Etiketa schválená: 21.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KAPUT HARVEST

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch a vinohradoch, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Názov látok ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Glyphosate – IPA, CAS No.: 38641-94-0; tallowalkylamineethoxylate, CAS No.: 61791-26-2

Klasifikácia a označenie:

GHS07 GHS09

Pozor !

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Etiketa schválená: 21.12.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie : dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Použitie prípravku je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Orius insidiosus, Chrysoperla carnea, Drino inconspicua, Pterostichus melaniarius, Bembidion lampros, Poecilus cupreus, Trechus quadristriatus, Aleochara bilinineata a Pardosa sp. s prijateľným rizikom.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom

k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Prípravok je vylúčený z použitia v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov (podzemných aj povrchových). Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! Dodržujte ochrannú zónu !

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Etiketa schválená: 21.12.2015

KAPUT HARVEST je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúska republika

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KAPUT HARVEST je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky buriny vzídené zo semien. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín. Predpokladom úspešného ničenia trvácich, hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najvyšší príjem účinnej látky rastlinami. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď rastliny sú v plnom raste. V závislosti na klimatických podmienkach sa plný účinok prejaví počas 10-14 dní. Za chladu a sucha sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zväčšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po aplikácii znižuje účinok. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa plne prejavili príznaky účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 21.12.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Obilniny:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte asi 10-14 dní pred zberom, v rastovej fáze skorej voskovej zrelosti (BBCH 83) , na silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Nejedná sa o desikáciu, ale o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov. Kombinácia s prípravkom SPODNAM DC znižuje zberové straty.

Kukurica, zemiak, sója:

Dávka vody: 200 l.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte preemergentne na vzídené buriny 10-14 dní pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny.

Repa cukrová, repa kŕmna, zemiak:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte knôtovým rámom, herbicídnymi palicami - náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc 33-50% roztok.

Hrach, peluška, sója, repka ozimná, slnečnica:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Etiketa schválená: 21.12.2015

Prípravok aplikujte asi 7-14 dní pred zberom na prerastené buriny, len pozemne. Pozor ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie desikáciu. Kombinácia so Spodnam DC v repke ozimnej zalepením šešúľ znižuje predzberové a zberové straty.

Lúky a pasienky:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok slúži na kontrolu rastu rastlín a burín na hospodársky nevyužívaných plochách. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1 krát ročne.

Ľan:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Aplikujte pri vlhkosti semien menej ako 30 %, asi 14 dní pred zberom. Vyššiu dávku použite v porastoch s veľkou pokryvnosťou.

Tabak:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte delenou aplikáciou - ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek 2-3 týždne po prvom ošetrení (0,1-0,15 l). Týmto spôsobom potlačíte rast zárazovca konáristého.

Jadroviny, kôstkoviny, vinič:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Termín aplikácie sa riadi výškou burín počas celého vegetačného obdobia. Buriny by v čase aplikácie mali byť v plnom raste a max. 20 cm vysoké.

Postrek herbicídnym rámom v pásoch pod korunami stromov alebo krov viniča. Pri ošetrení nesmú byť zasiahnuté listy ovocných stromov a viniča!

Proti pupencu roľnému sa vykonáva ošetrenie po nasadení púčikov. Viacročné hlbokokoreniace buriny nesmú byť pri aplikácii prekryté inými burinami.

Jahoda:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte buď knôtovým rámom, herbicídnymi palicami (náter 33-50 %-ného roztoku na listovú plochu burín) alebo po zbere plodiny.

Orná pôda, strnisko:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Prípravok aplikujte postemergentne po zbere , pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

Zavlažovacie a odvodňovacie kanále:

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Aplikujte v období plného rastu jednoročných a trvácich burín, ošetrované buriny majú byť vysoké max. 20 cm a trváce druhy by nemali byť pri aplikácii prekryté inými burinami.

