Etiketa schválená: 17.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KAPUT

Totálny herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka:

 

 

Glyphosate, 485 g.l-1 (41,53 % w/w) izopropylamínovej soli glyphosate

t.j.

N-fosfometyl-

čo zodpovedá 360 g.l-1 (30,80 % w/w) glyphosate

glycínu

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glyphosate, CAS: 38641-97-0; ethoxylované mastné amíny, CAS No.: 61791-26-2

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS09

Nebezpečenstvo

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

+P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára/...

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.)

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

ICZ/2013/2052/mt

ICZ/2015/3809/mt 1 / 7

ICZ/2015/3852/mt

Etiketa schválená: 17.12.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Prípravok je pre populácie Poecilus cupreus, Chrysoperla carnea, Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Aleochara bilineata a Pardosa sp. s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund Rumpler Strasse 6,

51149 Kolín, Nemecká spolková republika

AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovenská republika

tel.:046/5400501, fax:046/5400051

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

94-11-0133

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l (1,2 kg), 5 l (5,9 kg) a 20 l (23,4 kg) HDPE kanistre

 

200 l (234 kg) HDPE sud

 

800 l (936 kg) HDPE IBC kontajner

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

® KAPUT je registrovaná ochranná známka spoločnosti Agro Aliance SK, s.r.o.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Kaput je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa

ICZ/2013/2052/mt

ICZ/2015/3809/mt 2 / 7

ICZ/2015/3852/mt

Etiketa schválená: 17.12.2015

docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období nasadzovania kvetných pukov, alebo po odkvitnutí, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznakmi účinku sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie, zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10 - 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení znižuje účinok prípravku. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v tom období, keď sa úplne objavili príznaky účinku, to je 2- 3 týždne po ošetrení.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orná pôda, strnisko

 

pýr a iné

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TM) síran

 

 

 

trváce buriny

 

2,5 l + (5 kg)

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

amónny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny,

 

turanec kanadský

 

2 l

7

 

-

 

 

kôstkoviny

 

pýr, pichliače, mlieče

 

3 l

7

 

-

 

 

vinič

 

turanec kanadský

 

2 l

14

 

-

 

 

 

 

pýr, pichliače, mlieče

 

3 l

14

 

-

 

 

obilniny

 

pýr plazivý a iné

 

3 l

7

 

 

predzberová

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

obnova TTP

 

3 - 6 l

5

 

 

 

 

 

ľan

 

pýr plazivý a iné

 

3 - 4 l

7

 

 

predzberová

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

prerastené buriny

 

2 l

30-91

 

 

knôtový rám

 

kŕmna

 

(33 - 50%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

prerastené buriny

 

2 l

 

AT

 

knôtový rám

 

 

 

(33 - 50%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konvalinka

 

trváce buriny

 

4 - 8 l

 

AT

-

 

 

zavlažovacie a

 

nežiaduce dreviny,

 

5 l

 

AT

-

 

 

odvodňovacie kanále

 

pobrežné buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepoľnohospodárska

 

nežiaduca vegetácia

 

5 l

 

AT

-

 

 

pôda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

železnice

 

nežiaduca vegetácia

 

5 l

 

AT

-

 

 

lesné škôlky a

 

 

 

3 - 6 l

 

AT

-

 

 

kultúry

 

 

 

0,5 – 1 %

 

AT

 

postrek v

 

 

 

 

 

 

 

škôlke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 – 2 %

 

AT

 

postrek v

 

 

 

buriny, nežiaduce

 

 

 

kultúre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreviny a kry

 

5 –10 %

 

AT

 

náter rezných

 

 

 

 

 

 

 

plôch pníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potieranie

 

 

 

 

 

33 – 50 %

 

AT

 

knôtovým

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rámom

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2013/2052/mt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3809/mt

 

 

 

 

 

 

 

 

3 / 7

 

ICZ/2015/3852/mt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 17.12.2015

Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu kanadskému je najvýhodnejšie ošetrovať v štádiu prízemnej ružice. Ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú vývojovým štádiom t.j. v plnom raste a ich výška má byť maximálne 15 - 20 cm. Viacročné, hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami. Proti burinám vzchádzajúcim zo semien sa v ovocných sadoch (jadroviny, kôstkoviny) a viniči hroznorodom pôdny herbicíd aplikuje vždy oddelene, a to podľa platnej registrácie.

