Etiketa schválená: 3.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LEGATO PLUS

Selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu určený na preemergentné a postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a metličky obyčajnej v pšenici ozimnej a jačmeni ozimnom.

Účinné látky:

 

 

Diflufenican,

100 g/l

t.j. 2,4-difluoro-2-(alpha, alpha, alpha-trifluoro-m

 

 

tolyloxy)nicotinanilide

 

(8,9 % hm)

 

Isoproturon,

500 g/l

t.j. 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylure

 

(44,6 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diflufenican CAS No.: 83164-33-4, isoproturon CAS No.: 34123-59-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS08

GHS09

Pozor

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte zónu minimálne 12 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2015/3653/sy

1/5

Etiketa schválená: 3.8.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné!

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne toxický.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box 262,

 

Ashdod 77102, Izrael

Držiteľ autorizácie a osoba

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28,

zodpovedná za konečné balenie

90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

a označovanie:

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1559

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l, 20 l HDPE fľaša/kanister

 

10 l HDHMWPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

LEGATO PLUS® je ochranná známka spoločnosti ADAMA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok LEGATO PLUS je PRE a POST-emergentný kontaktný a systémový herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Diflufenican poskytuje ako kontaktnú tak reziduálnu účinnosť s dĺžkou trvania do 8 týždňov. Isoproturon pôsobí systémovo, inhibuje fotosyntézu a je prijímaný prostredníctvom listov a koreňov burín. Účinná látka diflufenican je prijímaná prostredníctvom výhonkov klíčiacich semien a vegetatívnych rozmnožovacích orgánov a čiastočne koreňmi. Pri preemergentnej aplikácii vytvára LEGATO PLUS na povrchu pôdy po aktivácii dažďom alebo zavlažovaním asi 20 mm tenký film. Výhonky klíčiacich burín počas prerastania cez túto vrstvu absorbujú produkt. Citlivé buriny klíčia, ale bezprostredne sa na nich prejavuje chloróza nasledovaná ružovkastým sfarbením. Chloróza sa rýchlo rozširuje, rastliny nekrotizujú a nakoniec odumierajú. Pri postemergentnej aplikácii LEGATO PLUS penetruje do rastlín foliárne a akumuluje sa v pletivách. Po aktivácii zrážkami alebo zavlažovaním je určité množstvo prípravku absorbované prostredníctvom koreňov. Pri skorej postemergentnej aplikácii sa účinnosť oboch účinných látok vzájomne dopĺňa absorbciou listami a koreňmi. Doba pôsobenia diflufenicanu je do 8 týždňov a isoproturonu 2-3 mesiace.

ICZ/2015/3653/sy

2/5

Etiketa schválená: 3.8.2015

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny:

metlička obyčajná, láskavec ohnutý, mak vlčí, lipkavec obyčajný, fialka roľná, veronika brečtanolistá, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, hviezdica prostredná, mrlík biely, hluchavka purpurová, zemedym lekársky, pastierska kapsička, pakost strihaný, čistec roľný, reďkev ohnicová, veronika poľná, ruman roľný, rožec roľný, iskerník roľný, loboda konáristá, nevädza poľná, psiarka roľná, mätonohy, lipnica ročná, chryzantémovka siatinová, horčica roľná.

Odolné buriny: praslička roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

dvojklíčnolistové

 

1,25-1,5 l

 

AT

 

jeseň

 

 

 

 

buriny, metlička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný

 

dvojklíčnolistové

 

1,25-1,5 l

 

AT

 

jeseň

 

 

 

 

buriny, metlička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 200-400 l.

Maximálny počet aplikácii: 1× za vegetáciu

Prípravok LEGATO PLUS aplikujte preemergentne alebo postemergentne v skorých rastových fázach cieľových burín (BBCH 10-14) t.j. v rastovej fáze klíčnych listov až 4. páru pravých listov. Preemergentne odporúčame ošetrovať plochy s dobre pripravenou pôdou bez hrúd. Na ľahkých a kamenistých pôdach je lepšie prípravok aplikovať na jeseň postemergentne v čase vyššej pôdnej vlhkosti, resp. v čase očakávaných slabých zrážok po aplikácii. 15 dní pred a po postemergentnej aplikácii neodporúčame brániť alebo valcovať. Zaistite rovnomernú aplikáciu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaných dávok nemá aplikácia prípravku LEGATO PLUS negatívny dopad na výšku a kvalitu úrody.

