Etiketa schválená: 10.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KARATE ZEON 5 CS

Postrekový, svetlostabilný, syntetický, pyrethroidný insekticídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený na ochranu poľnohospodárskych plodín a lesných porastov proti cicavým a žravým škodcom.

Účinná látka:

Lambda-cyhalothrin, 50 g.l-1

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: lambda-cyhalothrin, CAS No.: 91465-08-6, propane-1,2-diol, CAS No.: 57-55-6; solvent naphtha (petroleum), CAS No.: 64742-94-5; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, CAS No.:2634-33-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H302

 

Škodlivý po požití.

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

 

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P330

 

Vypláchnite ústa.

P333+P313

 

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

Z1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre

 

prežúvavce).

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

ICZ/2014/2542/mt

1/8

ICZ/2014/2643/ha

 

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

V3

Prípravok je relatívne neškodný pre populácie dážďovky.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel ošetrovať hlavne včelomilné rastliny (napr. Repka ozimná, horčica) v mimoletovom čase včiel – skoro ráno, neskôr večer! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny !

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Uložte mimo dosahu zvierat!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu !

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte ochrannú dobu !

PRÍPRAVOK POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

SYNGENTA Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Konečné balenie a označovanie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

04-05-0671

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET kanister

 

5 l HDPE kanister

KARATE ZEON je obchodná známka spoločnosti SYNGENTA Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok KARATE ZEON 5 CS na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin, patrí do skupiny syntetických svetlostabilných pyrethroidov. Účinná látka lambda-cyhalothrin rýchlo preniká do kutikuly hmyzu a spôsobuje narušenie nervového systému zasahovaním do sodíkových kanálov čím dochádza k rýchlemu úhynu hmyzu. V priebehu niekoľkých minút dochádza k dezorientácií a zastaveniu žeru, nasleduje ochrnutie a úhyn hmyzu. Protipožerový a repelentný účinok tiež prispieva k účinku ochrany plodín, zahŕňujúci prevenciu prenosu vírusov hmyzom. Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (knockdown efektom) a dlhým reziduálnym pôsobením. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed.

ICZ/2014/2542/mt

2/8

ICZ/2014/2643/ha

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha,

 

 

nná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

obilniny

 

byľomor sedlový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kohútiky

 

0,1 l

 

AT

-

 

 

 

 

voška ovsená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

semenné

 

 

 

zunčavka jačmenná

 

0,125 l

28

 

 

porasty,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na kŕmenie

 

kukurica

 

vijačka kukuričná

 

0,25 l

 

AT

 

na zrno

 

bôb

 

vošky

 

0,15 l

 

AT

 

na zrno

 

 

 

strapky

 

0,1 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach, bôb

 

listáriky

 

0,15 l

 

AT

-

 

 

šošovica

 

plodomor

 

0,15 l

 

AT

-

 

 

 

 

šošovicový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová

 

 

 

0,15 l

 

 

 

 

(TM) Pirimor 50

 

repa kŕmna

 

 

 

 

 

 

 

WG

 

 

vošky

 

0,1 l + (0,2 kg)

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

(TM) BI 58 EC-

 

 

 

 

 

0,1 l + (1 l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pásavka zemiaková

 

0,15 l

14

 

-

 

 

 

 

voška broskyňová,

 

 

 

 

 

 

 

sadbové

 

 

 

 

0,3 l

14

 

 

zákaz vstupu 3

 

 

 

voška rešetliaková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

skočky

 

0,15 l

 

AT

-

 

 

repka jarná

 

krytonos repkový,

 

0,15 l

 

AT

-

 

 

horčica

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TM) DAM 390

 

 

 

blyskáčik repkový

 

0,125 l + (50 l)

 

AT

 

len

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pred kvitnutím

 

 

 

byľomor kelový,

 

0,15 l

 

AT

-

 

 

 

 

krytonos šešuľový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucerna

 

ploštice, strapky,

 

0,125 l

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

plodomor lucernový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ďatelina lúčna

 

nosániky

 

0,2 l

 

AT

 

semenné porasty

 

ľan

 

strapka ľanová

 

0,4 l

 

AT

-

 

 

 

 

skočky

 

0,2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chmeľ

 

 

0,02 %

 

14

 

 

 

 

 

 

 

voška chmeľová

 

 

 

pred kvitnutím

 

 

 

0,04 %

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovocné stromy

 

húsenice

 

0,1 l

 

AT

-

 

 

jabloň

 

obaľovač jablčný

 

0,15 l

28

 

 