Orná pôda - aplikujte po zbere plodín, alebo 5 až 10 dní pred ich výsevom či výsadbou na vzídené buriny. Príprava pôdy môže nasledovať 5 až 7 dní po postreku. Na zlepšenie účinku proti pupencu roľnému aplikujte TM kombinácie so síranom amónnym. Vo všetkých prípadoch je maximálne množstvo vody 200 l.ha-1.

Jadroviny, kôstkoviny, vinič hroznorodý - aplikujte na buriny do výšky 10 - 15 cm, maximálne množstvo vody je 200 l.ha-1. Nepoužívajte v broskyniach mladších ako 5 rokov a v jadrovinách mladších ako 2 roky.

Obilniny - aplikujte 15 až 20 dní pred zberom na silne zaburinených pozemkoch a na prerastený pýr plazivý. Ochranná doba 10 až 14 dní, dávka vody 150 - 200 l.ha-1.

Lúky a pasienky - ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov, alebo po odkvete, keď sú rastliny v aktívnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne zasiahnuté aplikačnou kvapalinou. Dávka: 3 l.ha-1 na 1-2ročné porasty s jednoročnými burinami, 4 l.ha-1 na 2-4ročné porasty, 5 l.ha-1 na 4-7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 6 l.ha-1 na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l.ha-1. Maximálne množstvo vody je 200 l.ha-1.

Ľan - aplikujte 8 - 10 dní pred plánovaným zberom ľanu, buriny v plnom raste.

Repa cukrová, zemiak, repa kŕmna - prípravok aplikujte na prerastené buriny špeciálnym knôtovým rámom v dávke 2 l.ha-1 zriedený na koncentráciu 33 - 50%.

Zavlažovacie a odvodňovacie kanále - aplikujte v čase nasadzovania kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú buriny v plnom raste. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami.

Nepoľnohospodárska pôda - Kaput použite na ničenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, skladovacích priestranstvách, v areáloch podnikov a ostatných priemyselných plochách. Maximálne množstvo vody je 300 l.ha-1.

Železnice - ošetrujte počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do konca júla. Na buriny vzídené zo zásoby semien v pôde je potrebné postrek zopakovať. Maximálne množstvo vody je 300 l.ha-1.

Lesné škôlky a kultúry – po vypučaní cieľové dreviny bezpodmienečne chrániť pred kontaktom s herbicídom medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi. Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vyzretí letorastov.

Dôležité upozornenie:

1.Prípravok neskladujte v kovových nádržiach a ani nepoužívajte postrekovače s oceľovou nádobou s pozinkovaným vnútrajškom, alebo z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastmi. Kaput pri styku s kovmi môže reagovať a vytvárať popri tom ľahko zápalný plyn. Preto je zakázané v blízkosti nádrže manipulovať s otvoreným ohňom.

2.Zvyšky aplikačnej kvapaliny nikdy nenechávajte v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3.V každom prípade zabráňte zasiahnutiu zelených častí kultúrnych rastlín a to buď priamym postrekom, alebo nepriamo úletom aplikačnej kvapaliny.

4.Aplikujte vždy tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 6 hodín po postreku.

5.Kultiváciu pôdy po aplikácii robte až potom, keď sa prejavia účinky prípravku.

6.Pri použití prípravku vo forme TM so síranom amónnym aplikujte v mimoletovom čase včiel – vo

ICZ/2013/2052/mt

ICZ/2015/3809/mt 4 / 7

ICZ/2015/3852/mt

Etiketa schválená: 17.12.2015

večerných hodinách.

