H318
H335
H302 + H312 + H332 H410
EUH 066
EUH 208
EUH 401
P261
P270
P280
P302 + P352
P304 + P340

Etiketa schválená: 19.05.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LEANDER ®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ochranu pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti chorobám obilnín.

Účinná látka:

Fenpropidin 750 g/l t.j.: 1-[(RS)-3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]piperidin (82,58% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenpropidin CAS No.: 67306-007, nemastné alkoholy, etoxylované, estery s kyselinou fosforečnou CAS No.: 73038- 25-2, mastné alkoholy, etoxylované CAS No.: 78330-21-9, benzínové rozpúšťadlo (ropné) CAS

No.: 64742-94-5.

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS07

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo vdýchnutí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Obsahuje fenpropidin. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/...

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd; zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

ICZ/2015/3233/ha

1/5

 

Etiketa schválená: 19.05.2015

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy prijateľné.

Vč3

Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 1 m.

 

Z dôvodu ochrany necielených článkonožcov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 1 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosahu zvierat!

Prípravok nesmie byť použitý inak ako je uvedené v tomto návode.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Irvita N.V., Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O.Box 403, Curacao, Holandské Antily

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28, 920 28 Ivanka pri Dunaji, SLOVENSKO

Číslo autorizácie:

15-02-1569

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l a 10 l HDPE kanister

Dátum spotreby:

2 roky od dátumu výroby

LEANDER® je registrovaná ochranná známka spoločnosti ADAMA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok LEANDER je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Prípravok obsahuje účinnú látku fenpropidin zo skupiny morfolínov, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia izomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu v mitochondriách buniek hubových patogénov. Mechanizmus účinku je odlišný od azolov. Účinná látka fenpropidin je prijímaná listami a stonkami rastlín a následne je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaná do celej rastliny. Pôsobí proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis),TM s prípravkom BUMPER 25 EC sa rozširuje spektrum účinku o hrdzu jačmennú (Puccinia hordei), rynchospóriovú škvrnitosť (Rhynchosporium secalis) a hnedú škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres) v jačmeni jarnom a o septoriózu plevovú (Septoria nodorum.) a hrdzu plevovú (Puccinia striiformis) v pšenici ozimnej. Doba účinnosti prípravku sa pohybuje v rozmedzí 3-4 týždňov po aplikácii.

ICZ/2015/3233/ha

2/5

Etiketa schválená: 19.05.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ha

Ochr.doba

Poznámka

jačmeň jarný

múčnatka trávová

0,75 l

42

max. 2x

 

múčnatka trávová,

0,4 l +0,5 l

42

TM

 

hnedá škvrnitosť

 

 

BUMPER 25 EC

 

jačmeňa,

 

 

 

 

hrdza jačmenná,

 

 

 

 

rynchospóriová

 

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

pšenica ozimná

múčnatka trávová

0,75 l

42

max. 2x

 

múčnatka trávová,

0,4 l +0,5 l

42

TM

 

septorióza plevová,

 

 

BUMPER 25 EC

 

hrdza plevová

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 250 – 400 l/ha

Prípravok sa aplikuje pozemne postrekom - schválenými aplikačnými zariadeniami. Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

Prípravok nemožno aplikovať letecky.

V tank – mix kombinácii s prípravkom Bumper 25 EC aplikujte v súlade s návodom na použitie TM partnerov.

Jačmeň jarný

V jačmeni jarnom prípravok aplikujte proti múčnatke trávovej preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy začiatku steblovania do stredu klasenia (BBCH 30-55).

Ošetrenie je možné opakovať po 3 – 4 týždňoch v závislosti od podmienok a intenzity infekčného tlaku patogéna.

Pšenica ozimná

V pšenici ozimnej prípravok aplikujte proti múčnatke trávovej preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy začiatku steblovania do stredu klasenia (BBCH 30-55).

Ošetrenie je možné opakovať po 3 – 4 týždňoch v závislosti od podmienok a intenzity infekčného tlaku patogéna.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ

CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

 

Ak je prípravok LEANDER aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom

na použitie, je

vysoko tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

 

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neaplikujte tento alebo iný prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny amínov (napr.: fenpropimorph, fenpropidin, spiroxamin) po sebe, bez prerušenia ošetrení iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku typu amínu inak ako preventívne a čo najskôr v životnom cykle huby. Nespoliehajte sa iba na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

K zabráneniu vzniku rezistencie múčnatky trávovej sa odporúča striedať prípravky s odlišným mechanizmom účinku, alebo používať tank mix zmesi (napr. s azolmi).

ICZ/2015/3233/ha

3/5

Etiketa schválená: 19.05.2015

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu alebo kvantitu produkcie ošetrovaných kultúrnych plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia. Zabránte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEľOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je nebezpečný pre necieľové článkonožce z čeľade Phytoseiidae (Typhlodromus pyri).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a obidva prípravky do nádrže vlievajte oddelene. Pripravte si také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré ihneď spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár a ochranné rukavice, respirátor, gumené alebo latexové rukavice a gumené topánky.

Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, jedzte a ani nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavý! S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny:

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.

ICZ/2015/3233/ha

4/5

Etiketa schválená: 19.05.2015

Pri nadýchaní: ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Prípravok obsahuje ropné rozpúšťadlo. Po nadýchaní sledujte možný výskyt edému pľúc. Vyhľadajte pomoc lekára.

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev čo najrýchlejšie odstráňte. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri nasilu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Ďalšie údaje: Poznámka pre lekárov: Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Prípravok obsahuje ropné rozpúšťadlo. Po požití alebo exspirácii je možná perforácia pažeráka alebo vznik pľúcneho edému!

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, telefón: 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od 0 do + 35°C. Prípravok chráňte pred mrazom, ohňom, vysokou teplotou, vlhkom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Pred použitím prípravku si prečítajte túto etiketu. Výrobca zodpovedá za stálosť akosti prípravku, nemôže však ovplyvniť vlastné použitie ani súvisiace okolnosti, a tým nepreberá záruku za prípadné škody, vzniknuté nedodržaním tohto návodu.

ICZ/2015/3233/ha

5/5