Etiketa schválená:19.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KERB* 50 W

Herbicídny prípravok vo forme dispergovateľného prášku určený na ničenie burín v ďateline lúčnej, lucerne, repke ozimnej, šaláte, čakanke, ríbezli červenej a čiernej, jadrovinách, kôstkovinách, viniči, tulipánoch, mečíkoch, okrasných drevinách, v lesných škôlkach, vo výsadbe ihličnanov a na úhorovaných plochách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Propyzamide

500 g/kg

t.j. N-/1,1-dimetylpropinyl/-3,5-dichlorbenzamid

 

(50% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: N-/1,1- dimetylpropinyl/-3,5-dichlorbenzamid CAS No.: 023950-58-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS08 GHS09

Pozor

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.

V2 Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ICZ/2016/4453/vi

1/5

Etiketa schválená:19.04.2016

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o.- organizačná zložka, Hlavné

 

námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3172

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 kg, 10 kg alebo 20 kg papierové vrece s PE výstelkou

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KERB 50 W je selektívny, systémový herbicíd absorbovaný koreňmi inhibujúci delenie buniek citlivých rastlín, ktoré vedie k prerušeniu rastu a následne, (po naakumulovaní letálnej dávky), k odumretiu citlivej buriny. Prípravok KERB* 50 W pôsobí ako koreňový herbicíd. Účinnosť prípravku KERB 50 W podporuje vlhká pôda a chlad; pri teplote nad +15°C je potrebné postrek prípravku po aplikácii čo najrýchlejšie zapracovať do pôdy do hĺbky 4 až 6 cm alebo ošetrený pozemok dôkladne prebrániť. Buriny sú citlivé predovšetkým vo fáze klíčenia a klíčnych listov; ak majú viac ako 2 pravé listy, nie je účinnosť dostatočne uspokojivá. Prípravok KERB 50 W zabraňuje klíčeniu semien burín, avšak vzídené semenáčiky citlivých burín odumierajú za príznakov chlorózy. Účinnosť prípravku na ľahkých pôdach nie je uspokojivá, nakoľko rýchlo odznieva.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: ježatka kuria, lipnica ročná, horčica roľná, výmrv obilnín, hviezdica prostredná, horčiaky, mrlík biely, peniažtek roľný, reďkev ohnicová, pŕhľava malá a hluchavky.

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, štiavce, praslička a skorocely. Odolné buriny: rumanček, rumany, žltnica maloúborová a starček.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

ďatelina lúčna

buriny

1,5 kg

AT

 

lucerna

buriny

1,5 kg

AT

úžitkové roky

šalát

buriny

2,5-3 kg

50 dní

 

 

 

 

 

 

čakanka

dvojklíčnolistové buriny, trávy

3 kg

125 dní

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

jednoročné trávy, výmrv

1 kg

150 dní

 

 

obilnín

 

 

 

 

rumančekovité buriny, výmrv

1 kg + (0,35 l)

AT

(TM)Lontrel 300

 

obilnín, jednoročné trávy

 

 

 

ICZ/2016/4453/vi

 

 

 

2/5

Etiketa schválená:19.04.2016

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

ríbezľa červená,

buriny, pýr

4-5 kg

200 dní

 

ríbezľa čierna, vinič,

 

 

 

 

jadroviny, kôstkoviny

 

 

 

 

tulipán, mečík

buriny

3 kg

AT

 

okrasné dreviny

buriny

3-5 kg

AT

 

lesné kultúry

buriny, pýr

4-5 kg

AT

výsadby

 

 

 

 

ihličnanov

lesné škôlky

buriny

5-6 kg

AT

 

 

 

 

 

 

úhorované plochy

buriny

5-6 kg

AT

príprava pôdy

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ďatelina a lucerna - aplikujte KERB 50 W len v úžitkovom roku, neskoro na jeseň, alebo pred 1.februárom v roku zberu, nie však na zamrznutú pôdu.

Šalát - aplikujte prípravok na pripravený pozemok pred sejbou alebo výsadbou alebo do 2 dní po sejbe.

Čakanka - nepoužívajte vyššiu dávku (3 kg.ha-1) na ľahkých a veľmi ľahkých piesočnatých pôdach. Minimálne množstvo vody je 500 l.ha-1(v suchých podmienkach zvýšte dávku vody na 700-800 l vody/ha). Čakanku pestovanú pod závlahou (v suchých podmienkach alebo pri predpokladom suchu) zavlažujte jednorázovo 10-15 mm závlahy 1× týždenne. Termín aplikácie prípravku KERB 50 W pre prírodné osivo je 1-2 dni po sejbe, pre obaľované osivo do 7-10 dní po sejbe.

Repka ozimná - použite prípravok od fázy 4-6 pravých listov repky, pri skoršom ošetrovaní možnosť fytotoxicity.

Ovocné sady, vinič a ríbezľa červená a čierna - aplikujte počas dvoch rokov a to v porastoch od 3. roku po výsadbe, v mimovegetačnom období neskoro na jeseň (november), nie však na zamrznutú pôdu.

Tulipán - aplikujte KERB 50 W na jar pred vzídením burín. Mečík - použite prípravok KERB 50 W ihneď po výsadbe.

Okrasné dreviny - aplikujte KERB 50 W neskoro na jeseň (nie na zamrznutú pôdu) alebo skoro na jar pred začiatkom vegetácie. KERB 50 W v dávke 4-5 kg.ha-1 ničí aj pýr plazivý.

Lesné kultúry - výsadby ihličnanov - použite KERB 50 W ako dvojročnú aplikáciu, od 3 rokov po výsadbe, neskoro na jeseň.

Lesné škôlky - ošetrujte od 3 rokov po výsadbe, neskoro na jeseň. Úhorované plochy - ošetrujte herbicídom KERB 50 W neskoro na jeseň.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Informácie pre povolený rozsah prípravku nie sú známe, v repke ozimnej pri skoršom ošetrovaní možnosť fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka propyzamide patrí do skupiny benzamidov. HRAC: K1

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte autorizované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom,

ICZ/2016/4453/vi

3/5

Etiketa schválená:19.04.2016

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako náhradné plodiny, prípadne na ošetrenom pozemku možno a/ hneď po aplikácii vysievať čakanku, šalát.

b/ po 5 mesiacoch od aplikácie je možné vysievať kukuricu, cirok, mrkvu, zemiaky, strukoviny, bôbovité, zeler, jahody.

c/ po 8 mesiacoch je možné vysievať repu cukrovú, špenát, repku, kapustu, cibuľu, cesnak, papriku, rajčiak, baklažán, tekvicovú zeleninu.

d/ po 12 mesiacoch od aplikácie odporúčame vysievať obilniny, kŕmne trávy a lúky,.

Predsejbová príprava pôdy musí byť urobená orbou do hĺbky 15, zvlášť pred sejbou následných plodín. Uvedené čakacie doby sú maximálne. Hlavný vplyv na skrátenie uvedených dôb má teplé počasie.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace citlivé plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

ICZ/2016/4453/vi

4/5

Etiketa schválená:19.04.2016

Prípravok nie je horľavý. Jeho prach po rozptýlení vo vzduchu je výbušný. S vodou tvorí suspenziu. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Spaliny zahŕňajú oxidy uhlíka, chlorovodík, oxidy dusíka. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín. Zabráňte vdychovaniu dymu. Prach môže pri dostatočne vysokej koncentrácií vytvárať so vzduchom výbušné zmesi. Kontajnery ochladzujte vodným postrekom.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie! Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc, podľa možnosti oftalmológa.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok KERB 50 W skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4453/vi

5/5