Etiketa schválená: 24.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KUPRIKOL 50

Postrekový fungicíd vo forme dispergovateľného prášku, určený na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

840 g.kg-1 oxychlorid meďnatý (CuCl2 . 3Cu(OH)2 ), 500 g.kg-1 vyjadrené ako Cu 2+

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: oxychlorid meďnatý CAS No.: 1332-40-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Výstražné slovo: Pozor

H302

 

Škodlivý po požití.

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

H400

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301

+ P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

 

 

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenej zberni odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku Cu v dávke vyššej ako 3 kg/ha za sezónu na rovnakom pozemku.

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

ICZ/2011/0415/ki

1/5

Etiketa schválená: 24.4.2015

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

NeraAgro, spol. s r.o., 277 11 Neratovice, ul. Práce 657,Česká republika

Telefon

: 420 315 663181, 420 315 662450

Fax

: 420 315 666633, 420 315 662542

E-mail

: milan.marsik@neraagro.cz

Držiteľ autorizácie:

NeraAgro,spol.s r.o., 277 11 Neratovice, ul. Práce 657,Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-02-1067

Dátum výroby

:

uvedený na obale

Číslo šarže

:

uvedené na obale

Balenie

:

25 kg, 10 kg - 3 vrstvové lepené papierové vrece

Doba použiteľnosti

:

2 roky od dátumu výroby

® - ochranná známka fy NeraAgro, spol.s r.o. Neratovice

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

KUPRIKOL 50 pôsobí ako postrekový fungicíd vo forme zmáčateľného prášku na ochranu rastlín proti hubovým chorobám.

Uvoľňujúca sa meď z vyschnutého postrekového filmu rozrušuje podhubie (mycélium) parazitných húb, alebo zabraňuje vyklíčeniu ich výtrusov. Účinok je len preventívny a pôsobenie kontaktné na povrchu rastliny.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

 

 

 

Dávka/ha,

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

Účel použitia

 

 

koncentrácia v %

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pleseň zemiaková

 

4-5 kg

7

 

1

 

 

repa cukrová

 

cerkosporióza

 

4-5 kg

14

 

 

 

 

 

chmeľ

 

pleseň chmeľu

 

3-.4 kg

14

 

1

 

 

cibuľa, pór

 

pleseň cibule

 

3-4 kg

7

 

1

 

 

zeler

 

septorióza zeleru

 

3-4 kg

7

 

 

 

 

 

fazuľa

 

antraknóza fazule

 

2-4 kg

 

AT

 

struková

 

fazuľa

 

antraknóza fazule

 

2-4 kg

7

 

 

semenné porasty

 

rajčiak

 

pleseň zemiaková,

 

1,5-4 kg

7

 

 

 

 

 

 

 

 

septorióza rajčiakov,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerň rajčiaková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekvicovitá

 

bakteriálna škvrnitosť

 

3-4 kg

3

 

 

 

 

 

zelenina

 

pleseň uhorková

 

2,5-5 kg

3

 

1

 

ICZ/2011/0415/ki

2/5

Etiketa schválená: 24.4.2015

 

Plodina

 

 

 

 

 

Dávka/ha,

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

Účel použitia

 

 

koncentrácia v %

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorka

 

pleseň uhorková

 

3-4 kg + 2 l

3

 

 

2(TM) Previcur 607 SL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nakladačky

 

uhorka

 

pleseň uhorková

 

3-4 kg + 2 l

7

 

 

2(TM) Previcur 607 SL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šalátové

 

mrkva, petržlen

 

škvrnitosť listov,

 

3-4 kg

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

pleseň mrkvy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septorióza petržlenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rasca

 

cerkosporióza rasce

 

3-4 kg

7

 

 

 

 

 

šalát

 

pleseň šalátová

 

3-4 kg

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reďkovka

 

pleseň belostná

 

3-4 kg

 

AT

 

semenné porasty

 

špenát

 

hubová škvrnitosť listov

 

3,5-4 kg

 

AT

 

semenné porasty

 

jahoda

 

biela škvrnitosť listov,

 

3,5-4 kg

 

AT

 

len po zbere

 

 

 

 

fialová škvrnitosť listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orech

 

antraknóza listov orecha

 

3,5-4 kg

 

AT

 

škôlky

 

vinič

 

peronospóra viniča,

 

1,5 - 5 kg

21

 

 

stolové a muštové

 

 

 

 

červená spála

 

 

 

 

 

 

