Etiketa schválená: 12.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KAPAZIN

Postrekový prípravok vo forme koncentrátu riediteľného vodou, na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných rastlinách, na likvidáciu nežiaducej vegetácie v lesnom hospodárstve.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Nepožaduje sa

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Etiketa schválená: 12.05.2016

200 l (v 220 l obaloch), 500 l (v 640 l obaloch) plastové kanistre,

1000 l plastové kanistre v oceľovej klietke na drevenej palete

KAPAZIN je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Arysta Lifescience S.A.S., 64150 Noguéres, Francúzsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KAPAZIN je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia pupeňov do odkvitnutia t.j. keď sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa zvyšuje účinok prípravku. Dážď po 2 hodinách po ošetrení neznižuje účinok prípravku. Kultivačné práce a sejba sú možné až keď sa prejavili prvé príznaky účinku (pri jednoročných burinách, výmrvoch obilnín a vyzimovaných porastoch obilnín je tieto práce možné robiť už 24 hodín po postreku; pri trvácich burinách až o 7 až 14 dní v závislosti na stupni poškodenia burín).

NÁVOD NA POUŽITIE

2/6

ICZ/2016/4559/ha (vi)

Etiketa schválená: 12.05.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)obilniny - max. 200 l vody, predzberová aplikácia v poľahnutých alebo silne zaburinených porastoch na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 14 dní pred zberom - vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30%.

2)kukurica, zemiaky, sója - pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

3)repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, jahoda - aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1,5-2 l.ha-1 v koncentrácii 33-50%. Jahody možno ošetrovať len po ukončení zberu.

4)repka ozimná - max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 14 dní pred zberom, keď je najmenej 60% semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých.

5)hrach peluška, sója, slnečnica - max. 150-200 litrov vody na ha, aplikujte 14 dní pred zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30%.

6)lúky a pasienky - max. 200 l.ha-1 vody, ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvete keď sú rastliny v aktívnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne zasiahnuté postrekovou tekutinou t.j. nesmú byť pri aplikácii zakryté inými burinami. Pri tomto spôsobe ošetrenia lúk a pasienkov je potrebné porasty kosiť aspoň 1× ročne.

7)ľan - max. v 200 litroch vody, aplikujte 14 dní pred zberom ľanu, buriny v plnom raste.

8)jadroviny, kôstkoviny (okrem broskýň do 5 rokov), vinič - aplikujte na buriny do výšky 10-15 cm s max. množstvom vody do 200 l.ha-1. Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu kanadskému v štádiu prízemnej ružice listov, ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú vývojovým štádiom t.j. v ich plnom raste a výška má byť maximálne 15-20 cm. Viacročné, hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami.

9)konvalinka - aplikujte na jeseň po zaschnutí konvaliniek alebo na jar pred ich vzídením, množstvo vody max. 400 l.ha-1, dávka prípravku podľa druhu buriny.

10)orná pôda, strnisko - aplikujte po zbere plodín alebo pred ich výsevom či výsadbou na vzídené buriny (pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy t.j. vysoký 15-25 cm), na zlepšenie účinku proti

pupencu roľnému aplikujte TM kombinácie so síranom amónnym. vo všetkých prípadoch je max. množstvo vody 200 l.ha-1.

11)zavlažovacie a odvodňovacie kanále - aplikujte max. v 200-300 l vody v čase nasadzovania kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú buriny v plnom raste. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami.

12)nepoľnohospodárska pôda (ničenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch,

parkoviskách, cintorínoch, skladovacích plochách, v areáloch podnikov a na ostatných plochách) a železnice - max. množstvo vody 300 l.ha-1. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej

3/6

ICZ/2016/4559/ha (vi)

Etiketa schválená: 12.05.2016

rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien; proti pichliačom a trstiam použite 4 l.ha-1 v 200 l vody. Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do polovice júna.

