Etiketa schválená: 20.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KANTOR PLUS *

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodorozpustných granúl pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného, raže, tritikale.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Florasulam, 150 g.kg-1 (15 % hm)

t.j. N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-

 

methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidine-2-sulfonamide

Aminopyralid, 300 g.kg-1 (30% hm)

t.j. 4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid

Nebezpečné látky prípravku: N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidine-2-sulfonamide, CAS: 145701-23-1, 4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, CAS: 566191-87-5

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H410

Veľmi toxická pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P280(ab)

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev.

P302/352

Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné

 

prostredie.

 

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné

 

 

 

 

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

 

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

 

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné

 

 

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových

vôd./Zabrániť

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ICZ/2014/2463/ss

1/5

* Ochranná známka Dow AgroSciences

Etiketa schválená: 20.5.2014

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

11-11-1201

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE kanister s obsahom 500 g ,

 

2 l HDPE kanister s obsahom 1 kg

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

KANTOR PLUS je systémový herbicíd. Účinná látka florasulam patrí do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS. Účinná látka aminopyralid patrí do skupiny syntetických auxínov. Herbicíd KANTOR PLUS je prijímaný prevažne listami a byľou. Prípravok je následne rozvádzaný xylémom a floémom po celej rastline. Pri zasiahnutí citlivých burín sa v priebehu niekoľkých hodín zastavuje rast. Chlorózy, nekrózy, vädnutie najmladších listov sú pozorovateľné o 3- 6 dní po aplikácii. V priebehu 4-6 týždňov dochádza k odumretiu citlivých burín. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny v dávke 25 g.ha-1: parumanček nevoňavý, ruman roľný, rumanček kamilkový, kapsička pastierska, peniažtek roľný, horčica roľná, výmrv repky, úhorník liečivý, hviezdica prostredná, mak vlčí, vika vtáčia, pohánkovec ovíjavý, loboda konáristá, durman obyčajný.

Citlivé buriny v dávke 33 g.ha-1: lipkavec obyčajný, pichliač roľný vo fáze prízemnej listovej ružice, fialka roľná do rastovej fázy 6 pravých listov, fialka trojfarebná, mrlík biely do rastovej fázy 8 pravých listov, zemedym lekársky (max. 4 pravé listy)

Stredne citlivé buriny: hluchavky

Odolné buriny: trávovité buriny, veroniky

ICZ/2014/2463/ss

2/5

* Ochranná známka Dow AgroSciences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 20.5.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/.ha

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

pšenica ozimná, raž,

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

25-33 g

 

AT

 

tritikale, jačmeň ozimný,

 

rumančekovité buriny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

kapustovité buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fialka roľná, mrlík biely,

 

33 g

 

AT

 

 

 

 

 

zemedym lekársky, pichliač,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody 150-300 l.ha-1 Počet ošetrení: len 1× za sezónu

KANTOR PLUS je systémový herbicídny prípravok vhodný pre skoré jarné aplikácie, pretože účinkuje i pri nižších teplotách (od +5oC). Prípravok sa nesmie aplikovať na sneh, zamrznutú pôdu, inoväť, silnú rosu alebo v čase nočných mrazov. Prípravok aplikujte na vzídené buriny, prezimujúce buriny musia mať v čase aplikácie obnovený rast. Optimálny termín aplikácie v obilninách je od vytvorenia 3. listu obilniny (BBCH 13) do rastovej fázy 2. kolienka (BBCH 32). Teplotné rozmedzie v čase aplikácie +5 až +25oC. Do porastu odporúčame vstúpiť až po zaschnutí postreku.

Upozornenie: Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEGATÍVNYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Slamu z obilniny ošetrenej prípravkom Kantor Plus čím skôr zapracujte do pôdy. V prípade následnej plodiny vysievanej na jar, najneskôr 6 mesiacov pred plánovanou sejbou tejto plodiny. Slamu

z ošetrenej obilniny nepoužívajte na pestovanie húb a na mulčovanie. Zvlášť jahôd a uhoriek . Neodporúčame, aby slama z ošetrenej obilniny bola prevážaná mimo poľnohospodársky podnik. Maštaľný hnoj vyrobený z tejto slamy je potrebné zapracovať do pôdy najneskôr 6 mesiacov pred pestovaním následnej plodiny. Slamu je možné využiť pre priemyselné spracovania ako je napríklad papierenská výroba alebo energetické využitie (peletovanie). Neodporúčame slamu kompostovať alebo používať pre potreby výroby bioplynu.

Pri dodržaní podmienok aplikácie prípravku, dávkovania a všetkých pokynov uvedených v etikete prípravku Kantor Plus, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

ICZ/2014/2463/ss

3/5

* Ochranná známka Dow AgroSciences

Etiketa schválená: 20.5.2014

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutnosti zaorania porastu ošetreného prípravkom Kantor Plus vykonajte orbu do hĺbky aspoň 10 cm. Po uplynutí 6 týždňov je možné ako náhradné plodiny pestovať jarný jačmeň, jarnú pšenicu, kukuricu, trávy.

Pri dodržaní podmienok aplikácie uvedených v etikete, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín ako sú ozimné obilniny, jarné obilniny, ozimná repka, jarná repka, horčica, kukurica, trávy, slnečnica, zemiaky, cukrová repa, kŕmna repa, kapusta (pestovaná z priesad).

Rastliny z čeľade Bôbovité a niektoré druhy zeleniny môžu byť citlivé na reziduá prípravku. Preto odporúčame hrach, sóju, bôb, fazuľu, lucernu, lupínu, papriku, rajčiak vysievať /pestovať 24 mesiacov od aplikácie prípravku.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič, zemiaky, strukoviny, repa, chmeľ, ovocné sady. V blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, teplota do 23o C).

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody. Vzniknutý roztok vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Následne nádrž postrekovača doplňte na požadovaný objem. Po dôkladnom premiešaní celého objemu nádrže postrekovača je možné postrekovať. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu.

Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite. c) Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.d) Vodu po oplachu vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo

zneškodnite ako nebezpečný odpad. e) Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Ochranné rukavice musia spĺňať štandard EN 374. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

ICZ/2014/2463/ss

4/5

* Ochranná známka Dow AgroSciences

Etiketa schválená: 20.5.2014

Prípravok je formulovaný ako nehorľavá látka. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou, práškom, oxidom uhličitým, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly. Balenia vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Zadržte vodu, ktorou bol požiar hasený, zabráňte jej úniku do vodovodného alebo kanalizačného systému. Zabráňte vdychovaniu dymu. Pracujte proti vetru, aby ste neboli zasiahnutí rozsypaným/rozliatym materiálom.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče. Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Zavolajte lekára.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky – po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a

mydlom. Zasiahnutý odev

pred

opätovným

použitím

vyperte. Pri pretrvávajúcom podráždení

vyhľadajte lekára.

 

 

 

 

 

 

 

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba

je založená na

posudku

lekára,

ktorý vychádza

zo symptómov pacienta. Pri

otrave

alebo podozrení na

otravu

privolajte

lekára

a informujte ho

o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok KANTOR PLUS skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2463/ss

5/5

* Ochranná známka Dow AgroSciences