Etiketa schválená: 10.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LIMA ORO

Granulovaná návnada určená proti slizniakom v poľných plodinách, zelenine, ovocí a viniči.

Účinná látka:metaldehyde 30 g/kg (3 % hmot.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

Označenie prípravku:

EUH210 - Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov

EUH401 - Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí

P235 - Uchovávajte v chlade

P262 - Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite

P280 - Noste ochranné rukavice

P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 - Zneškodnite obsah/nádobu zariadenia na zber nebezpečného a špeciálneho odpadu

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 4 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

SPe 6 Z dôvodu ochrany vtákov/divo žijúcich cicavcov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá osobitne nebezpečný

Vt3 Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť voľne dostupný vtákom ako potrava Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Nesprávne použitie môže byť zdraviu škodlivé. Nepoužívajte pôvodný obal alebo prázdne kontajnery na iné účely. Zabráňte nevhodnému uvoľneniu do životného prostredia.

Prípravok je nebezpečný pre domáce zvieratá.

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2015/3304/ki

Strana 1 z 4

 

Etiketa schválená: 10.12.2015

Výrobca:

SHARDA Cropchem Limited, Domnic Holm 29th Road Bandra (West),

 

Mumbai- 400 050, India

Držiteľ autorizácie: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat, 142, 1702 Dilbeek, Belgicko, Telefónne číslo: +32(0)2 466.44.44

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 15-05-1684

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Veľkosť obalu: papierové a plastové (PE) vrece 100, 200, 250, 500, 750 g; 1, 5, 10, 20, 25 kg; Trojvrstvové papierové vrece 10 kg a 25 kg .

Doba použiteľnosti: min. 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka metaldehyd poškodzuje dôležité slizničné bunky slizniaka, takže ten je znehybnený, kým nedôjde k úhynu. Návnada musí byť úplne alebo čiastočne absorbovaná škodcami. Návnada je odolná voči dažďu. Návnada sa mierne zväčší s vlhkosťou bez straty atraktivity a účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

obilniny

slizniaky

7 kg

AT

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

slizniaky

7 kg

AT

 

repka jarná

 

 

 

 

kukurica

slizniaky

7 kg

AT

 

 

 

 

 

 

šalát

slizniaky

7 kg

AT

 

 

 

 

 

 

bobuľoviny

slizniaky

7 kg

AT

 

(okrem jahôd)

 

 

 

 

jadroviny,

slizniaky

7 kg

AT

 

kôstkoviny

 

 

 

 

vinič

slizniaky

7 kg

AT

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Max. počet aplikácií za vegetačné obdobie: 3x. Interval medzi aplikáciami: 7 dní.

Obilniny:

Prípravok aplikujte od zasiatia do rastovej fázy objavenia sa 9. alebo ďalších odnoží (BBCH 00 –

29).

Repka ozimná, repka jarná:

Prípravok aplikujte od zasiatia do rastovej fázy objavenia sa 9. alebo ďalších odnoží (BBCH 00 –

29).

Kukurica:

Prípravok aplikujte od zasiatia do rastovej fázy, kedy je vyvinutých 5 listov (BBCH 00 – 15).

Šalát:

ICZ/2015/3304/ki

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 10.12.2015

Prípravok aplikujte od zasiatia do rastovej fázy, kedy je úplne vytvorená listová ružica

(BBCH 00–39).

Prípravok nepôsobí na slizovca španielskeho (arion vulgaris)! Bobuľoviny (okrem jahôd):

Prípravok aplikujte od výsadby, resp. dormancie do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 00 – 69).

Jadroviny, kôstkoviny:

Prípravok aplikujte od rastovej fázy dormancie, kedy sú listové pupene a zhluky kvetných pupeňov zatvorené a púčikové listene tmavohnedé, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 00 – 69).

Vinič:

Prípravok aplikujte od rastovej fázy dormancie, kedy sa zimné pupene začínajú zaobľovať a sú svetlo alebo tmavohnedé podľa odrody, pupeňové listene sú viac alebo menej zatvorené (podľa odrody), do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 00 – 69).

LIMA ORO aplikujte večer, pretože slimáky sú najaktívnejší v noci. Aplikácia sa vykonáva pneumatickými rozmetadlami. V prípade, očakávaného alebo viditeľného napadnutia aplikujte LIMA ORO na suchú zem.

Prípravok je jedovatý pre domáce zvieratá.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie odporúčame použitie prípravkov s obsahom účinnej látky s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok aplikovaný v odporúčanej dávke nemá negatívny vplyv na následné, náhradné susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá škodlivý vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte 3 x vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

ICZ/2015/3304/ki

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 10.12.2015

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Prvá pomoc:

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte- najmä priestor pod viečkami- čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2015/3304/ki

Strana 4 z 4