13)lesné škôlky a kultúry - plošné ošetrenie je možné pred výsadbou, pred výsevmi, pred vzchádzaním drevín v kultúrach smreka, borovice, jedle a to na jar pred pučaním alebo po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august - september). Cieľové dreviny bezpodmienečne chráňte pred kontaktom s herbicídom medziriadkovými aplikáciami alebo ochrannými krytmi. Manipulačné

plochy a komposty ošetrujte keď je burina dobre vyvinutá t.j. pred alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok alebo traktorové postrekovače 2,5-4 l.ha-1 v 200 l vody.

14)v lesných škôlkach - na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným

škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1% roztok, traktorové postrekovače 2,5-3,5 l.ha-1 v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek.

15)v lesných kultúrach - príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2% roztok. Na potlačenie rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12%-ého roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12%-ého roztoku do každého záseku.

16)knôtovým rámom - náter listovej plochy burín.

17)na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5-10% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nakoľko sa jedná o neselektívny herbicíd, pri aplikácii prípravku KAPAZIN® je nevyhnutné dodržiavať pokyny uvedené na etikete. Prípravok KAPAZIN® nesmie zasiahnuť nadzemné časti plodiny. Cez pôdu (korene, semená) nemá účinok.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

KAPAZIN patrí k herbicídom s nízkym potenciálom vzniku rezistencie (zníženej účinnosti na buriny). Prípady rezistencie po použití prípravku s obsahom 360 g.l-1 glyphosátu boli zistené a publikované v Austrálii (Lolium rigidum), Malajzii (Eleuzine indica), Spojených štátoch (Erigeron, resp. Conyza canadiensis), Brazílii a Čile (Lolium multiflorum),Španielsku (Lolium sp.), Južnej Afrike (Plantago sp.), Missouri (Ambrosia artemisiifolia, Alopecurus myosuriodes, Avena fatua, Lolium multiflorum, Lolium rigidum). Najčastejšie sú tieto prípady rezistencie spájané s nízkymi dávkami herbicídu pri chemickom čistení nepoľnohospodárskych priestranstiev. Antirezistentná stratégia by preto mala byť založená na zachovávaní nasledovných pravidiel: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte KAPAZIN len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte plodiny v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov

4/6

ICZ/2016/4559/ha (vi)

Etiketa schválená: 12.05.2016

(v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tankmix podľa registrovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozkladu prípravku KAPAZIN® v pôde je 8-68 dní. KAPAZIN® účinkuje len cez listy a stonky. Rezíduá v následných plodinách neboli zistené. Z tohto dôvodu nie je výber následnej plodiny po plodine ošetrenej prípravkom KAPAZIN® limitovaný.

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: pestované alebo voľne rastúce.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely! Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. V prípade registrovaných TM zmesí KAPAZIN pridávajte ako druhý v poradí. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank mixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

Dôležité upozornenie:

1.Neskladujte KAPAZIN v kovových nádržiach ani nepoužívajte postrekovače s kovovými

nádržami s pozinkovaným vnútrajškom či z ľahkých kovov príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami. KAPAZIN môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2.Neponechávajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí musíte nechať dobre vyvetrať.

3.Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín alebo iných necieľových rastlín priamym postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej tekutiny.

4.Aplikujte len vtedy keď sú vylúčené dažďové zrážky minimálne 2 hodiny po aplikácii.

5.Pôdu po aplikácii kultivujte až potom keď sa prejavia príznaky účinku.

6.Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení práce naplňte postrekové zariadenie vodou a takto zriedený roztok rozstriekajte po ošetrenej ploche. Vylievanie zvyškov postrekovej kvapaliny do brázdy je neprípustné. Potom neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny alebo oplachové vody rozstriekajte po ošetrenej ploche.

Pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a opláchnite vodou.

5/6

ICZ/2016/4559/ha (vi)

Etiketa schválená: 12.05.2016

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade po vetre v smere od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: vymyť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

6/6

ICZ/2016/4559/ha (vi)