7. Pri používaní prípravku (príprava aplikačnej kvapaliny, odporúčaná dávka, aplikačné postupy), manipulácii (skladovania, zneškodňovanie zvyškov) dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd. Nepostrekujte pri silnom vetre a v prípadoch, keď v priebehu 6 hodín po postreku očakávate dážď. Pri vniknutí Kaputu do pôdy je účinná látka pôdnymi mikroorganizmami v krátkom čase rozložená na neškodné látky.

LETECKÁ APLIKÁCIA: LETECKÁ APLIKÁCIA PRÍPRAVKU KAPUT JE ZAKÁZANÁ!

INFORMÁCIA O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinok glyphosate sa zameriava na syntézu esenciálnych aromatických aminokyselín potrebných pri biosyntéze bielkovín a to inhibíciou 5-endolpyruvylshikinate-3-fosfát syntázy. Preto je glyphosate podľa HRAC zaradený do skupiny G: inhibítory EPSP syntázy. Rezistencia (znížená účinnosť na citlivé buriny) pre glyphosate nebola na Slovensku zistená. Riziko vzniku rezistencie pre prípravok Kaput aplikovaný v súlade so schváleným spôsobom použitia je nízke. Napriek tomu však odporúčame dodržiavať základné zásady antirezistentnej stratégie. Aplikovať herbicíd iba ak je to potrebné a v súlade so schváleným spôsobom použitia, v schválených dávkach prípravku a vody. Striedať pestovanie plodín na tom istom pozemku a pri ničení burín využívať aj mechanické spôsoby ničenia burín.

VPLYV N A ÚRODU

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnom riziku pre výšku a kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Účinná látka glyphosate je pri kontakte s pôdou okamžite degradovaná. V pôde teda nemá žiadnu biologickú aktivitu t.j. reziduálny vplyv na semená vzchádzajúcich rastlín. Z toho dôvodu nie je pestovanie náhradných ani následných plodín nijako obmedzené.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty t.j. ani plodiny ani voľne rastúce rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok Kaput nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky, dážďovky a iné pôdne makroorganizmy a včely prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo aplikačnej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravok vlejte do nádrže oddelene.

ICZ/2013/2052/mt

ICZ/2015/3809/mt 5 / 7

ICZ/2015/3852/mt

Etiketa schválená: 17.12.2015

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby sa zabránilo poškodeniu plodín ošetrovaných po aplikácii prípravku musia byť z aplikačného zariadenia odstránené všetky jeho stopy. Nádrž, čerpací systém a postrekové ramená, trysky opakovane (min 3x) vypláchnite vodou vždy minimálne 1/4 objemu nádrže aplikačného zariadenia Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté a celé vnútro nádrže aplikačného zariadenia dôkladne vypláchnite. Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby opláchnite 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. Vzhľadom na spôsob účinku prípravku nie je možné vylúčiť poškodenie následne ošetrovaných plodím zvyškami prípravku Kaput v prípade ak použité aplikačné zariadenie nebolo dostatočne vypláchnuté.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave aplikačnej kvapaliny používajte: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám a zásteru z pogumovaného textilu/PVC.

Pri aplikácii používajte: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčíte.

Striekajte za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich.

Opatrenia pri požiari

V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda nevnikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu používajte dýchací prístroj, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti (najmä podráždenie očí) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu

Prerušte expozíciu a zabezpečte telesný aj duševný pokoj. Nenechajte prechladnúť. V prípade ak pretrvávajú dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky:

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Po zasiahnutí očí:

Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, v prípade ak ich používate a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 10 minút vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci v prípade zasiahnutia očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku apod.) aj po vymývaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú je potrebné vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemôžu byť opätovne používané a treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte vypiť pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/kartu bezpečnostných údajov prípadne obal prípravku.

ICZ/2013/2052/mt

ICZ/2015/3809/mt 6 / 7

ICZ/2015/3852/mt

Etiketa schválená: 17.12.2015

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých (nekovových) obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúca informácia spoločnosti Agro Aliance SK, s.r.o.

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2013/2052/mt

ICZ/2015/3809/mt 7 / 7

ICZ/2015/3852/mt