!

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel. 02/5477 4166).

V prípade nebezpečenstva volajte: SGS Slovenská republika: +421 905 585 938 Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5°C až +35°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku pozorne si prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2012/0685/tu

5/5