Etiketa schválená: 15.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

KAISO SORBIE

Postrekový insekticídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl, určený na ochranu obilnín, repy cukrovej, repy kŕmnej a repky proti cicavému a žravému hmyzu.

Účinná látka:

Lambda-cyhalothrin, 50 g/kg; 5% w/w t. j. zmes 1:1 (S)-a-kyano-3-fenoxybenzyl-(Z)- (1R)-cis-3-(2-chlór-3,3,3-trifluórpropenyl)-2,2 dimetylcyklopropán-karboxylátu a (R)-a-kyano- 3-fenoxybenzyl-(Z)-(1S)-cis-3-(2-chlór-3,3,3 trifluórpropenyl)-2,2-dimetylcyklopropán- karboxylátu

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Lambda-cyhalothrin CAS No.: 91465-08-6

Označenie prípravku:

Zákaz používania prípravku v 1.ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd ! Uložte mimo dosahu zvierat !

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami – dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

KAISO SORBIE® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka prípravku KAISO SORBIE patrí do skupiny pyretroidov. Pôsobí proti cicavému a žravému hmyzu. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Pôsobí proti larválnym štádiám a dospelcom.

Etiketa schválená: 15.10.2015

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že pyretroid pôsobí na proteín nervového systému hmyzu nazývaný „sodíkový kanál“ ktorý je zodpovedný za priechod signálu pozdĺž nervu. Drží tieto kanály otvorené, čím dochádza k trvalému opakovaniu nervových vzruchov. Jedinci majú nekoordinované pohyby a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

NÁVOD NA POUŽITIE

lambda-cyhalothrin maximálne limity rezíduí nasledovne: jačmeň - 0,5 mg/kg; ovos, raž, pšenica, triticale - 0,05 mg/kg.

Obilniny:

Proti voškám a kohútikom ošetrujte po dosiahnutí prahovej hodnoty škodcu alebo podľa signalizácie. Vzhľadom na kontaktný účinok je vhodné použiť vyššiu dávku vody, t.j. 300-400 l na ha. Počet aplikácií: maximálne 1 x za sezónu.

Repa cukrová, repa kŕmna:

Ošetrite podľa signalizácie náletu vošiek do porastu. Prípravok aplikujte v 200-400 l vody na ha. Počet aplikácií: maximálne 1 x za sezónu.

Repka:

Prípravok použite v repke v dávkach 200-400 l vody na ha. Počet aplikácií: maximálne 1 x za sezónu.

-proti krytonosovi repkovému použite prípravok v dávke 150 g na ha podľa signalizácie náletu chrobákov

-proti blyskáčikovi repkovému postačuje dávka 100 g na ha. Ošetrujte v období maximálneho

náletu škodcu do porastu repky

-ošetrenie proti šešuľovým škodcom smerujte do druhej polovice alebo ku koncu kvitnutia repky.

-prípravok dobre účinkuje aj za nižších teplôt

-ošetrujte len mimo doby letu včiel!

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú po ošetrení prípravkom KAISO SORBIE známe riziká fytotoxicity na pšenici ozimnej, jarnom jačmeni, repe cukrovej, repe kŕmnej a repke ozimnej.

Etiketa schválená: 15.10.2015

Prípravok je možné použiť vo všetkých odrodách vyššie menovaných plodín.

Necieľové rastliny: Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny a postrekovej hmly na rastliny mimo ošetrovanej plochy. Tieto rastliny nesmú byť zasiahnuté postrekom ani postrekovou hmlou.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE - antirezistentná stratégia.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte opakovane tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku lambda-cyhalothrin alebo skupinu účinných látok (pyretroidy).

Striedať nasadenie prípravku s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používať prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze účinnej látky lambda-cyhalothrin alebo skupiny účinných látok pyretroidy podporuje vznik rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade výpadku plodiny alebo predčasnej orby, môžu byť použité ako následné a náhradné všetky plodiny. Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

VLPYV NA ÚŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Z doterajšej praxe pri dodržaní návodu na použitie, nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv prípravku Kaiso Sorbie na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Upozornenie! Aby ste zabránili následnému poškodeniu plodín iných než boli ošetrené, bezprostredne po použití prípravku KAISO SORBIE dôkladne vyčistite celé aplikačné zariadenie (postrekovač) vrátane veka a vonkajšku aj vo vnútri, za použitia vhodného čistiaceho prostriedku (napr. Agroclean). Dodržujte pritom návod na použitie daného čistiaceho prostriedku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom je nutné používať schválené ochranné pomôcky: ochranný odev, uzavreté ochranné okuliare alebo štít na tvár, respirátor alebo polomasku z textilného materiálu (respirátor), čiapku so šiltom alebo klobúk, gumené čižmy. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného omytia celého tela nie je povolené jesť, piť ani fajčiť!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby postrekovou kvapalinou ani úletom postrekovej hmly nebola zasiahnutá obsluha. KAISO SORBIE je prípravok vo forme granúl. Ak sa dostane prípravok do styku s ohňom, hasí sa požiar najlepšie

Etiketa schválená: 15.10.2015

hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodou len v prípade jemnej hmly a za podmienok, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd ani recipienty vôd povrchových a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po požití: vypláchnite a vyčistite ústa. Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče. Po požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto bezpečnostnú kartu alebo obal od prípravku.

Po zasiahnutí očí: vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 min., taktiež pod očnými viečkami. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu : privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku,

konzultovať liečbu.

Pre profesionálnych používateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov. Výrobca neručí za škody spôsobené používaním prípravku, ak je alebo bol prípravok skladovaný a/alebo používaný v rozpore s návodom na používanie a odporúčaniami uvedenými v tejto etikete.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamykateľných, suchých a vetrateľných skladoch oddelene od potravín, krmív, hnojív, horľavín, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, mrazom, sálaním tepelných zdrojov, ohňom a priamym slnečným svitom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.