Etiketa schválená: 19.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KYLEO

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určeného na reguláciu jednoročných a trvácich burín na poľnohospodárskej pôde, nepoľnohospodárskej pôde a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatých plochách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Glyphosate

240 g/l

t.j. N-(fosfonomethyl)glycine (vo forme IPA-soli)

 

(27,9% hm)

 

2,4-D

160 g/l

t.j. kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová vo forme

 

(32% hm)

DMA-soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glyphosate IPA CAS: 38641-94-0; 2,4-D DMA CAS: 2008-39-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2016/4540/pu

Strana 1 z 6

SPe4
Z4
Vt5
Vo2
V3 PHO3

Etiketa schválená: 19.5.2016

Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy, pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody (povrchový odtok).

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd, ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz,

 

Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz,

 

Rakúsko

Poverený zástupca:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1402

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE kanistre: 5 l, 10 l, 15 l, 20 L, 25 l

 

HDPE sud: 220 l

 

HDPE kontajnery: 640 l, 1000 l

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KYLEO je neselektívny postemergentný listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semena. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní; za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď

ICZ/2016/4540/pu

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 19.5.2016

do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

Spektrum účinnosti:

citlivé buriny: psiarka roľná, mlieč roľný, drchnička roľná, peniažtek roľný, ruman roľný, horčica roľná, kolenec roľný, kamienkovec roľný, nezábudka roľná, pupenec roľný, láskavce, výmrv obilnín, výmrv repky, bažanka ročná, kostihoj lekársky, turanec kanadský, úhorník liečivý, mohár zelený, veroniky, zemedym lekársky, prstovka krvavá, horčiak obyčajný, ovos hluchý, mrlíky, reďkev ohnicová, kapsička pastierska, konopnice, ježatka kuria, mak vlčí, lipkavec obyčajný, mlieč zelinný, nevädza poľná, starček obyčajný, púpava lekárska, slez nebadaný, lobody, ľuľky, vesnovka obyčajná, portulaka, pýr plazivý, lýrovka obyčajná, bocianik rozpukovitý, durman obyčajný, pakosty, hluchavky, stoklasy, stavikrvy, hviezdica prostredná, skorocely, viky, pohákovec ovíjavý, metlička obyčajná, mliečniky, povoja plotná, pichliač roľný

stredne citlivé buriny: nátržník husí, iskerníky, podbeľ liečivý, tetucha kozia, prstnatec obyčajný, kukučina ďatelinová, mrkva obyčajná, rebríček obyčajný, cesnak poľný

odolné buriny: mäta roľná, pŕhľava dvojdomá, lucerna

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámky

doba

 

 

 

 

 

poľnohospodárska pôda

jednoročné a trváce

5 l

-

strnisko, úvrate

 

buriny

 

 

 

 

lúky a pasienky

obnova TTP

5 l

-

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny, kukurica, cirok

jednoročné a trváce

5 l

-

 

 

 

buriny

 

 

 

 

jadroviny

jednoročné a trváce

5 l

30 dní

1.

jar a leto

 

buriny

 

 

 

alebo

 

 

 

 

2.

po zbere

nepoľnohospodárska

jednoročné a trváce

5 l

-

 

 

pôda, železnice

buriny

 

 

 

 

okrasné rastliny

jednoročné a trváce

5 l

-

chodníky, námestia

 

buriny

 

 

okrem drevín

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčané množstvo vody: 100-500 l.ha-1 Maximálny počet aplikácií: 1 × ročne.

Aplikujte na dvojklíčnolistové buriny do rastovej fázy 6-8 listov resp. do konca odnožovania tráv. Trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami.

Prípravok aplikujte pri teplotách +8 až +25°C.

