Etiketa schválená dňa: 14.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KUMULUS® WG

Kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu poľných a záhradných plodín proti múčnatke a na ochranu viniča proti erinóze a akarinóze.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Sulphur (Síra) 800 g.kg-1 ( 80 % hm.)

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: síra CAS No.: 7704-34-9

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE: nepožaduje sa

P501

Zneškodnite obsah/nádobu vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

 

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti

povrchových

vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

Spe3

Z dôvodu ochrany necielených článkonožcov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m pri použití

 

na ošetrenie viniča, 10 m pri použití na ošetrenie chmeľu a 15 m pri použití na

 

ošetrenie jadrovín a kôstkovín.

 

Spe8

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúci porast

 

jahôd, aplikujte v mimoletovom čase včiel.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie

pre vtáky

prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej

dávky alebo

 

koncentrácie.

 

 

Vo4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a návodu na použitie.

 

Vč2

Prípravok je škodlivý pre populácie Trichogramma cacoeciae.

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa zvyšky prípravku a jeho obaly v žiadnom prípade nedostali do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2014/2532/sc

1

Etiketa schválená dňa: 14.11.2014

Výrobca:

BASF SE, Carl-Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen

 

Germany

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Prievozská 2, 821 09

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

96-02-0262

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg LDPE (FFS)

 

vrece

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

KUMULUS® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KUMULUS WG je sírnatý, kontaktne pôsobiaci fungicíd určený na ochranu širokého spektra záhradných a poľných plodín proti múčnatke a na ochranu viniča proti erinóze a akarinóze. Pôsobí predovšetkým preventívne, má rýchly nástup účinku s reziduálnym pôsobením a s dobrým akaricídnym účinkom. Spôsob účinku spočíva v inhibícii dýchania, v prerušovaní tvorby proteínov a vo vnútri buniek húb spôsobuje spomalenie klíčenia spór a rast hýf.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

(koncentrácia v %)

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabloň

múčnatka jabloňová

4,5-10 kg (0,45-1%)

3 dni

 

 

 

 

 

 

Broskyňa

múčnatka broskyne

3-5 kg (0,3-0,5%)

AT

 

 

 

 

 

 

 

múčnatka viniča

6 kg (0,6%)

AT

 

Vinič

 

 

 

4 kg (0,4%)

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erinóza, akarinóza

2 %

AT

 

 

 

 

 

 

Uhorka

múčnatka uhorková

2 kg (0,4%)

3 dni

 

 

 

 

 

 

Tekvicovitá

múčnatka

3 kg (0,6%)

3 dni

 

zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiak

múčnatka rajčiaková

2-3 kg

AT

 

Mrkva, petržlen

múčnatka mrkvová

1,5 kg

3 dni

 

 

 

 

 

 

Chmeľ

múčnatka chmeľová

10-12,5 kg

7 dni

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2532/sc

2

Etiketa schválená dňa: 14.11.2014

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

(koncentrácia v %)

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

Trávy

septoriózy

2 kg

AT

semenné porasty

 

 

 

 

 

Okrasné rastliny

múčnatka

3-5 kg (0,3-0,5%)

AT

 

 

 

 

 

 

Jahoda

múčnatka jahôd

1,5-2 kg (0,3-0,4%)

AT

 

 

 

 

 

 

Pšenica ozimná,

septoriózy, múčnatka

3 kg

AT

 

pšenica jarná

trávová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jačmeň jarný,

 

 

 

 

jačmeň ozimný

múčnatka trávová

3 kg

AT

 

raž ozimná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repa cukrová

múčnatka repová

6 kg

AT

 

 

 

 

 

 

Dub

múčnatka dubová

3-4 kg

AT

sadenice, mladé

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jablone: ošetrujte preventívne. Prvé ošetrenie vykonajte v štádiu myšieho uška (BBCH 10), ďalšie ošetrenia až do začiatku kvitnutia(BBCH 60) a po odkvitnutí približne v 7– 14 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku choroby až do začiatku dozrievania plodov (BBCH 81), maximálne 6x za rok. Neaplikujte pri vyšších teplotách (nad 25 °C). KUMULUS WG obmedzuje výskyt roztočcov. Dávka vody 1000 l na ha.

Broskyňa: aplikujte v rastovej fáze, kedy sa listy oddeľujú, zelené listene sú mierne otvorené, listy rastú (BBCH 10) až do začiatku sfarbovania plodov (BBCH 81) maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami je 5- 10 dní. Dávka vody 1000 l na ha.