Neaplikujte ak je plodina stresovaná v dôsledku sucha, podmáčania, deficitu živín alebo poškodenia škodcami, resp. ak je plodina nedostatočne hlboko zasiata atď. Neaplikujte počas dlhšieho mrazivého počasia. Mráz nastupujúci bezprostredne po aplikácii prípravku môže spôsobiť poškodenie plodiny. Neaplikujte v prípade, ak sa do 4 hodín po aplikácii očakávajú výdatnejšie zrážky. Neošetrujte obilniny s podsevom ďatelinovín, pšenicu tvrdú (Triticum durum) a ovos. Prípravok LEGATO PLUS neaplikujte na suchú popraskanú alebo na zamokrenú pôdu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Diflufenican patrí do chemickej skupiny nicotinanilidov z HRAC skupiny F1, zatiaľ či isoproturon patrí do skupiny fenylmočovín z HRAC skupiny C2 herbicídov. Táto kombinácia znižuje riziko vytvorenia rezistencie. Prípravok vždy aplikujte v súlade s návodom na použitie maximálne 1 x za sezónu. Dodržujte termín aplikácie a nezvyšujte dávku prípravku. Dodržiavajte zásady správnej agrotechniky (striedanie plodín, termíny sejby, príprava pôdy).

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu alebo kvantitu produkcie ošetrovaných plodín.

ICZ/2015/3653/sy

3/5

Etiketa schválená: 3.8.2015

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Sejba následných ozimín v normálnom osevnom postupe: po orbe resp. kultivácii do hĺbky 15 cm nie je obmedzenie. Riziko poškodenia sa zvyšuje v prípade výsevu repky bez akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania pôdy. Po plytkom spracovaní sa u repky ozimnej môžu objaviť na prvých listoch stopy poškodenia, ktoré nemajú vplyv na ďalší rast. Pred vysiatím cibule ozimnej a ďalších dvojklíčnolistových plodín je potrebná orba do hĺbky 20 cm, aby sa znížilo riziko poškodenia týchto plodín.

Sejba následných jarných plodín v normálnom osevnom postupe: Pred vysiatím repy cukrovej a ďalších dvojklíčnolistových plodín je potrebná orba do hĺbky 20 cm, aby sa znížilo riziko poškodenia týchto plodín.

Riziko sa zvyšuje na ľahkých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Sejba náhradných plodín po predčasnom zaoraní obilnín ošetrených prípravkom LEGATO PLUS je možná ešte v tú istú jeseň ale až po kultivácii pôdy do hĺbky 20 cm. Ako náhradné plodiny možno vysievať pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný. Na nasledujúcu jar je možné po kultivácii do hĺbky 20 cm siať bez ďalších obmedzení pšenicu jarnú, jačmeň jarný, repku jarnú, hrach, fazuľu, zemiaky, slnečnicu, mrkvu, kapustovú zeleninu a cibuľu. Nemožno vysievať repu cukrovú!

Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín. Úlet prípravku LEGATO PLUS môže spôsobiť ich vážne poškodenie. Postrekujte za bezvetria. Dodržujte ochrannú zónu 1 m od susedných plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli pozorované žiadne negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Prípravok LEGATO PLUS aplikujte pomocou konvenčných pozemných aplikačných zariadení s dostatočným množstvom vody pre zaistenie rovnomerného pokrytia ošetrovanej plochy. Nepoužívajte tvrdú vodu s vysokým obsahom železa alebo znečistenú vodu.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

ICZ/2015/3653/sy

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Pri zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 3.8.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavina. S vodou tvorí suspenziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom. Vodou len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje a ochranný odev, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín (fluoridy, oxidy dusíka, oxidy uhlíka, chloridy)! Hasiace médiá: prášok, penový CO2 alebo voda. Pri väčšom požiari: Pena, vodná hmla, vodný postrek.

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, V prípade ťažkostí s dýchaním zabezpečte umelú respiráciu.

Vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. Postihnutého dopravte k lekárovi!

Vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie !

Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3653/sy

5/5