Etiketa schválená: 24.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálneho používateľa

KARATHANE® NEW

Postrekový kontaktný fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu pre riedenie vodou proti múčnatke na viniči s eradikatívnym a kuratívnym účinkom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

Meptyldinocap

350 g/l

(E)-2-butenoic

acid,

2-(1-methylheptyl)-4,6-

 

dinitrophenyl ester

 

 

 

(35,71 % hm)

 

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Meptyldinocap, (CAS: 131-72-6); solventnafta, CAS: 64742-94-5; surfaktant

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02 GHS07 GHS09

Pozor

H226

 

Horľavá kvapalina a pary.

H302

 

Škodlivý po požití.

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

H336

 

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066

 

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie

 

 

pokožky.

EUH401

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a a k je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a ciest.)

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov/necieľových druhov rastlín dodržujte ochrannú

 

zónu (20 m - ovocné sady, 10 m – vinič) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

ICZ/2014/3073/ha

1

 

Etiketa schválená: 24.3.2015

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a dodržaní návodu na použitie

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Zákaz používania prípravku v 1. Ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-02-1031

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 a 5 l PET fľaša

 

1 l COEX (HDPE/PA alebo EVOH) fľaša

 

5 l COEX (HDPE/EVOH) kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KARATHANE NEW je kontaktný fungicíd, pôsobiaci preventívne a eradikatívne. KARATHANE NEW účinkuje kontaktne proti väčšine druhov múčnatky prerušením fosforylácie v mitochondriách buniek patogénnej huby.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha, koncentrácia

Ochr. doba

Poznámka

vinič

múčnatka viniča

0,5 l (0,05 %)

21 dní

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prvé ošetrenie viniča sa zvyčajne vykonáva v rastovej fáze BBCH 13 (tri rozvinuté listy) Posledné ošetrenie proti múčnatke viniča sa vykonáva najneskôr v rastovej fáze BBCH 81 (začiatok dozrievania). Počas tohto obdobia je možné vykonať maximálne 4 ošetrenia prípravkom KARATHANE NEW. Jedno ošetrenie prípravkom ochráni vinič pred múčnatkou viniča spravidla 10 dní v závislosti na infekčnom tlaku škodlivého organizmu a priebehu počasia. Dávka vody1000 l/ha má zabezpečiť dokonalé pokrytie rastlín. Do porastu sa odporúča vstupovať až po zaschnutí postreku.

ICZ/2014/3073/ha

2

Etiketa schválená: 24.3.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nepoužívajte TM s prípravkami s podobným spôsobom účinku. V prípade aplikácie počas zistenej infekcie aplikujte KARATHANE NEW spolu so systémovými prípravkami. Doteraz nebola na území SR zaznamenaná rezistencia na účinnú látku prípravku. KARATHANE NEW aplikujte maximálne 4x za sezónu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa

nasledovného postupu:

 

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)

Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania pridajte čistiaci prostriedok určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

c)

Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

 

d)

Vodu po oplachu likvidujte vyliatím

do pôdy na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo

 

ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)

Trysky a sitká vyčistite samostatne.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

Prípravok je horľavou kvapalinou. Ako rozpúšťadlo obsahuje Solvesso 150ND. S vodou tvorí emulziu. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, oxidom uhličitým, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlovania. Obaly vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín, dráždivých zlúčenín, môžu obsahovať aj pôvodnú látku a oxidy dusíka. Zabráňte vdychovaniu dymu.

ICZ/2014/3073/ha

3

Etiketa schválená: 24.3.2015

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Zavolajte lekára a prepravte postihnutého na odborné ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekára

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť zvážené nebezpečenstvo pľúcnej aspirácie vzhľadom na jedovatosť.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/3073/ha

4