Vinič: Prvé ošetrenie proti múčnatke viniča vykonajte v štádiu 20 cm dlhých výhonkov a ďalej podľa potreby a infekčného tlaku v 5– 10 dňových intervaloch. Vyššiu dávku 6 kg (0,6 %) aplikujte pred kvitnutím (BBCH 59), nižšiu dávku 4 kg (0,4 %) po kvitnutí viniča (BBCH 70). Počet aplikácií maximálne 8x za rok. Dávka vody 1000 l/ha.

Proti erinóze a akarinóze aplikujte KUMULUS WG v štádiu tesne pred rašením viniča. Maximálny počet aplikácií: 1x. Dávka vody: 600 l/ha.

Uhorka: Aplikujte v rastovej fáze od viditeľného 1. bočného výhonku (BBCH 21) do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89) maximálne 4x za rok. Interval medzi aplikáciami 7- 10 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Tekvicová zelenina: Aplikujte v rastovej fáze od viditeľného 1. bočného výhonku (BBCH 21) do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89) maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 7- 10 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Rajčiak: Aplikujte v rastovej fáze 9 alebo viac listov na hlavnej stonke úplne vyvinutých (BBCH 19) až do plnej (biologickej) zrelosti (BBCH 89) maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 5- 10 dní. Dávka vody 1000 l na ha.

Mrkva, petržlen: Ošetrujte od fázy vytvorených 9 a viac listov (BBCH 19) až kým hrubnutie nie je ukončené a korene majú typický tvar a veľkosť (BBCH 49) (mrkva), petržlen najneskôr do začiatku zväčšovania koreňov (BBCH 39), maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 5- 10 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Chmeľ: Aplikujte v rastovej fáze od vyvinutého 1.páru listov(BBCH 11) až kým 70% hlávok nie je uzavretých (BBCH 87), maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 5-10 dní. Dávka vody

ICZ/2014/2532/sc

3

Etiketa schválená dňa: 14.11.2014

1000 l na ha.

Trávy – semenné porasty: Aplikujte maximálne 2x za rok. Interval medzi aplikáciami 7- 10 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Okrasné rastliny: Aplikujte maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 5- 10 dní. Dávka vody 1000 l na ha.

Jahody: Aplikujte od 4. pravých listov (BBCH 14) až do fázy, kedy je väčšina kvetov s vytvorenými petalmi v bubline (BBCH 59), maximálne 6x za rok. Interval medzi aplikáciami 5- 10 dní. Dávka vody 500 l na ha. Aplikujte v mimoletovom čase včiel, neaplikujte na kvitnúci porast jahôd!

Pšenica, jačmeň, raž: Aplikujte pri prvých príznakoch choroby, maximálne 2x za rok. Interval medzi aplikáciami 5- 7 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Cukrová repa: Aplikujte od fázy, kedy je už 70 % rastlín v riadku zapojených až do fázy, kedy koreň repy dosahuje zberovú veľkosť, maximálne 4x za rok. Interval medzi aplikáciami 7- 14 dní. Dávka vody 100- 400 l na ha.

Dub: Aplikujte maximálne 3x za rok. Interval medzi aplikáciami 10- 14 dní. Dávka vody 1000 l na ha.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITEODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Niektoré odrody jabloní sú citlivé na ošetrenie sírnatými prípravkami. Pri aplikácii pri teplotách vyšších ako 25°C hrozí riziko fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Síra patrí medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku pri dodržaní aplikačných podmienok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe. Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel aplikujte mimo letu včiel - skoro ráno, neskôr večer!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susediace kultúry! Pri práci nejedzte , nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce si dôkladne umyte ruky mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a splašky nevylievajte v blízkosti zdrojov vôd a recipientov vôd. Vyvarujte sa predávkovaniu, spôsobeného prekrývaním postrekových pásov alebo zlou prípravou postrekovej

ICZ/2014/2532/sc

4

Etiketa schválená dňa: 14.11.2014

kvapaliny . Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, hasenie nevykonávajte silným prúdom a dokonale zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie, neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nadýchaní

zabezpečte pokoj a čerstvý

vzduch, v prípade potreby vyhľadajte

 

 

 

lekársku pomoc.

 

 

 

Po náhodnom požití

okamžite

 

si vypláchnite

ústa, vypite

veľké

množstvo vody

 

 

 

a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo

 

 

 

má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí

vymývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte

 

 

 

lekárske ošetrenie ak začervenanie očí pretrváva.

 

Po zasiahnutí pokožky

odstráňte

zasiahnutý odev

a zasiahnuté

miesto

umyte mydlom

a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30° C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný pre použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2014/2532/sc

5