Etiketa schválená: 19.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LENTIPUR® 500 FW

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie metličky -, psiarky -a dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale bez podsevu.

Účinná látka:

 

Chlorotoluron

500 g.l-1; 43,7% w/w (chemická forma: ester kyseliny močovej)

Názov látok, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorotoluron CAS No.: 15545-48-9

Klasifikácia a označenie:

GHS08 GHS09

Pozor

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu (3m) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

ICZ/2015/3697/mt

1 / 6

Etiketa schválená: 19.10.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca a držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021

 

Linz, Rakúska republika

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1192

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie a čistá hmotnosť:

1 l PET fľaša (1,135 kg)

 

1 l HDPE fľaša (1,135 kg)

 

10 l HDPE kanister (11,35 kg)

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Lentipur® 500 FW - je registrovaná značka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Lentipur 500 FW je prijímaný koreňmi a listami citlivých burín. V citlivých rastlinách blokuje fotosyntézu. Prípravok Lentipur 500 FW môže byť aplikovaný postemergentne (POST) alebo preemergentne (PRE). V prípade PRE aplikácie je herbicídny účinnosť priaznivo ovplyvňovaná zrážkami po aplikácii, dostatočnou pôdnou vlhkosťou a dobre pripraveným pozemkom bez hrúd. Vysoký obsah organickej hmoty alebo ílovitých častíc a zvlášť veľká hrudkovitosť pri PRE aj POST aplikácii môžu znížiť účinnosť prípravku.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, lipnica ročná, láskavec ohnutý, ruman roľný, mrlík biely, rumančeky, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, hluchavky, stavikrvy, kolenec roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný.

ICZ/2015/3697/mt

2 / 6

Etiketa schválená: 19.10.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

Dávka/ha-1

 

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

metlička, psiarka,

 

1,5-3 l + (0,75-1 l)

 

AT

(TM) Optica

 

pšenica ozimná

 

odolné dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný, raž

 

metlička

 

1,5-3 l

 

AT

-

 

jačmeň ozimný raž,

 

metlička,

 

1,5 + (3-4 l )

 

AT

(TM) Stomp 330 EC

 

tritikale

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metlička,

 

1,5 l + (15 g)

 

AT

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

(TM) Trimmer 75 WG

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

metlička

 

1,5 l + ( 3l)

 

AT

jeseň

 

 

 

 

metlička,

 

1,5 l + (3-4 l)

 

AT

(TM) Stomp 330 EC

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

1,5 l + (15g)

 

 

 

(TM) Trimmer 75 WG

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

metlička

 

1,5-2 l

 

AT

-

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 300 l/ha

Maximálny počet ošetrení: max. 1 x krát na jar alebo na jeseň

Lentipur 500 FW aplikujte v obilninách na jeseň preemergentne alebo postemergentne od plného vývinu 3 listov obilniny (BBCH 13) príp. postemergentne na jar do konca odnožovania obilniny (BBCH 29). Pri postemergentnej aplikácii dávku prípravku voľte podľa rastovej fázy metličky obyčajnej nasledovne:

Vývojová fáza

Dávka

metličky obyčajnej

prípravku(l.ha-1)

1-2 listy

1,5

3-5 listov

2

viac ako 5 listov

2,5-3

Pri rastovej fáze metličky obyčajnej viac ako 6 listov dochádza k zníženiu účinku. Kombinácie Lentipuru 500 FW s prípravkami na báze MCPP aplikujte len na jar od 4.listu obilniny (BBCH14) až do konca odnožovania obilniny (BBCH 29).

Kombináciu Lentipuru so Stompom 330 EC aplikujte na jeseň preemergentne. Pri aplikácii je nevyhnutná dobrá príprava pôdy, ktorá zaistí drobnohrudkovitú štruktúru povrchovej vrstvy pôdy. Túto kombináciu neodporúčame použiť na ťažkých, vlhkých pôdach.

Pri postreku sa vyvarujte lokálnemu predávkovaniu, ktoré môže vzniknúť prekrytím postrekových pásov, zastavením postrekovača, zlou prípravou postrekovej kvapaliny a pod.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mak

 

buriny

 

1,2 - 1,3 l

 

AT

 

PRE

 

 

 

 

1,2 - 2,4 l

 

AT

 

POST

 

 

 

 

 

 

 

 

facélia

 

buriny

 

2 l

 

AT

 

POST

ICZ/2015/3697/mt

 

 

 

 

3 / 6

Etiketa schválená: 19.10.2015

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

mak - aplikujte preemergentne (PRE), t.j. do 2 dní po sejbe maku (BBCH 00), alebo postemergentne (POST) t.j. do úplne vyvinutého 6.listu maku (BBCH 16);

požadované množstvo vody je 300 l/ha, max. 1× ročne

facélia - aplikujte postemergentne (POST) pri výške facélie viac ako 10 cm a buriny v štádiu klíčnych listov až 1. pravých listov (BBCH 10-12); najneskorší čas aplikácie je pred kvetom facélie; požadované množstvo vody je 200 - 400 l/ha, max. 1× ročne

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v tejto etikete a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

U niektorých odrôd pšenice ozimnej sa môže za určitých okolností prejaviť zvýšená citlivosť k prípravku; v odrodách ozimnej pšenice VEGA, TORYSA, LIVIA, SPARTA odporúčame použiť spodnú hranicu dávky Lentipuru 500 FW.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte opakovane tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku chlorotoluron alebo iné účinné látky zo skupiny močovín.

Striedajte prípravky s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované následné použitie prípravkov na báze účinnej látky chlorotoluron podporuje vznik rezistencie voči nej.

VPLYV NA ÚRODU

Na základe vykonaných pokusov možno konštatovať, že aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na výnos ošetrených plodín alebo rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín - bez obmedzenia.

Pestovanie náhradných plodín (pre prípad nutného zaorania): v jarnom období je možné vysievať jarné obilniny a mak.

Vplyv na susediace plodiny - prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty úletom, odparením ani spláchnutím.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Z doterajšej praxe neboli zistené žiadne škodlivé účinky prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

ICZ/2015/3697/mt

4 / 6

PRVÁ POMOC Po požití
Po nadýchaní
Po zasiahnutí pokožky Po zasiahnutí očí

Etiketa schválená: 19.10.2015

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty. Počas postreku zabezpečte miešanie postrekovej kvapaliny.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu, aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze chlorotoluronu:

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a to len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

podať postihnutému cca 0,5 l pitnej vody, príp. s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávať! Ak je postihnutý v bezvedomí, nič nepodávať ústami! Privolajte lekára!

prerušiť prácu, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. odstrániť postriekaný odev, pokožku omyť teplou vodou a mydlom. premývať prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút a vyhľadať lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166 ). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

ICZ/2015/3697/mt

5 / 6

Etiketa schválená: 19.10.2015

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.

ICZ/2015/3697/mt

6 / 6