Poľnohospodárska pôda (strnisko, úvrate) - aplikujte po zbere, pred spracovaním pôdy a pred sejbou alebo výsadbou následných plodín (príprava pôdy pre výsev poľnohospodárskych plodín). Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

Lúky a pasienky - kontrola rastu pestovaných rastlín a burín na hospodársky nevyužívaných plochách. Porasty pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné kosiť aspoň 1× ročne. Obilniny, kukurica, cirok - aplikujte pred sejbou, siať možno až v dobe keď sa prejavia príznaky účinku.

Jadroviny - aplikujte len vo výsadbách starších ako 3 roky počas celého vegetačného obdobia, buriny v plnom raste max. 20 cm vysoké a trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami.

ICZ/2016/4540/pu

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 19.5.2016

Aplikujte na list opatrne nízkym tlakom tak, aby neboli zasiahnuté žiadne zelené časti ovocných stromov.

Nepoľnohospodárska pôda (ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, priemyselné a podnikateľské zóny), železnice - aplikujte v období plného rastu jednoročných a trvácich burín - zvyčajne je to od polovice apríla do konca augusta, najneskôr od začiatku tvorby kvetu do odkvitnutia (BBCH 60-69) aby ste zabránili vzniku klíčivých semien. Ošetrované buriny majú byť vysoké max. 20 cm a trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami.

Okrasné rastliny (chodníky a námestia) - aplikujte počas vegetačného obdobia, ošetrované buriny majú byť vysoké max. 20 cm a trváce druhy by nemali byť zakryté inými burinami, v žiadnom prípade nemožno zasiahnuť okrasné rastliny a dreviny.

Letecká aplikácia je zakázaná!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok KYLEO obsahuje dve účinné látky: glyphosate (HRAC: G) a 2,4-D (HRAC: O).

Účinná látka glyphosate pôsobí systémovo a je vstrebávaná iba zelenými časťami rastlín v ktorých inhibuje enzým EPSP-syntházu, výsledkom čoho je postupné vädnutie, žltnutie a zasychanie zasiahnutých rastlín.

Účinná látka 2,4-D preniká do systému rastliny cez listy a prúdením štiav sa dostane do pletív, kde ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny.

Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

VPLYV NA ÚRODU

Počas doterajšieho používania prípravku KYLEO neboli zistené žiadne negatívne vplyvy na úrodu ani na kvalitu ošetrených plodín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

Minimálny časový interval medzi aplikáciou KYLEO a výsevom následných plodín:

Plodina

Minimálny interval medzi

 

aplikáciou prípravku a výsevom

obilniny

7

kukurica, cirok

14

fazuľa, pohánka, hrach, ľan, lucerna, facélia, repka,

28

horčica

 

zemiak, slnečnica, cukrová repa, zelenina

60

ICZ/2016/4540/pu

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 19.5.2016

Prípravkom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny alebo voľne rastúce rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku KYLEO neboli zatiaľ nikde zistené žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Ihneď po skončení postreku musia byť akékoľvek stopy prípravku odstránené z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny.

Upozornenie

1)KYLEO® neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami

s pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov, príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. KYLEO® môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

4)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

5)Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku.

6)Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice vhodné na prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Pri aplikácii prípravku/postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, ochrannú masku na tvár, rukavice vhodné na prácu s chemikáliami a gumové topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom. Pokiaľ nepoužívate ochranný oblek pre jedno použitie, tak pracovný/ochranný oblek a OOPP pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

ICZ/2016/4540/pu

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 19.5.2016

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po požití - vypláchnite ústa, zvracanie nevyvolávajte! Ak je postihnutý v bezvedomí, nič nepodávajte ústami! Privolajte lekára!

Po nadýchaní - prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí pokožky - odstráňte postriekaný odev, pokožku omyte teplou vodou a mydlom. Pri pretrvávajúcom podráždení, alebo podozrenia vzniku alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí - oči premývajte prúdom pitnej vody po dobu aspoň 15 minút, najmä miesta pod viečkami a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5°C do +30°C v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod„.

KYLEO® je ochranná známka firmy NUFARM

ICZ/2016/4540/pu

Strana 6 z 6