 

 

 

 

 

podkopáčik

 

 

 

podľa

 

 

 

 

0,1 l

 

AT

 

 

 

 

špirálový

 

 

 

signalizácie

 

 

 

0,05 %

 

 

AT

 

 

 

 

kvetovka jabloňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broskyňa

 

obaľovač východný

 

0,15 l

28

 

-

 

ICZ/2014/2542/mt

3/8

ICZ/2014/2643/ha

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

vinič

obaľovače

0,15 l

AT

podľa

 

signalizácie

 

 

 

 

jahoda

kvetovka jahodová

0,2 l

AT

-

cesnak

fúzavka cesnaková

0,05 %

AT

-

kapustová

mlynárik kapustový

0,15 l

14

-

zelenina,

skočky

0,15 l

AT

-

kapusta kŕmna

mora kapustová,

0,15 l

14

-

 

 

voška kapustová

 

 

 

 

kapustová

blyskáčik repkový,

 

 

množiteľské

zelenina

krytonos repkový,

0,15 l

AT

porasty

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

 

 

 

mrkva, petržlen,

psota rascová,

 

 

pred kvitnutím,

paštrnák, fenikel,

0,2 l

AT

množiteľské

obaľovače

kôpor

 

 

porasty

 

 

 

paprika

vošky

0,02 %

7

-

 

 

0,025 %

3

zahmlievanie

rajčiak

molica skleníková

0,025 %

7

-

 

pásavka zemiaková

0,15 l

7

 

 

uhorka

molica skleníková

0,025 %

5

postrek

rasca

psota rascová,

0,2 l

AT

pred kvitnutím

 

obaľovače

 

 

 

 

okrasné rastliny

molica skleníková

0,05-0,1 %

3

-

 

vošky, strapky,

 

 

 

 

húsenice,

0,03%

3

-

 

chrobáky, ploštice

 

 

 

lesné porasty

listožravý a cicavý

0,05-0,1 %

AT

-

 

hmyz

 

 

 

 

 

 

0,5 % (prevencia)

 

 

 

podkôrny

1,0 % (asanácia)

28

-

 

a drevokazný hmyz

1,5 % (otrávené

 

 

 

 

 

lapáky)

 

 

 

voľne žijúce

 

 

 

 

chrobáky a ich larvy,

0,2-0,3 l

28

-

 

húsenice motýľov,

 

 

 

 

 

piliarok a ploskaniek

 

 

 

 

roztočce a roztoče

0,15%

28

-

 

kôrovnice, červce

0,05-0,1%

28

-

smrek

piliarky

0,2-0,3 l

28

-

borovica

hrebenárka

0,2-0,3 l

28

-

ihličnaté dreviny

 

 

 

kuratívny

 

tvrdoň smrekový

0,5-1%

28

postrek,

 

 

 

 

sadenice

Upozornenie: V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyretroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať.

ICZ/2014/2542/mt

4/8

ICZ/2014/2643/ha

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 300 - 1000 l/ha v závislosti od plodiny.

Prípravok KARATE ZEON 5 CS aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti alebo na základe signalizácie. Pri aplikácií použite dostatočné množstvo vody, aby sa dosiahla dokonalá rovnomerná pokryvnosť, avšak nesmie dôjsť k odkvapkávaniu prípravku z povrchu ošetrovaných rastlín. Vyššie dávky vody sa odporúčajú pre ošetrenie vyšších, hustejších porastov a porastov s veľkou plochou zelenej hmoty.

Maximálny počet aplikácií je u jednotlivých plodín nasledovný:

Obilniny, ovos, kapustovázelenina (hlávková kapusta, brokolica, karfiol, ružičkový kel, kel, kaleráb), kapusta kŕmna: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne 2x za vegetačnú sezónu v intervale 14 dní.

Kukurica, jadroviny, kôstkoviny, jahody, vinič, hrách, šošovica, bôb, rajčiak, paprika, uhorka, cesnak, horčica, repka, ľan, mrkva, petržlen, paštrnák: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne 2x za vegetačnú sezónu v intervale 12 dní.

Repa kŕmna, repe cukrová: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne 2x za vegetačnú sezónu v intervale 10 dní.

Rasca, fenikel, kôpor, lucerna a ďatelina: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne

1x.

Zemiaky: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne 3x v intervale 12 dní. Chmel: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne 4x v intervale 16-30 dní. Okrasné rastliny: aplikujte prípravok KARATE ZEON 5 CS maximálne 2x.

