Etiketa schválená: 3.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LAUDIS® OD

Postrekový, postemergentný, selektívny, systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

Tembotrione

44 g/l

t.

j.

2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(2,2,2-

 

(4,71 % w/w)

trifluoroethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-

 

 

dione

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

tembotrione CAS No.: 335104-84-2, isoxadifen-ethyl, CAS: 163520-33-0, solvent naphtha, heavy aromatic, CAS: 64742-94-5, calcium dodecylbenzenesulfonate, branched, CAS: 70528-83-5, 1- octanol, CAS: 111-87-5, isotridecanol, ethoxylated, CAS: 9043-30-5.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Výstražný piktogram

 

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje ethoxylovaný mastný alkohol alkyl ether. Môže vyvolať alergickú

 

reakciu.

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P202

Nepoužívajte kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na

 

likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie

 

prázdnych obalov v súlade s platnou národnou legislatívou.

ICZ/2014/2874/sc

1/6

ICZ/2015/3938/mt

 

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3

z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné.

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti výstupov podzemných vôd!

Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Uložte mimo dosah zvierat!

Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

BAYER CropScience AG

 

Alfred-Nobel-Straße 50

 

D-40789 Monheim

 

Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-11-1051

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l COEX (HDPE/PA) fľaša

 

5 l COEX (HDPE/PA) kanister

 

10 l COEX (HDPE/PA) kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ICZ/2014/2874/sc

2/6

ICZ/2015/3938/mt

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

LAUDIS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER CropScience

Pred použitím dôkladne pretrepať! PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Tembotrione, systémová účinná látka prípravku LAUDIS OD, inhibuje aktivitu enzýmu hydroxyphenyl-pyruvate-deoxygenazy (HPPD). Narušená je tým tvorba karotenoidov, ktoré chránia chlorofyl pred UV žiarením. Výsledkom je vybielenie pletív citlivých rastlín päť dní po aplikácii a následné odumieranie. Isoxadifen-ethyl, antidót, urýchľuje odbúravanie účinnej látky tembotrione v kukurici a tým zvyšuje selektivitu prípravku.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: láskavce, kapsička pastierska, pichliač roľný, ambrózia palinolistá, ibištek trojdielny, horčiaky, stavikrv vtáčí, mrlíky, peniažtek roľný, ľuľok čierny, lipkavec, konopnica napuchnutá, výmrv slnečnice, hluchavky, horčica, durman obyčajný, hviezdica prostredná, voškovníky, podslnečník Theofrastov, loboda konáristá, výmrv repky, ježatka kuria, proso siate, moháre.

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, pohánkovec ovíjavý, fialka roľná a ovos hluchý. Odolné buriny: zemedym lekársky, pakosty, mäta roľná, veroniky a pýr plazivý.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

kukurica, kukurica

dvojklíčnolistové buriny a

2,2 l

AT

-

cukrová

jednoročné trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporučené množstvo vody pri pozemnej aplikácii je 200-400 l.ha-1 Počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

Laudis OD používajte postemergentne, do rastovej fázy 6 - 8 listov kukurice (BBCH 16-18), na dvojklíčnolistové buriny v rastovej fáze 2 - 6 pravých listov (BBCH 12-16), na jednoročné trávy do začiatku odnožovania (BBCH 19-21). Pri neskoršej aplikácii môžu byť buriny prerastené a účinok nemusí byť spoľahlivý. Najlepšiu účinnosť dosiahnete pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny. Najvhodnejším termínom na ničenie pichliača roľného je fáza od prízemnej ružice až do výšky 10-15 cm. Pri využívaní kombinácií určuje termín použitia odporúčaná rastová fáza pre použitého partnera a jeho technologické odporúčania. Pri použití prípravku na ničenie burín v osivovej a v cukrovej kukurici je na použitie prípravku potrebná konzultácia s držiteľmi línií. V množiteľských porastoch a pri cukrovej kukurici je možné použiť len kombinačných partnerov, ktorí sú pre dané línie povolení.

Laudis OD neaplikujte na porast poškodený škodcami alebo oslabený poveternostnými podmienkami (napr. mráz, krúpy, chlad) a podmáčaním. Dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok prípravku.

Postrekovať možno bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie.

Letecky neaplikovať!