 

hrozno

 

broskyňa

 

kučeravosť

0,4 %

 

 

AT

 

tesne pred pučaním

 

 

 

 

broskyňových listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čerešňa, višňa

 

baktériové a hubové

0,3-0,4 %

 

 

AT

4

 

 

 

 

 

odumieranie vetiev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

spála jadrovín

0,05-0,1 %

 

 

AT

3

 

 

hruška

 

spála jadrovín

0,1-0,2 %

 

 

AT

3

 

 

buk

 

pleseň buková

0,4%

 

 

AT

 

 

 

 

listnaté dreviny

 

škvrnitosť listov

0,4%

 

 

AT

 

 

 

 

topoľ

 

nekrózy kôry,

0,4%

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

miazgotok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smrekovec

 

méria smrekovcová

0,4%

 

 

AT

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Celková dávka prípravku nesmie prekročiť 6 kg/ha za vegetačné obdobie.

1- ošetrenie podľa signalizácie

2- ako TM v kombinácii s prípravkom Previcur 607 SL (2 l/ha, res. 0,2 %)

3- plodné výsadby ošetrujte na začiatku a na konci kvitnutia, potom na začiatku rastu plodov ( v tomto prípade voľte spodnú hranicu odporučeného rozpätia koncentrácií). Škôlky, t.j. porasty určené na expedíciu je možné pred odistením ošetriť koncentráciou 0,3 %

4- 1. ošetrenie na začiatku opadávania listov, 2. ošetrenie po 10-14 dňoch.

Zemiak – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie.

Repa cukrová – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie. Chmeľ – dávka vody 1000 – 2000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha.

Cibuľa, pór – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha.

Zeler – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha.

Fazuľa (struková, semenné porasty) – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 3x za vegetačné obdobie s dávkou 2 kg/ha.

ICZ/2011/0415/ki

3/5

Etiketa schválená: 24.4.2015

Rajčiak – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 4x za vegetačné obdobie s dávkou 1,5 kg/ha.

Tekvicovitáá zelenina (bakteriálna škvrnitosť) – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha. Tekvicovitá zelenina (pleseň uhorková) – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 5 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 2,5 kg/ha.

Uhorky nakladačky – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha.

Uhorky šalátové – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha.

Mrkva, petržlen (semenné porasty), rasca, šalát (semenné porasty), reďkovka (semenné porasty), špenát (semenné porasty), jahoda, orech (škôlky) – dávka vody 200 – 600 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 4 kg/ha alebo 2x za vegetačné obdobie s dávkou 3 kg/ha.

Vinič (stolové a muštové hrozno) – dávka vody 300 – 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s dávkou 5 kg/ha alebo 4x za vegetačné obdobie s dávkou 1,5 kg/ha.

Broskyňa – dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie.

Čerešňa, višňa – dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie s koncentráciou 0,4% alebo 2x za vegetačné obdobie s koncentráciou 0,3%.

Jabloň, hruška – dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 2x za vegetačné obdobie.

Buk, listnaté dreviny, topoľ, smrekovec opadavý – dávka vody 1000 l/ha, maximálny počet ošetrení 1x za vegetačné obdobie.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZDNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Počas dlhodobého používania prípravku v súlade s jej registráciou sa neprejavili žiadne príznaky fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Oxychlorid meďnatý patrí do chemickej skupiny anorganických zlúčenín (M1 podľa FRAC). Účinná látka pôsobí kontaktne na viacerých miestach. Všeobecne táto skupina je považovaná za nízko rizikovú z hľadiska rezistencie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave kvapaliny a postreku nepoužívajte železné nádoby ani nádoby z bieleho plechu.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv.

Pri riedení postreku navyše použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

ICZ/2011/0415/ki

4/5

Etiketa schválená: 24.4.2015

Pri práci a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladného umytia mydlom a teplou vodou je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného rozprašovania, nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia a hlavne aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC.

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie

nevyvolávajte!

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie, ak začervenanie očí pretrváva.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 07/54774166)

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v originálnych neporušených obaloch, v suchých, hygienicky čistých vetrateľných a uzamykateľných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 0 C do +30 0C. Chráňte pred vlhkosťou a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

POZNÁMKA PRE UŽÍVATEĽA.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je uchovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory, napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky, môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca nemôže prebrať zodpovednosť.

® - ochranná známka fy NeraAgro, spol.s r.o. Neratovice

ICZ/2011/0415/ki

5/5