Etiketa schválená: 21.12.2015

Nepoľnohospodárska pôda:

(ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách):

Dávka vody: 200 – 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Termín aplikácie sa nedá presne špecifikovať, vykonáva sa podľa potreby.

Dávkovanie sa riadi intenzitou zaburinenia a druhovým zastúpením burín a nežiadúcej vegetácie. Vyššie dávky z uvedeného rozmedzia použite proti burinám trvácim, expandujúcim odolným druhom a nežiadúcim drevinám.

Železnice:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2x.

Železničný povrch je možné proti burinám ošetrovať počas celého obdobia ich aktívneho rastu, v prípade potreby aj opakovane. Termín aplikácie sa nedá špecifikovať, vykonáva sa podľa potreby.

Lesné hospodárstvo:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Predsejbovú a predvýsadbovú aplikáciu robte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou za plného rastu burín, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.

Lesné škôlky a kultúry, listnaté a ihličnaté dreviny:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Zaškôlkované sadenice ihličnanov na záhonoch ošetrujte proti burinám koncom augusta alebo začiatkom septembra po vyzretí letorastov ošetrenie cez vrcholy, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest. V prípade nutného ošetrenia pred vyzretím letorastov musia byť sadenice chránené ochranným krytom.

Kultúry ihličnanov:

Dávka vody: 200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1x.

Podľa intenzity a veľkosti burín použite nižšiu alebo vyššiu dávku prípravku. V prípade výskytu odolnej nežiaducej vegetácie použite vyššiu dávku. Ihličnaté kultúry ošetrujte až po vyzretí letorastov.

Dôležité obmedzenia:

Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii. Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku

Aplikácia prípravku KAPUT HARVEST ovplyvňuje klíčivosť semien a preto sa neodporúča jeho používanie v semenných porastoch.

Po vypučaní cieľové dreviny bezpodmienečne chrániť pred kontaktom s herbicídom s medziriadkovými aplikáciami, alebo ochrannými krytmi.

Plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín, v kultúrach smreka, borovice, jedle pred začiatkom pučania, alebo po vzídení letorastov.

Etiketa schválená: 21.12.2015

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU Repka jarná:

Dávka vody: 100-200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za rok: 1 x.

Prípravok aplikujte v štádiu repky BBCH 83-87 , najneskôr však 14 dní pred zberom.

Opatrenia pre zmiernenie rizika:

Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Dodržiavajte pri používaní prípravku zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

UPOZORNENIE:

1)KAPUT HARVEST neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov, príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. KAPUT HARVEST môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

Letecká aplikácia je zakázaná!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Etiketa schválená: 21.12.2015

Glyphosate patrí do skupiny glycínov (HRAC GROUP: G), inhibítorov enzýmu EPSP syntázy. Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte opakovane tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku glyphosate alebo skupinu účinných látok.

Striedajte prípravky s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze účinnej látky glyphosate podporuje vznik rezistencie voči nim.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vždy je potrebné zamedziť zasiahnutiu zelených častí pestovaných rastlín, či už priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly! Priamy postrek a prípadný úlet postrekovej hmly nesmú zasiahnuť susediace plodiny a ostatné necieľové rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiadny negatívny vplyv na necieľové a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave prípadných vyskúšaných zmesí s iným prípravkom alebo hnojivom je zakázané miešať koncentráty. Jednotlivé zložky prípadne zmesi dávajte do nádrže postrekovača oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru a umyte 3× vodou.

ÚDAJE A ODPORUČENIA VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa dostane prípravok do styku s ohňom, hasí sa požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodou len v prípade jemnej hmly a to len vtedy keď je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd ani recipienty vôd povrchových a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Etiketa schválená: 21.12.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, filtračnú masku alebo rúško na ochranu dýchacích orgánov a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Nenechávajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača.

Nádrž po postreku a umytí musíte nechať dobre vyvetrať.

Dôležité upozornenie :

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín !

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Etiketa schválená: 21.12.2015

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.