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

doba

ICZ/2014/2874/sc

3/6

ICZ/2015/3938/mt

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

mak

dvojklíčnolistové buriny a

2,2

AT

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU (Menej významné použitie)

Aplikovať v v rastovej fáze BBCH 16-18 maximálne raz ročne. Množstvo vody: 200 – 400 l.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Neaplikujte na rastliny kukurice stresované nízkymi alebo vysokými teplotami, príp. veľkými rozdielmi medzi dennými a nočnými teplotami, prípadne stresované inými faktormi. V takom prípade sa môžu na listoch kukurice po aplikácii objaviť nažltnuté škvrny, prípadne drobné nekrózy, pričom kukurica nie je vo svojom vývoji väčšinou negatívne ovplyvnená. Pri aplikácii prípravku v osivovej a lahôdkovej kukurici je pred jeho použitím potrebná konzultácia s držiteľmi línií a hybridov. LAUDIS OD nepoužívajte v kukurici s podsevom.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

1.dodržiavať zásady striedania plodín

2.dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred výsevom ničiť vzídené buriny plytkou

kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

3. pri opakovanom pestovaní kukurice na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

4.používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V bežnom osevnom postupe je možné po aplikácii prípravku LAUDIS OD ako následné plodiny vysievať bez obmedzenia jačmeň ozimný, pšenicu ozimnú, raž, tritikale a v nasledujúcom vegetačnom období jarné plodiny bez obmedzenia. Po veľmi suchej jari a lete (ak zrážky nedosiahnu 150 mm od aplikácie prípravku po zber) odporúčame dodržať odstup od aplikácie prípravku LAUDIS OD po sejbu následnej plodiny; pri obilninách 4 mesiace, pri repe cukrovej a zemiakoch 10 mesiacov.

Ak bolo vzhľadom na poškodenie mrazom, či z iných dôvodov nutné porast zaorať, tak najvhodnejšou náhradnou plodinou je kukurica, ktorú možno vysievať už po týždni.

Susediace plodiny (okrem kukurice) nesmú byť pri aplikácii postrekom zasiahnuté! Na prípravok LAUDIS OD sú citlivé bežne pestované plodiny najmä repka, repa cukrová, zemiaky, strukoviny, zelenina, obilniny a trávne porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

ICZ/2014/2874/sc

4/6

ICZ/2015/3938/mt

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač vyčistite nasledujúcim postupom ihneď po aplikácii, inak hrozí riziko, že zvyšky postrekovej tekutiny v postrekovači alebo jeho častiach zaschnú a budú sa ťažko odstraňovať.

1.Vystriekajte všetky zvyšky postrekovej tekutiny na ošetrovanom pozemku.

2.Demontujte sacie, výtlačné a tryskové filtre a dôkladne ich vyčistite vo vode.

3.Naplňte postrekovač vodou v množstve zodpovedajúcom 10 % objemu nádrže a postrekovač

dôkladne prepláchnite (použite rotačnú čistiacu trysku, pokiaľ je nainštalovaná).

4.Vystriekajte výplachovú tekutinu na práve ošetrenom pozemku.

5.Vypláchnite postrekovač ešte raz opakovaním kroku 3 a 4.

6.Znovu skontrolujte filtre a odstráňte z nich všetky prípadné zvyšky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou 4. triedy horľavosti podľa STN 65 02 01 (Bod vzplanutia prípravku LAUDIS OD je > 100ºC. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne oxidom uhličitým alebo pieskom. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: opustite zamorený priestor. Okamžite odstráňte kontaminované časti odevu. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu údaje z karty bezpečnostných údajov.

Po požití: vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Zapite väčším množstvom vody a podajte medicinálne uhlie. Pacienta ponechajte v pokoji a zaistite lekársku pomoc. Lekárovi poskytnite informácie z tohto listu.

ICZ/2014/2874/sc

5/6

ICZ/2015/3938/mt

 

 

 

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

Po zasiahnutí očí:

okamžite

vyplachujte prúdom čistej vody

po dobu

asi

15 minút

 

a vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

 

 

 

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte

znečistený odev, zasiahnuté miesta omyte mydlom a teplou

 

vodou. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo

podozrení na

otravu privolajte ihneď lekára a

informujte

ho o

prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2874/sc

6/6

ICZ/2015/3938/mt