Etiketa schválené: 19.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

LAMARDOR® 400 FS

Moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie pšenice ozimnej, pšenice jarnej, raže ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného a tritikale proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

Prothioconazole, 250 g.l-1

t.j. 2-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-

 

hydroxypropyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

Tebuconazole, 150 g.l-1

t.j. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-

 

ylmethyl)pentan-3-ol

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: prothioconazole CAS No.: 178928-70-6, tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, polyarylphenylester sulfate, amonium salt CAS: 119432-41-6

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu s miestnymi predpismi.

Vč3

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri

dodržaní

 

predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na použitie.

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

 

SPe5

Z dôvodu ochrany vtákov sa musí všetok prípravok zakryť pôdou. Presvedčte sa, či je

 

prípravok dobre zakrytý pôdou aj na konci brázdy.

 

SPe6

Z dôvodu ochrany vtákov odstráňte náhodne rozsypaný prípravok.

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

 

ICZ/2014/2936/ss

1/4

Etiketa schválené: 19.3.2015

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! dodržte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania moreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami!

Pri používaní prípravku na ochranu rastlín v príbrežnom pásme vodárenského toku dodržiavajte ochranné pásmo najmenej v šírke dvojnásobku šírky koryta vodného toku obojstranne!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09,

Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

09-01-1062

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fľaša Coex (HDPE/PA alebo EVOH),

 

5 l kanister HDPE alebo Coex (HDPE/PA)

 

10 l kanister HDPE alebo Coex (HDPE/PA)

 

20 l kanister HDPE alebo Coex (HDPE/PA)

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby.

Lamardor® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

Pred použitím je potrebné prípravok dôkladne zatrepať / homogenizovať!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

LAMARDOR 400 FS je moridlo, ktoré obsahuje dve systémovo pôsobiace účinné látky: prothioconazole a tebuconazole.

Prothioconazole je účinná látka, patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá je svojím spôsobom účinku zaradená medzi zástupcov inhibítorov demethylácie ergosterolov

(skupina DMI).

Tebuconazole je účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/t

Ochr. doba

Poznámka

 

ICZ/2014/2936/ss

 

2/4

 

 

 

Etiketa schválené: 19.3.2015

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť

0,2 l.t-1

AT

 

 

hladká, pleseň snežná

 

 

 

pšenica jarná

mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť

0,2 l.t-1

AT

 

 

hladká

 

 

 

raž ozimná

pleseň snežná

0,2 l.t-1

AT

 

jačmeň ozimný

prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť

0,2 l.t-1

AT

 

 

jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

pleseň snežná

 

 

 

jačmeň jarný

prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť

0,2 l.t-1

AT

 

 

jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa

 

 

 

tritikale

pleseň snežná

0,2 l.t-1

AT

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

 

 

 

Aplikácia sa vykonáva pred výsevom v rastovej fáze 00

BBCH. Prípravok je určený výlučne

na morenie osiva, aplikácia len 1 x za sezónu.

LAMARDOR 400 FS je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moridla. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené!

Prípravok aplikujte v zmesi s vodou v objeme 4-6 l vody na tonu osiva. Dávku vody zvoľte podľa použitého aplikačného zariadenia (typu moričky). Zabezpečte, aby celé množstvo osiva bolo rovnomerne namorené. Tekutina je na morenie pripravená hneď po vytvorení homogénnej suspenzie. Adhezíva nepridávajte. Pre zvýšenie farebnosti namoreného osiva pridajte do moriacej zmesi iný prípravok PERIDIAM ECO RED v dávke 1,5 l/t.

Morenie osiva do zásoby: za predpokladu použitia bezchybného osiva a správneho skladovania môžete LAMARDOR 400 FS použiť na morenie osiva do zásoby. Pri skladovaní namoreného osiva je potrebné brať do úvahy aj prirodzené, na moridle nezávislé starnutie osiva, ktoré môže znížiť jeho klíčivosť. Neodporúčame skladovanie dlhšie ako jeden rok.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE A ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH DAĽŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZDNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nevykazuje negatívny fytotoxický efekt na jednotlivé plodiny v spektre jeho použitia.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ PLODINY

Prípravok nemá negatívny vplyv na následné plodiny.

VPLYV NA VLASTNOSTI RASTLINNÝCH PRODUKTOV PO APLIKÁCII

Prípravok nemá negatívny vplyv na výšku úrody alebo kvalitu ošetrených rastlín alebo rastlinných produktov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORAGANIZMY

Prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Existuje len minimálne riziko vzniku rezistencie cieľových škodlivých organizmov pri použití prípravku Lamardor 400 FS na morenie osiva obilnín.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

ICZ/2014/2936/ss

3/4

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválené: 19.3.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev s impregnáciou, klobúk, ochranný štít alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové čižmy.

Pri manipulácii s prípravkom zabráňte postriekaniu kože a vniknutiu prípravku do očí. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Namorené osivo je zakázané skrmovať hospodárskym zvieratám a rybám! Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené nasledujúcim textom:

Pozor! Osivo je namorené prípravkom Lamardor® 400 FS, ktorý obsahuje prothioconazole a tebuconazole! Zákaz skrmovania!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto okamžite umyte vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30° C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3x po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2936/ss

4/4