Lesné porasty: Húsenice a pahúsenice motýľov, piliarok a ploskaniek (mníška veľkohlavá, obaľovač zelený, obaľovač dubový, piadivka jesenná, piadivka zimná, priadkovček dubový, piliarka smreková, ploskanka smreková, obaľovač smrekový, hrebenárka borovicová, hrebenárka hrdzavá, mníška obyčajná, piadivka tmavoškvrnná, priadkovec borovicový, obaľovač mládnikový, rúrkovček smrekovcový a ďalšie): letecké alebo pozemné postreky, podľa bionómie jednotlivých druhov v čase ich najvyššej citlivosti na najmladšie larválne štádiá hmyzu.

Voľne žijúce chrobáky a ich larvy (liskavky, váhavec jelšový, nosánik viničový, chrústy a ďalšie druhy): letecké, alebo pozemné postreky. Proti larvám podľa bionómie druhu. Pri zásahu proti imágam je dôležité správne stanoviť termín zásahu a použiť dávku v hornej hranici rozpätia.

Cicavý hmyz (kôrovnica zelená, kôrovnica smrekovcová, kôrovnica kaukazská, červec smrekový, strapka smrekovcová, červec bukový a ďalšie): letecké alebo pozemné postreky, obvykle v jarnom a jesennom termíne (máj-jún, september-október) podľa bionómie druhu. Podľa spôsobu postreku prispôsobiť koncentráciu postrekovej zmesi, aby sa dosiahla požadovaná dávka na hektár.

Tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový, lykokaz pňový: ochrana ihličnatých sadeníc pred zrelostným žerom imág. Postrek ručným chrbtovým postrekovačom, usmerniť ho na oblasť koreňového krčku sadeníc. Preventívny zásah vykonať v apríli až máji (prípadne pred jarným vyzdvihovaním sadeníc v škôlke), asanačný pri zistení výskytu škodcov vo vegetačnom období.

Spotreba postrekovej zmesi 60-80 l/ha (1,5-2 l na 100 sadeníc).

Podkôrny a drevokazný hmyz na ihličnatých drevinách: postrek povrchu kmeňov. Preventívne

pred ich obsadením hmyzom. Podobne aj pri príprave otrávených lapákov, ktoré sú navnadené feromónom. Asanačné postreky sa aplikujú na drevo už obsadené hmyzom. Treba zabezpečiť dokonalú pokryvnosť kmeňa postrekom. Pre kontrolu sa odporúča pridávať do postrekovej zmesi farbivo. Spotreba postrekovej zmesi pri klasickom postreku ručným chrbtovým postrekovačom je 5

6 litrov na 1 m3 dreva.

Ochranná doba sa vzťahuje na zber lesných plodov.

ICZ/2014/2542/mt

5/8

ICZ/2014/2643/ha

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

Špargľa –

strapka tabaková, špargľovec

 

 

 

produkčné

obyčajný, špargľovec

0,2 l

180

-

porasty

dvanásťbodkovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU Špargľa – produkčné porasty:

Aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti.

Dávka vody 300 - 1000 l/ha. Pri aplikácií použite dostatočné množstvo vody vzávislosti od veľkosti porastu, aby sa dosiahla dokonalá rovnomerná pokryvnosť, avšak nesmie dôjsť k odkvapkávaniu prípravku z povrchu ošetrovaných rastlín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok KARATE ZEON 5 CS aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka lambda-cyhalothrin prípravku KARATE ZEON 5 CS patrí v rámci klasifikácie IRAC do skupiny 3, podskupiny 3A - pyrethroidy. S cieľom minimalizácie rizika vzniku a šírenia rezistencie sa odporúča aplikovať plnú registrovanú dávku prípravku, ošetrenie je potrebné urobiť na mladšie s citlivejšie larválne štádiá.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný zo skupiny pyrethroidov po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel ošetrovať hlavne včelomilné rastliny (napr. repka ozimná, horčica), v mimoletovom čase včiel – skoro ráno, neskôr večer! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2014/2542/mt

6/8

ICZ/2014/2643/ha

 

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 10.10.2014

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

postihnutého dopraviť na čistý vzduch, rozopnúť mu odev na hrudníku, zabezpečiť pokoj a teplo.

postihnutému podať 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávať. Privolať lekára.

oči vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, urýchlene vyhľadať odborné lekárske ošetrenie.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečia volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 433 197.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry! Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť! Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku min. 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako

ICZ/2014/2542/mt

7/8

ICZ/2014/2643/ha

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/2542/mt

8/8

ICZ/2014/2643/ha