Etiketa schválená: 10.3.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KELVIN® 4 SC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA: 40 g.l-1 Nicosulfuron, t.j.2-[(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)-ureidosulfonyl]-N,N-dimetyl-3-pyridinkarboxamid monohydrát

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: nicosulfuron CAS No.: 111991-09-4, reakčné produkty ligninu, siričitanu sodného a formaldehydu

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

.

Výstražný symbol

GHS07 GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIAH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly/aerosólov.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávněnému

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2013/2138/ss

1/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo)

Prípravok je potrebné pred použitím zhomogenizovať pretrepaním v obale.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

NEZNEČISŤUJTE VODU PRÍPRAVKOM ALEBO JEHO OBALOM.

NEČISTITE APLIKAČNÉ ZARIADENIA V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VÔD. ZABRÁŇTE KONTAMINÁCII PROSTREDNÍCTVOM ODTOKOVÝCH KANÁLOV Z POĽNOHOSPODÁRSKYCH DVOROV A CIEST.

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SarL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 155 00 Praha 5, Czech Republic

Informácie pre SR:

MV-Servis s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec, Tel. 905 726 030

Číslo autorizácie:

11-11-1223

Balenie

1 l fluorinated HDPE fľaša

 

5 l fluorinated HDPE kanister

 

1 l coex HDPE/PA fľaša

 

5 l coex HDPE/PA kanister

Dátum výroby :

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Kelvin® je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), čím sa zastaví delenie a rast buniek. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Na ľahkých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty má tiež obmedzené reziduálne pôsobenie v pôde (s polčasom rozpadu cca 10 dní). Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3

ICZ/2013/2138/ss

2/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Spektrum herbicídneho účinku.

Kelvin 4 SC v dávke 1 l.ha-1

Citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý, durman obyčajný, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky, drchnička roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mrlík biely, bažanka ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, mohár zelený

Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý Kelvin 4 SC v dávke 1,5 l.ha-1

Citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky Odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

Pozor! Oneskorený zásah na prerastené buriny môže spôsobiť iba potlačenie rastu burín v závislosti na konkrétnom druhu buriny, rastovej fáze a aplikačných a rastových podmienkach!

NÁVOD NA POUŽITIE.

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná doba

Poznámka

kukurica

jednoročné trávy a

1 l

AT

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

trváce trávy a

1,5 l

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 alebo 2× pri delenej aplikácii (max 60 g nicosulfuron/ha/rok) delená aplikácia: 40 + 20 g nicosulfuron/ha s minimálnym intervalom medzi aplikáciami 7 dní

Kelvin ® aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do ôsmeho listu kukurice (BBCH 12-18).

Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14), ježatka kuria vo fáze odnožovania (BBCH 20), pýr plazivý vo fáze 3-4 listov (BBCH 13-14), t.j. výške cca 15-20 cm. Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.

Najlepší účinok na cirok alepský vzchádzajúci z rhizómov sa dosahuje pri použití plnej dávky a ošetrení vo výške cca 30 cm.

Kelvin® možno využiť v rámci prostrekových programov s ďalšími registrovanými herbicídmi. Kompatibilitu prípravkov konzultujte so zástupcom DU PONT.

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení Kelvinom® môžu redukovať účinnosť.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE A ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom nemá fytotoxické účinky na pestovanú plodinu.

ICZ/2013/2138/ss

3/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

Pozor!

Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.

Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach (vlhkosť a teplota).

Buriny stresované prípadným predchádzajúcim herbicídnym zásahom aktívne nerastú a nemusia reagovať na opravné ošetrenie Kelvinom®.

Nepoužívajte Kelvin® v cukrovej a osivovej kukurici: niektoré línie môžu byť nedostatočne tolerantné. Konzultujte citlivosť u dodávateľa.

Neošetrujte kukuricu, ktorá bola v dobe výsevu alebo kultivácie ošetrená organofosfátovými insekticídmi! Citlivosť konzultujte u dodávateľa osiva.

Pokiaľ boli organofosfátové insekticídy použité na list, aplikujte Kelvin® najskôr o 7 dní po ich aplikácii.

Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako 4 dni po aplikácii Kelvinu® .

Ošetrujte pri teplotách +10-25 °C!

Neošetrujte v extrémnom suchu: vyčkajte kým kukurica a buriny začnú rásť.

Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené, pokiaľ nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu. Ošetrenia v priebehu alebo bezprostredne po období vysokých rozdielov medzi nočnými a dennými teplotami môžu tiež znížiť herbicídny účinok.

Kelvin® sa neodporúča kombinovať s prípravkami na báze bentazonu. Nemiešajte s kvapalnými hnojivami.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku, dodržiavaním agrotechnických zásad (striedanie plodín, termín sejby), dávkovania prípravku

a termínu aplikácie.

Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte prípravky zo skupiny ALS inhibítorov (HRAC skupina B) na ničenie trávovitých burín najviac 1 x za vegetáciu.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následné plodiny môžu byť pestované:

-Ozimné obilniny 4 mesiace od ošetrenia,

-jarné obilniny 8 mesiacov od ošetrenia

-ostatné plodiny 10 mesiacov od ošetrenia.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica alebo sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia).

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny, ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

ICZ/2013/2138/ss

4/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necielené organizmy. Nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre užitočné a iné necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Kelvin®, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra alebo podobného vhodného komerčne dostupného detergentu. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. Na odstránenie stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný odev, ochrannú masku s časticovým filtrom, uzavreté ochranné okuliare alebo ochranný tvárový štít, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchubez ohľadu na prípadné bezvetrie.

Prípravok Kelvin® sám nehorí. Ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

ICZ/2013/2138/ss

5/6

Etiketa schválená: 10.3.2014

PRVÁ POMOC:

1.Po nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte u postihnutého pobyt na čistom vzduchu, teplo a pokoj.

2.Po požití: vypite asi 1/2 litra pitnej, pokiaľ možno vlažnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Zvracanie nevyvolávajte, ak je postihnutý v bezvedomí!

3.Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu asi 15 minút a vyhľadajte odborného lekára.

4.Po zasiahnutí pokožky: odstráňte zasiahnutý odev, pokožku umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade požitia alebo zasiahnutí očí dopravte postihnutého k lekárskemu ošetreniu s informáciou o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Poznámka pre používateľa.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky, individuálne realizované tank-mix kombinácie alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal / recycling symbols

Greenpoint / triangle with arrows „2“ inside / „HDPE“ outside

ICZ/2013/2138/ss

6/6