Etiketa schválená: 3.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KONTAKTTWIN

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

ethofumesate CAS No.: 26225-79-6, phenmedipham CAS No.: 13684-63-4, acetofenón CAS No.: 98-86-2, N,N-dimetyldekánamid CAS No.: 14433-76-2, kyselina dodecylbenzénsulfónová, zlúčenina s 2-aminoetanolom CAS No.: 57-55-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Etiketa schválená: 3.3.2016

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom, (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Spe 3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 1 m pri aplikácii do 2 l prípravku na ha a 5 m pri aplikácii nad 2 l prípravku na ha od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné!

Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti ochranného pásma 2 stupňa podzemných a povrchových vôd, v prípade že ochranné pásmo nie je rozdelené na vonkajšie a vnútorné platí zákaz na ochranné pásmo 2 stupňa.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

KONTAKTTWIN® je obchodná značka spoločnosti ADAMA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KONTAKTTWIN je selektívny postemergentný herbicíd so širokým spektrom účinnosti. Obsahuje dve účinné látky, a to phenmedipham ktorý pôsobí prostredníctvom listov a ethofumesate ktorý pôsobí prostredníctvom listov a najmä prostredníctvom koreňov (je prijímaný klíčiacimi rastlinami, ich listami i koreňmi). Vyššia teplota a súčasne vyššia vzdušná vlhkosť podporujú účinok phenmediphamu t.j. nie je závislý na druhu pôdy ani pôdnej vlhkosti, pôdna vlhkosť zosilňuje účinok ethofumesatu. Herbicídny účinok sa prejaví v priebehu 5 - 9 dní po postreku. Pri

Etiketa schválená: 3.3.2016

viacnásobných aplikáciách (T1-3) a pri vyšších dávkach má reziduálny účinok i na jednoročné prosovité trávy pokiaľ sú tieto vo fáze klíčneho listu.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: horčica roľná, reďkev ohnicová, mrlík biely, kapsička pastierska, peniažtek roľný, loboda konáristá, hviezdica prostredná, starčeky, zemedym lekársky, fialka roľná, veroniky, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí a ľuľok čierny.

Menej citlivé buriny: láskavec ohnutý, ježatka kuria, ovos hluchý, psiarka poľná.

Odolné buriny: výmrv repky a slnečnice, viky, rumančeky a rumany, tetucha kozia; trváce buriny ako sú pichliač roľný, pupenec roľný, pýr plazivý.

NÁVOD NA POUŽITIE:

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100-200 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 3 × 2 l/ha alebo 1 × 5,5 l/ha.

Povolené použitie: každé 3 roky.

Pri jednorazovej aplikácii voľte termín podľa rastovej fázy burín t.j. aplikácia v dolnej tretine dávky, keď najmenšia repa má základ pravých listov (BBCH 10- 11) a láskavce nepresiahnu základ 2. páru pravých listov (BBCH 12). Strednú tretinu dávky aplikujte v štádiu 2 pravých listov repy (BBCH 12) a láskavce do základu 3. páru pravých listov (BBCH 14). Pri aplikácii v hornej tretine dávky musí mať repa vyvinuté najmenej 4 listy (BBCH 14) a buriny do 4- 6 listov (BBCH 14-16).

Delenú aplikáciu (T1-3) možno použiť bez ohľadu na rastové štádium repy vždy v dávke 1,5- 2 l.ha- 1, ale za podmienky, že buriny sú vo vývojovom štádiu klíčnych listov. Delené dávky sú selektívnejšie i efektívnejšie z hľadiska pestovania repy cukrovej, jej citlivosti v skorých štádiách, ale i z ekologického hľadiska, pretože sa herbicídy v rozhodujúcej miere dostávajú na buriny a nie na pôdu. Min. interval medzi aplikáciami 7 – 14 dní.

KONTAKTTWIN aplikujte tak, aby ste dosiahli optimálne pokrytie listovej plochy burín. Použitie prípravku je bezpečné pri teplotách do +25°C a pri nižšej intenzite slnečného svitu po aplikácii. Nikdy neaplikujte pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách.

V prípade výskytu tráv na ktoré nepostačuje reziduálny účinok ethofumesate, použite v optimálnej rastovej fáze tráv t.j. 2- 6 listov (BBCH 12-16) špecifický graminicíd.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

V štádiu klíčnych listov môže nastať zožltnutie, ktoré časom vymizne a nemá negatívny vplyv na ďalší vývoj repy. Pri predpísanej dávke a koncentrácii nebol zistený negatívny vplyv na jednotlivé odrody, rastlinné časti určené na spracovanie a nijakým spôsobom nie sú negatívne ovplyvnené spracovateľské procesy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Agronomické riziko vzniku rezistencie v predpísanej dávke a koncentrácii je nízke, pretože prípravok obsahuje účinné látky s rôznym mechanizmom účinku. Účinná látka phenmedipham je

Etiketa schválená: 3.3.2016

zaradená podľa organizácie HRAC do skupiny C1 herbicídov (fenyl-karbamáty) s mechanizmom účinku založenom na inhibícii fotosyntézy vo fotosystéme II. Účinná látka ethofumesate je podľa HRAC zaradená do skupiny N herbicídov (benzofurány) s mechanizmom účinku založenom na inhibícii syntézy tukov. Nezvyšujte dávku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku KONTAKTTWIN nemá negatívny vplyv na výšku alebo kvalitu produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri predpísanej dávke a koncentrácii neboli zistené vplyvy na následné plodiny. V prípade zaorania porastu repy je možné vzhľadom na reziduálne pôsobenie ethofumesátu ako náhradné plodiny vysiať len repu alebo kukuricu; 5 mesiacov po aplikácii môže byť vysiata akákoľvek následná plodina, ale len po orbe najmenej 15 cm hlbokej.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Negatívne vplyvy nie sú známe.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Nepoužívajte tvrdú vodu s vysokým obsahom železa alebo znečistenú vodu. Koncentráty nikdy nemiešajte! Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku, nejedzte, nepite, nefajčite. Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v smere od pracujúcich.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Eventuálny požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite iba výnimočne, a to formou jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia a

Etiketa schválená: 3.3.2016

predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Kontaminované médium likvidujte ako oplachové vody. Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vypláchnite ihneď oči veľkým množstvom vody. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto pokožky: ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky

vyhľadajte lekára.

Po požití: ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody a medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Pri podozrení na privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. otravu:

Lekár môže liečbu postihnutého konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave č. tel: 02/5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5 do +30°C, v suchých, chladných, uzamknutých a dobre vetrateľných skladoch, chránených pred ohňom, priamym slnečným svitom, v pôvodných (originálnych) obaloch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok a od zdrojov tepla.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku. Pri dodržaní skladovacích podmienok, ak sa prípravky skladovali v pôvodných nepoškodených obaloch, je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.